Regulamin uczestnictwa

Regulamin uczestnictwa w kierunku zamawianym

“Rozwój i doskonalenie kształcenia na Politechnice Poznańskiej w zakresie

technologii informatycznych i ich zastosowań w przemyśle”


I. Postanowienia Ogólne

§ 1

1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie “Rozwój i doskonalenie kształcenia na Politechnice Poznańskiej w zakresie technologii informatycznych i ich zastosowań w przemyśle”.

2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV “Szkolnictwo wyższe i nauka”, Działanie 4.1. ”Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Podziałanie 4.1.2 “Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”.

3. Wnioskodawcą i realizatorem projektu jest Politechnika Poznańska.

§ 2

1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia, oznaczają:

· Uczelnia – Politechnika Poznańska (PP);

· Beneficjenci Ostateczni – studenci PP studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia kierunku Informatyka prowadzonego na Wydziale Informatyki PP, rekrutowani na rok akademicki 2010/2011, którzy złożyli deklarację udziału w projekcie;

· Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

· Projekt – “Rozwój i doskonalenie kształcenia na Politechnice Poznańskiej w zakresie technologii informatycznych i ich zastosowań w przemyśle”;

· Biuro Projektu – siedziba: Centrum Innowacji Rozwoju i Transferu Technologii Politechniki Poznańskiej (CIRiTT), ul. Kórnicka 5, DS-3, biuro 18, 61-138 Poznań, tel. 61-6475868, fax. 61-6475808;

· Strona internetowa projektu: http://www.cs.put.poznan.pl/zamawiane

§3

1. Projekt jest realizowany w okresie 01.10.2010 – 30.05.2014.

2. Jednostką realizującą projekt jest Wydział Informatyki (WI).

3. Beneficjentami projektu są studenci PP studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia kierunku Informatyka prowadzonego na Wydziale Informatyki PP, rekrutowani na rok akademicki 2010/2011.

§ 4

1. Ogólnym celem projektu jest zwiększenie liczby dobrze wykształconych, absolwentów kierunku Informatyka Politechniki Poznańskiej, posiadający wykształcenie odpowiadające zapotrzebowaniom rynku pracy,

2. Projekt zakłada:

· utworzenie programu stypendialnego;

· przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki i informatyki;

· utworzenie Studium Innowacji i Transferu Technologii, w ramach którego będą realizowane projekty dla przemysłu i staże w firmach;

· uczestnictwo studentów w dedykowanych szkoleniach i egzaminach certyfikujących;

· rozszerzenie kadry dydaktycznej o ekspertów spoza uczelni, z kraju i zagranicy, zapraszanych na wykłady dla kierunku Informatyka.

II. Zasady uczestnictwa w projekcie

§ 5

1. Wszyscy studenci przystępujący do Projektu zobowiązani są do wypełnienia i złożenia następujących dokumentów:

· deklaracji uczestnictwa wraz z kwestionariuszem osobowym,

· arkusza danych osobowych wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

2. Złożenie dokumentów, o których mowa w ust.1 jest równoznaczne z możliwością uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia zawartych w § 4, punkcie 2 niniejszego regulaminu.

3. Zasady przyznawania stypendium, o ktróyh mowa w § 4 pkt 2 reguluje odrębny regulamin “Zasady przyznawania stypendiów w Politechnice Poznańskiej w ramach kierunków zamawianych”.

4. Osoby zainteresowane otrzymaniem stypendium, o którym mowa w pkt 3 winny złożyć wniosek o stypendium.

5. Nie zaliczenie semestru zajęć objętego tokiem studiów lub rezygnacja ze studiów skutkuje zawieszeniem wypłacania stypendium i utratą praw do innych form wsparcia zawartych w § 4, punkcie 2 niniejszego regulaminu.

6. Liczby studentów objętych formami wsparcia zawartymi w § 4, punkcie 2 niniejszego regulaminu są określone umową podpisaną z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

7. Beneficjenci Ostateczni Projektu są zobowiązani do potwierdzania swojego udziału w zajęciach wyrównawczych na liście obecności. Zaliczenie tych zajęć odbywa się na podstawie list obecności studentów.

8. Liczba obecności kwalifikowanych do zaliczenia przedmiotu wynika z regulaminu studiów.

III. Zasady monitoringu Uczestników projektu

§ 6

1. Zgodnie z wymogami Projektu, wszyscy Beneficjenci Ostateczni podlegają procesowi monitoringu i kontroli mającemu na celu ocenę skuteczności działań podjętych w ramach Projektu oraz udoskonalanie oferowanych form wsparcia wymienionych w § 4, punkcie 2 niniejszego regulaminu.

2. W celu przeprowadzenia procesu monitoringu i oceny Beneficjenci Ostateczni są zobowiązani do udziału w badaniach ankietowych organizowanych przez Uczelnię w ramach Projektu.

3. Prowadzący zajęcia wyrównawcze może przeprowadzić test sprawdzający postępy studenta. Test ten bez względu na wynik nie będzie miał wpływu na zaliczenie przedmiotu, a będzie jedynie uwzględniany w ocenie realizacji projektu.

IV. Postanowienia końcowe

§ 7

1. Każdy Beneficjenci Ostateczni przez podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie akceptują warunki niniejszego regulaminu.

2. Aktualna treść Regulaminu znajduje się w Biurze Projektu i na stronie internetowej http://cs.put.poznan.pl/zamawiane

3. W uzasadnionych przypadkach Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem znajdują zastosowanie obowiązujące przepisy prawa powszechnego oraz wewnętrzne regulacje Uczelni.


Regulamin dostępny jest również do pobrania w formacie pdf .