Projekty SITT

[Podsumowanie] [Edycja 2011] [Edycja 2012] [Edycja 2013]

Projekt „Rozwój i doskonalenie kształcenia na Politechnice Poznańskiej w zakresie technologii informatycznych i ich zastosowań w przemyśle” w ramach zadania 4: Utworzenie Studium Innowacji i Transferu Technologii zakładał organizację do końca 2013 r. 12 projektów studenckich (4 projekty w każdym roku) realizowanych przez minimum 36 studentów(ek) w grupach od 3 do 8 osób dla minimum 6 organizacji zewnętrznych.

W latach 2011-2013 udało się w pełni zrealizować założone cele. Zrealizowano 12 projektów studenckich, w których udział wzięło 49 studentów i 3 studentki  (14, 15, 23)  studentów(ek). Projekty były realizowane we współpracy z 9 zewnętrznymi podmiotami:

  • Bank Zachodni WBK S.A.
  • eConsulting Sp. z o.o.
  • eVolpe Magdalena Ziębińska
  • iTraff Technology sp. z o.o.
  • Programa.pl Sp. z o.o.
  • STX Next Sp. z o. o.
  • PSI Produkty i Systemy Informatyczne Sp. z o.o.
  • Student-Service MARKOP Sp.z o.o.
  • Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Wybór propozycji projektów do realizacji oraz rekrutacja uczestników

Pomysłodawcami realizowanych projektów były zewnętrzne podmioty, które w swoich działaniach prowadzą działalność zgodną z programem studiów na kierunku Informatyka.

Pomysłodawca zgłaszał propozycję tematu projektu określając problem oraz koncepcję rozwiązania.
W kolejnych edycjach zgłoszono łącznie 33 (7, 17, 9) propozycji tematów. Wybór tematów zakwalifikowanych dokonywany był komisyjnie. Każdy członek komisji indywidualnie oceniał atrakcyjność tematów w skali 0-100 według zadanych kryteriów a następnie ustanawiano finalną ocenę przyjmując wartość średnią.

Po ogłoszeniu rankingu propozycji tematów projektowych  rozpoczynano proces rekrutacji. Studenci aplikowali wypełniając wniosek, w którym określali m.in. priorytety odnośnie udziału w poszczególnych propozycjach projektów. Następnie wspólnie z przedstawicielami firm dokonywano oceny kandydatów. W przypadku gdy dla tematu zakwalifikowanego do realizacji wybrano przynajmniej 3 potencjalnych uczestników projekt został uruchomiany.

Przebieg i zakres poszczególnych projektów

Projekty realizowane były w okresach 1-2 semestrów. Ich realizacja podzielona była na etapy. Każdy etap posiadał określony zakres prac do wykonania i kończył się spotkaniem podsumowującym, na którym prezentowane były wyniki przydzielonych zadań.