FAQ – Pytania i odpowiedzi dotyczące staży studenckich

Nabór ofert i rekrutacja do ofert stażowych

Pytanie: Zgłosiłem(am) się do oferty stażowej i co dalej?

Po upływie terminu zgłoszeń do oferty przedsiębiorca umówi się z wybranymi kandydatami(kami) na rozmowę kwalifikacyjną. Na jej podstawie może dokonać kwalifikacji osoby w systemie E-Recruitment. Po upływie terminu przeznaczonego na rozmowy kwalifikacyjne (w edycji 2013 jest to 12 maja) organizator wysyła propozycje zatrudnienia do kandydatów zakwalifikowanych przez przedsiębiorców z ofert zakwalifikowanych. Kandydat(ka) wybiera jedną z propozycji lub odrzuca wszystkie (uwaga wybór jednej z propozycji oznacza automatyczne odrzucenie pozostałych).

Po rozstrzygnięciu naboru do ofert zakwalifikowanych, w przypadku wolnych miejsc, organizator będzie proponował zatrudnienie na staż osobom zakwalifikowanym do ofert rezerwowych (zgodnie z rankingiem ofert).

Uwagi dodatkowe:

  • Jedna osoba może otrzymać kilka propozycji zatrudnienia.
  • Jeśli przedsiębiorca zakwalifikował więcej osób niż jest dostępnych miejsc to jest zobowiązany do poinformowania organizatora o rankingu osób, według którego organizator będzie on proponował zatrudnienie kolejnym osobom w przypadku gdy wcześniejsze będą odrzucać ofertę bądź zaakceptują inną z ofert.

Pytanie: Czym różni się oferta zakwalifikowana od oferty rezerwowej?

Oferta zakwalifikowana oznacza, że jeśli dla takiej oferty rekrutacja zakończy się pomyślnie (ofertodawca oceni pozytywnie kandydata i kandydat wyrazi zgodę na uczestnictwo) to oferta ma pierwszeństwo w realizacji. Oferta rezerwowa jest realizowana wówczas jeśli jej rekrutacja zakończy się pomyślnie i dodatkowo zmieści się ona w limicie ofert finansowanych w danym roku. W praktyce oznacza to, że nie uda się dokonać naboru na przynajmniej jedną z ofert zakwalifikowanych i żadna z wyżej notowanych ofert rezerwowych nie może dokonać przyjęcia na wspomnianych zasadach.

Czas pracy i termin stażu

Pytanie: Dlaczego w edycji 2012 termin realizacji stażu na platformie E-Recruitment wynosi 4 miesiące?

Z uwagi na fakt, że w roku 2012 potencjalnymi uczestnikami staży są także studenci 5 roku, ktorzy kończą w tym roku studia chcieliśmy wyjść im na przeciw i umożliwić odbycie stażu w terminie czerwiec-sierpień zamiast standardowego lipiec-wrzesień. Jest to możliwe z uwagi na przesunięcie roku akademickiego związanego z mistrzostwami europy w piłce nożnej EURO 2012.

Pytanie: Czas pracy stażysty to 30h tygodniowo, co w przypadku gdy początkowy i końcowy tydzień miesiąca jest krótszy?

Wspomniane 30h (lub 24 w okresie zajęć dydaktycznych) rozlicza się w ujęciu miesięcznym (licząc 6h na dzień). Czyli jeśli mamy 20 dni roboczych w miesiącu to do przepracowania jest 20 x 6h = 120 godzin. Np. w lipcu 2011 było ich 21 czyli 126h. Jeśli Stażysta(ka) bierze urlop to dzień urlopu liczy się jako 6h (“przepracowane”). Jest natomiast ograniczenie na w postaci maksymalnie 40h przepracowanych fizycznie na tydzień. Czyli istnieje pewna elastyczność, oczywiście już do uzgodnienia między Przedsiębiorcą a Stażystą.

Pytanie: Czy istnieje możliwość odbywania stażu w rozdzielnych terminach tak by łączny czas trwania był równy 3 miesiące?

Niestety nie. Zakładamy ciągły okres odbywania stażu.

Pytanie: Ile dni urlopu przysługuje w okresie stażu?

Za każdy przepracowany miesiąc przysługują 2 dni urlopu. Biorąc pod uwagę staż 3-miesięczny przysługuje łącznie 6 dni.

Pytanie: Czy mogę wykorzystać cały urlop w ostatnim miesiącu stażu?

Tak.

Pytanie: Czy istnieje możliwość “zmniejszenia etatu” w jednym z miesięcy?

Nie.

Sprawozdawczość stażysty

Pytanie: W jaki sposób wpisywać obecność do listy obecności?

Na liście obecności należy podać miesiąc stażu (np. lipiec). W tabeli wpisujemy wszystkie dni miesiąca, nawet dni wolne i wypełniamy odpowiednie wiersze.

Pytanie: Opiekun stażysty w Przedsiębiorstwie jest na urlopie, kto powinien podpisać moje dokumenty?

Dokumenty powinna podpisać osoba zastępująca Opiekuna stażu. W następnym miesiącu poprosimy Stażystę o uzupełnienie dokumentów o dodatkowe podpisy Opiekuna.

Stypendium stażowe

Pytanie: W projekcie na stypendium stażysty przeznaczone jest 2400 złotych miesięcznie. Dlaczego na umowie figuruje kwota 1897 złotych brutto?

W kwocie 2400 złotych musi się zawrzeć całość kosztów związanych z wynagrodzeniem. Kwota 2400 czyli brutto brutto obejmować musi 126,45% narzutów na stażystę. Wszystkie narzuty to 26,45% bez podatku. Czyli kwota brutto to 1897 zł. Wspomniane 26,45% obejmuje ubezpieczeniae emerytalne 19,52 %(podwójne pracodawcy i studenta), rentowe (podwójne 4,5%+1,5%)czyli 6% i wypadkowe 0,93%.

Pytanie: Jaka jest kwota netto stypendium, którą otrzyma stażysta?

Kwota brutto znajdująca się na umowie zawiera składki obu stron (pracodawcy i stażysty), tak więc nie są one już później odciągane.

  • 2012, 2013: uzyskano zwolnienie z podatku – kwota netto 1699,88 złotych.
  • 2011: po uwzględnieniu podatku i składki na ubezpieczenie zdrowotne kwota netto to 1532,27 złotych.