Author Archives: alawrynowicz

Oferta stypendium w projekcie NCN

W projekcie w ramach programu SONATA finansowanym przez NCN i realizowanym na Wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej ogłasza się konkurs na 1 stypendium dla Doktoranta.

Wymagania:
1. Kandydat w chwili rozpoczęcia realizacji badań posiada status Doktoranta (zgodnie z zasadami przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki określonych w regulaminie wprowadzonym uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r.)
2. Kandydat ukończył studia na kierunku informatyka, bądź też na kierunkach matematyka lub kierunkach inżynierskich ze specjalnością z obszarów eksploracji danych/uczenia maszynowego, technologii semantycznych/inżynierii wiedzy, sztucznej inteligencji lub technologii przetwarzania języka naturalnego/mowy.
3. Kandydat posiada znajomość technologii przetwarzania danych, w szczególności zagadnień dotyczących eksploracji danych (ukończony przynajmniej jeden przedmiot dotyczący tematyki eksploracji danych i/lub uczenia maszynowego)
4. Kandydat posiada znajomość zagadnień dotyczących technologii semantycznych, inżynierii wiedzy i/lub przetwarzania języka naturalnego i ekstrakcji wiedzy oraz znajomość wybranych narzędzi w tej tematyce (np. NLTK, Protégé) i zasobów leksykalnych.
5. Kandydat posiada umiejętność programowania w językach Python i Java
6. Kandydat zna język angielski na poziomie pozwalającym na czytanie oraz pisanie prac naukowych oraz komunikację.

Przy rozpatrywaniu zgłoszeń będą brane także pod uwagę:
• osiągnięcia naukowe (w tym publikacje),
• wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych,
• udział w konferencjach, warsztaty i szkolenia naukowe,
• udokumentowany udział w projektach badawczych.

Opis zadań:
Stypendysta będzie realizował zadania projektu badawczego pt. „ARISTOTELES: Metodologia i algorytmy automatycznej aktualizacji ontologii w scenariuszach zadaniowych” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki na Wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej, w ramach następującego zakresu zadań:
Stypendysta będzie realizował zadania projektu badawczego pt. „ARISTOTELES: Metodologia i algorytmy automatycznej aktualizacji ontologii w scenariuszach zadaniowych” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki na Wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej, w ramach następującego zakresu zadań:
• opracowanie metody aktualizacji bazy wiedzy,
• opracowanie automatyzacji porównania dwóch ontologii/baz wiedzy na podstawie efektywności odpowiadania na pytania “question answering”/systemu dialogowego opartego o tą ontologię/bazę wiedzy
• przeprowadzenie eksperymentów obliczeniowych w zakresie systemów odpowiadania na pytania i/lub dialogowych

Termin składania ofert: 27 czerwca 2016 (włącznie)

Warunki zatrudnienia:
W okresie otrzymywania stypendium młody naukowiec będzie realizować zadania badawcze wynikające z projektu i umowy o stypendium, w uzgodnieniu z kierownikiem projektu.
Miejscem realizacji badań będzie Wydział Informatyki Politechniki Poznańskiej.
Stypendium w kwocie 3000PLN/miesiąc będzie przyznane na okres 16 miesięcy.

Dodatkowe informacje:
Kandydat/Kandydatka proszeni są o przesłanie kompletu dokumentów w j. angielskim na adres email alawrynowicz@cs.put.poznan.pl:
1. Życiorys (CV), zawierający informację na temat pracy magisterskiej oraz głównych osiągnięć badawczych i programistycznych.
2. List motywacyjny, zawierający opis osiągnięć związanych z tematyką projektu (maksimum 2 strony).
3. (Opcjonalnie) listy rekomendacyjne od naukowców, którzy znają Kandydata/Kandydatkę osobiście (wysłane bezpośrednio na adres email alawrynowicz@cs.put.poznan.pl)
4. Zgoda Kandydata/Kandydatki na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
Zgłoszenia i pytania proszę przesyłać na adres emailowy: alawrynowicz@cs.put.poznan.pl

Tematy prac mgr 2016/2017

Temat Opracowanie zbioru testowego dla metod automatycznego odpowiadania na pytania w języku naturalnym
Cel pracy Celem pracy jest opracowanie zbioru testowego dla metod automatycznego odpowiadania na pytania w języku naturalnym z wykorzystaniem powiązanych danych opisujących dziedzinę uczenia maszynowego.
Zadania 1. Zapoznanie się z literaturą przedmiotu.

2. Pobranie danych o eksperymentach uczenia maszynowego z portalu OpenML (http://www.openml.org) jako powiązanych danych (Linked Data) za pomocą istniejących narzędzi.

3. Przygotowanie zestawu pytań w języku naturalnym (j. angielski) i odpowiadających im zapytań w języku SPARQL odnoszących się do pobranego zbioru powiązanych danych z OpenML. Zestaw pytań ma zostać opracowany w formacie podobnym do wykorzystywanych w QALD challenge (Open Challenge on Question Answering over Linked Data).

4. Ewaluacja wybranych dostępnych systemów odpowiadania na pytania (question answering) na przygotowanym zbiorze testowym i opracowanie wyników.

Promotor Dr inż. Agnieszka Ławrynowicz
   
Temat Metoda ekstrakcji wiedzy z wykorzystaniem głębokich sztucznych sieci neuronowych
Cel pracy Celem pracy jest opracowanie i ewaluacja metody ekstrakcji wiedzy z tekstów w języku naturalnym z wykorzystaniem wiedzy kontekstowej poprzez osadzanie (embedding) elementów bazy wiedzy dziedzinowej w danych wektorowych przetwarzanych przez głębokie sieci neuronowe (deep neural networks).
Zadania 1. Zapoznanie się z literaturą przedmiotu.

