Zadania

Tworzenie programów stypendialnych

Przewiduje się, że 33% najlepszych studentów (liczonych wg liczby bazowej za rok 2008) otrzyma stypendia w maksymalnej wysokości 1000 zł miesięcznie dla jednego studenta. Możliwość otrzymania stypendium może pozytywnie wpłynąć na zwiększenie liczby studentów studiów stacjonarnych, zwłaszcza w odniesieniu do osób z miast i wsi odległych od Poznania.

Przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki i informatyki

Zwiększenie liczby studentów może pociągnąć za sobą obniżenie średniego poziomu przygotowania, jaki kandydaci wynoszą ze szkoły średniej. W celu wyrównania ewentualnych różnic w przygotowaniu studentów w zakresie przedmiotów podstawowych (matematyki i informatyki) i w celu podniesienia poziomu kształcenia zostanie wprowadzony program wyrównawczy dla przedmiotów matematyka i informatyka dla studentów studiów I stopnia rekrutowanych w roku akademickim 2010/2011. Program matematyki będzie obejmował podstawowe zagadnienia do których odwołują się programy innych przedmiotów podstawowych i kierunkowych ze standardu kształcenia I stopnia informatyki, tj., m.in. podstawy rachunku prawdopodobieństwa, podstawy statystyki, podstawy matematyki dyskretnej. Program zajęć wyrównawczych z informatyki będzie obejmował podstawowe zagadnienia informatyczne, będące podstawą innych przedmiotów wykładanych na dalszych semestrach studiów I stopnia, tj.,  m.in.: systemy reprezentacji liczb, podstawy architektur komputerów, logika boolowska, podstawy algorytmiki, podstawy języków programowania. Wspomniane zajęcia wyrównawcze będą przybliżały studentom pierwszego roku problematykę, która będzie wykładana w stopniu znacznie bardziej zaawansowanym na kolejnych semestrach. Przewiduje się, że dzięki tym zajęciom, poziom wiedzy z fundamentalnych zagadnień matematycznych i informatycznych zostanie wyrównany dla wszystkich studentów I stopnia objętych programem.

W projekcie zaplanowano 20 godzin lekcyjnych zajęć wyrównawczych w semestrze z matematyki i informatyki. Zajęcia te będą prowadzone w formie ćwiczeń w grupach 30 osobowych.

Utworzenie Studium Innowacji i Transferu Technologii

Na studiach technicznych ważną strategią nauczania jest tzw. “learning by doing” przejawiające się realizacją zespołowych projektów o charakterze inżynierskim dla realnych odbiorców z przemysłu. W celu wsparcia tej strategii, planuje się utworzenie Studium Innowacji i Transferu Technologii (SITT). W ramach SITT realizowane będą projekty dla przemysłu. Projekty te będą trwały 1-2 semestry i będą realizowane w zespołach 3-8 osobowych. W skład zespołu projektowego wejdą  najlepsi studenci oraz koordynator ze strony uczelni i koordynator ze strony firmy zlecającej projekt. Na bazie tych projektów będą mogły następnie powstawać prace inżynierskie i prace magisterskie, a ich rezultaty będą mogły być stosowane w praktyce. Liczba realizowanych projektów zależeć będzie od stopnia zaangażowania firm informatycznych. Zakłada się realizację maksymalnie 4 projektów rocznie.

Ten sposób prowadzenia dydaktyki wydaje się być idealny zarówno dla studentów, jak i dla firmy współpracującej. Firma realizuje rzeczywisty projekt i otrzymuje produkt informatyczny. Studenci zyskują dodatkową wiedzę praktyczną z zastosowań informatyki, a także pogłębiają wiedzę z zakresu prowadzenia i zarządzania projektami informatycznymi. Przewiduje się, że prace w ramach SITT wpłyną na lepsze przygotowanie absolwentów w zakresie zarządzania projektami informatycznymi, wzmocnią współpracę z potencjalnymi pracodawcami. Ponadto, atrakcyjność tej formy kształcenia może wpłynąć na zwiększenie liczby kandydatów na studia na kierunku Informatyka – SITT da zdolnej młodzieży szansę wykazania swoich umiejętności w praktyce.

