Staże SITT

[Podsumowanie] [Pytania staże (FAQ) ] [Edycja 2011] [Edycja 2012] [Edycja 2013]

Projekt „Rozwój i doskonalenie kształcenia na Politechnice Poznańskiej w zakresie technologii informatycznych i ich zastosowań w przemyśle” w ramach zadania 4: Utworzenie Studium Innowacji i Transferu Technologii zakładał organizację do końca 2013 r. – 55 staży studenckich w kolejnych 3 latach:

 • 15 staży w roku 2011,
 • 20 staży w roku 2012,
 • 20 staży w roku 2013.

W latach 2011-2013 zgodnie z planem przeprowadzono 55 staży studenckich. Stażami objętych zostało 7 studentek oraz 48 studentów kierunku Informatyka. Staże realizowane były w okresie letnim w miesiącach lipiec-wrzesień, natomiast w roku 2012 także w miesiącach czerwiec-sierpień.

Stażyści mieli okazję poszerzać swoje umiejętności u 15 pracodawców:

 • Bank Zachodni WBK S.A.
 • Cognifide Polska Sp. z o. o.
 • Consdata Sp. z o. o.
 • eVolpe Magdalena Ziębińska
 • eXant Software Polska Sp. z o. o.
 • Grupa Allegro.pl Sp. z o. o.
 • GSK Services Sp. z o.o.
 • mFinder Sp. z o. o.
 • PSI Produkty i Systemy Informatyczne Sp. z o.o.
 • Roche Polska Sp. z o. o.
 • Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.
 • STX Next Sp. z o. o.
 • Telekomunikacja Polska S.A. (Orange)
 • Verax Systems Sp. z o.o.
 • Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Wybór ofert stażowych oraz rekrutacja studentów na staż

Procesy zgłaszania propozycji ofert stażowych oraz rekrutacja studentów na staż odbywały poprzez platformę elektroniczną E-Recruitment (www.er.put.poznan.pl).

W poszczególnych latach realizacji staży zgłoszono łącznie 108 (31, 39, 38) propozycji ofert stażowych z miejscami dla 190 (49, 73, 68) stażystów(ek). Była to liczba znacznie przewyższająca maksymalną liczbę staży, które mogły zostać zrealizowane w ramach projektu. W celu wyłonienia ofert zakwalifikowanych każdorazowo dokonywano komisyjnej oceny atrakcyjności ofert stażowych. Każdy z członków komisji dokonywał samodzielnej oceny atrakcyjności oferty w skali 0-100. Za ocenę końcową przyjmowano wartość średnią ocen członków komisji.

Zgodnie z regulaminem staży studenckich projektu Tech-Info należało dokonać proporcjonalnego podziału zakwalifikowanych ofert stażowych. W tym celu obliczano wskaźnik atrakcyjności dla poszczególnych przedsiębiorców  korzystając z następującego wzoru:

Atr(Pi) = (max(OPi) + 4 mediana(OPi) + min(OPi)) / 6

gdzie

 • Atr(Pi) – współczynnik atrakcyjności ofert przedsiębiorcy Pi;
 • OPi  – zbiór ocen propozycji ofert stażowych dla przedsiębiorcy Pi;

Następnie na podstawie wartości czynnika dokonywano proporcjonalnego podziału maksymalnej liczby ofert zakwalifikowanych dla poszczególnych przedsiębiorców wykorzystując metodę d’Hondta.

Proces rekrutacji przebiegał w całości poprzez platformę elektroniczną E-Recruitment. Studenci za jej pośrednictwem aplikowali do wybranych przez siebie ofert stażowych. W odpowiedzi przedstawiciele firmy podejmowali decyzję o zaproszeniu danej osoby na rozmowę kwalifikacyjną i jej przyjęciu na staż. Finalnie student(ka) potwierdzał swój udział w stażu.

Przebieg stażu

Stażysta(ka) odbywający 3-miesięczny staż miał obowiązek prowadzenia dziennika stażu, listy obecności oraz przygotowywania comiesięcznego sprawozdania z przebiegu stażu. Dokumenty te były weryfikowane przez opiekunów staży.

Monitorowanie i ocena staży

W celu zapewnienia monitorowania postępów staży i rozwiązywania ew. problemów każdy staż objęty był opieką dwóch koordynatorów – ze strony organizatora i firmy, w której odbywał się staż. Dodatkowo na zakończenie realizacji stażu prowadzone było badanie ankietowe wśród uczestników w celu oceny procesu realizacji stażu oraz atrakcyjności miejsca odbywania stażu.

Zaproponowana ankieta składała się z 8 pytań, w tym jednego pytania otwartego:

 1. W trakcie odbywania stażu nabyłem(am) nowych umiejętności zgodnych z profilem studiów.
 2. Miejsce odbywania stażu spełniło moje oczekiwania.
 3. Gdybym miał(a) możliwość to chciałbym(abym) pracować w firmie, w której odbywałem(am) staż.
 4. Jestem zadowolony(a) z opieki opiekuna stażu po stronie przedsiębiorcy.
 5. Jestem zadowolony(a) z opieki opiekuna stażu po stronie organizatora.
 6. Czy po odbyciu stażu zaproponowano Panu(Pani) pracę w firmie, w której odbywał(a) Pan(i) staż?
 7. Nazwa firmy, w której odbywał(a) Pan(Pani) staż
 8. Pana(Pani) uwagi / propozycje usprawnień w realizacji staży studenckich

Ocena przedsiębiorców

Poniżej przedstawiono uzyskane odpowiedzi na pytania dotyczące jakości staży po stronie przedsiębiorców:

Biorąc pod uwagę wyniki ankiet można stwierdzić, że odbyte staże przyniosły korzyści zarówno po stronie stażystów, którzy zdobyli nowe umiejętności, jak również po stronie przedsiębiorców. Wszyscy stażyści stwierdzili, że odbycie stażu zaowocowało pozyskaniem nowych umiejętności. Cieszy także fakt, że ponad 70% stażystów(ek) otrzymało propozycje dalszej współpracy od przedsiębiorców.

Ocena organizacji staży

Poniżej przedstawiono uzyskane odpowiedzi na pytanie dotyczące jakości obsługi staży po stronie organizatora:

Organizacja staży po stronie przedsiębiorcy oraz organizatora została pozytywnie oceniona przez 92% stażystów. Zgłoszone uwagi w ramach pytania otwartego dotyczyły w większości przypadków zbyt dużej, zdaniem stażystów, liczby dokumentów związanych z dokumentacją stażu.