2. Opracowanie metody osadzania (embedding) wybranych elementów bazy wiedzy w danych wektorowych, bazując na wybranych modelach wektorowych języka naturalnego (word2vec, GloVe, softmax itp.)

3. Opracowanie architektury głębokiej sieci neuronowej przetwarzającej wzbogacone dane wektorowe z wykorzystaniem dostępnego frameworku (np. Tensor Flow/ Theano).

4. Ewaluacja metody poprzez wyuczenie głębokiej sieci neuronowej (deep learning) do realizacji wybranego zadania ekstrakcji wiedzy z korpusu tekstów o uczeniu maszynowym.

Promotor Dr inż. Agnieszka Ławrynowicz

Oferta 2 stypendiów w projekcie NCN

Oferuję 2 stypendia dla Doktorantów w projekcie finansowanym przez NCN w ramach konkursu.

Wymagania:

 1. Kandydat w chwili rozpoczęcia realizacji badań posiada status Doktoranta (zgodnie z zasadami przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki określonych w regulaminie wprowadzonym uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r.)
 2. Kandydat ukończył studia na kierunku informatyka, bądź też na kierunkach matematyka lub kierunkach inżynierskich ze specjalnością z obszarów eksploracji danych/uczenia maszynowego, technologii semantycznych/inżynierii wiedzy, sztucznej inteligencji lub technologii przetwarzania języka naturalnego/mowy
 3. Kandydat posiada znajomość technologii przetwarzania danych, w szczególności zagadnień dotyczących eksploracji danych (ukończony przynajmniej jeden przedmiot dotyczący tematyki eksploracji danych i/lub uczenia maszynowego)
 4. Kandydat posiada znajomość zagadnień dotyczących technologii semantycznych, inżynierii wiedzy i/lub przetwarzania języka naturalnego
 5. Kandydat posiada umiejętność programowania w języku Java i/lub Python
 6. Kandydat zna język angielski na poziomie pozwalającym na czytanie oraz pisanie prac naukowych oraz komunikację

Przy rozpatrywaniu zgłoszeń będą brane także pod uwagę:

 • osiągnięcia naukowe (w tym publikacje),
 • wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych,
 • warsztaty i szkolenia naukowe,
 • udokumentowany udział w projektach badawczych.

Opis zadań:

Stypendysta będzie realizował zadania projektu badawczego pt. „ARISTOTELES: Metodologia i algorytmy automatycznej aktualizacji ontologii w scenariuszach zadaniowych” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki  na Wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej, w ramach następującego zakresu zadań:

 • opracowanie metody aktualizacji bazy wiedzy opartej na paradygmacie uczenia się ze wzmocnieniem,
 •  opracowanie algorytmów aktualizacji aksjomatów ontologii,
 • opracowanie metody porównania dwóch ontologii na podstawie ich wydajności w danym scenariuszu,
 • przeprowadzenie eksperymentów obliczeniowych.

Termin składania ofert: 16 października 2015 (włącznie)

Warunki zatrudnienia:

W okresie otrzymywania stypendium młody naukowiec będzie realizować zadania badawcze wynikające z projektu i umowy o stypendium, w uzgodnieniu z kierownikiem projektu.

Miejscem realizacji badań będzie Wydział Informatyki Politechniki Poznańskiej.

Stypendium w kwocie 3000PLN/miesiąc będzie przyznane na okres 12 miesięcy.

Dodatkowe informacje:

Kandydat/Kandydatka proszeni są o przesłanie kompletu dokumentów w j. angielskim na adres email alawrynowicz@cs.put.poznan.pl:

 1. Życiorys (CV), zawierający informację na temat pracy magisterskiej oraz głównych osiągnięć badawczych i programistycznych.
 2. List motywacyjny, zawierający opis osiągnięć związanych z tematyką projektu (maksimum 2 strony).
 3. (Opcjonalnie) listy rekomendacyjne od naukowców, którzy znają Kandydata/Kandydatkę osobiście (wysłane bezpośrednio na adres email alawrynowicz@cs.put.poznan.pl)
 4. Zgoda Kandydata/Kandydatki na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Zgłoszenia i pytania proszę przesyłać na adres emailowy: alawrynowicz@cs.put.poznan.pl

Zmienione godziny zajęć dla specjalności SUM IWPB, 13 grudnia 2014

 • Zajęcia (laboratoria) z przedmiotu “PO 3 Projektowanie aplikacji internetowych dla biznesu” odbędą się w dniu 13.12.2014 w sali 2.7.16 w godzinach 9:45-13:00 (prowadząca dr Agnieszka Ławrynowicz)
 • Zajęcia (laboratoria) z przedmiotu “Bezpieczeństwo w systemach komputerowych” odbędą się w dniu 13.12.2014 w salach 2.17.16/P6 w godzinach 13:30-16:40 (prowadzący dr Tomasz Łukaszewski)

Przełożone zajęcia z LO i konsultacje z dnia 3.12.2014

W związku z moim uczestnictwem na szkoleniu w dniu 3.12.2014, następujące zajęcia są odwołane w tym dniu i przełożone na inne terminy:

 • 9:45 (sala 2.7.16) na czwartek 27.11.14 (sala 1.6.23)
 • 13:30 (sala 2.7.16) na czwartek 11.12.14 (sala 1.6.23)

Konsultacje z 3.12.2014 są przełożone na wtorek 2.12.2014, godz. 13:00.