Integralnym elementem działania SITT będą także praktyki i staże studenckie odbywane w firmach będących dostawcami, twórcami systemów i odbiorcami technologii informatycznych. Praktyki studenckie (1 miesięczne) są obligatoryjnym elementem kształcenia na studiach inżynierskich na Politechnice Poznańskiej – nie będą więc objęte niniejszym projektem. W ramach projektu planuje się natomiast rozszerzenie oferty współpracy z firmami poprzez tzw. staże studenckie. Staże będą realizowane w firmach głównie w okresie wakacyjnym. Mogą też być realizowane w czasie roku akademickiego (np. 1 dzień w tygodniu lub w trybie telepracy). Staże będą oferowane 10-15 studentom rocznie osiągającym dobre wyniki nauczania, a stażyści otrzymają wynagrodzenie w wysokości 2400zł brutto za miesiąc.

Aktualnie Wydział Informatyki i Zarządzania przygotowuje się do realizacji tego przedsięwzięcia. Przeprowadzono rozmowy z kilkoma wiodącymi firmami (dostawcami, twórcami systemów i odbiorcami technologii informatycznych), m.in. IMB, Microsoft, Roche, Allegro.pl, BlueSky Travel, mającymi na celu nawiązanie lub zacieśnienie współpracy. Z niektórymi z nich są aktualnie opracowywane porozumienia o współpracy (np. Microsoft, Allegro, IBM), z pozostałymi prowadzone są rozmowy prowadzące do podpisania takich umów. Z firmami Volkswagen Polska, MAN, Bridgestone, Comarch i Alma już podpisano umowy o współpracy. Podjęta zostanie również współpraca z Wielkopolskim Klastrem Teleinformatycznym (http://wklaster.pl/).

Dedykowane szkolenia i certyfikaty dla studentów

Planuje się zorganizowanie specjalistycznych szkoleń dotyczących głównych dziedzin projektowania systemów informatycznych, czyli: (1) metodyki wytwarzania oprogramowania i projektowania systemów informatycznych, (2) budowania nowoczesnych aplikacji internetowych, (3) technologii baz danych. Szkolenia te będą oferowane dla najlepszych studentów. Planuje się, że łączna liczba szkoleń wyniesie 120 w całym okresie realizacji projektu. Dodatkowo, studenci objęci szkoleniami będą mogli przystąpić od standardowych, uznanych na w Polsce i na świecie egzaminów certyfikujących.

Rozszerzenie kadry dydaktycznej o ekspertów spoza uczelni z kraju i z zagranicy zapraszanych na wykłady dla kierunku Informatyka

W ramach wykładów ze specjalistycznych przedmiotów informatycznych na I i II stopniu studiów stacjonarnych planuje się zapraszanie międzynarodowych i krajowych ekspertów z danej dziedziny, zarówno przedstawicieli nauki jak i przemysłu. Celem tych wykładów będzie przedstawienie najnowszych osiągnięć badawczo-rozwojowych w tematyce nauczanego przedmiotu oraz rzeczywistych problemów jakie są rozwiązywane w przemyśle z wykorzystaniem technologii informatycznych.

Wybór przedmiotów, w ramach których takie wykłady zostaną przeprowadzone zależy od możliwości pozyskania eksperta. Wybór przedmiotu i eksperta pozostanie w gestii opiekuna specjalności (samodzielnego pracownika naukowego) dla studiów II stopnia i w gestii dziekańskiego zespołu ds. kształcenia dla studiów I stopnia. W roku 2010 i 2013 planuje się zaproszenie 1 eksperta zagranicznego i 2 ekspertów krajowych. W roku 2011 i 2012 planuje się zaproszenie 2 ekspertów zagranicznych i 3 ekspertów krajowych.