Tag Archives: NCN

Oferta 2 stypendiów w projekcie NCN

Oferuję 2 stypendia dla Doktorantów w projekcie finansowanym przez NCN w ramach konkursu.

Wymagania:

 1. Kandydat w chwili rozpoczęcia realizacji badań posiada status Doktoranta (zgodnie z zasadami przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki określonych w regulaminie wprowadzonym uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r.)
 2. Kandydat ukończył studia na kierunku informatyka, bądź też na kierunkach matematyka lub kierunkach inżynierskich ze specjalnością z obszarów eksploracji danych/uczenia maszynowego, technologii semantycznych/inżynierii wiedzy, sztucznej inteligencji lub technologii przetwarzania języka naturalnego/mowy
 3. Kandydat posiada znajomość technologii przetwarzania danych, w szczególności zagadnień dotyczących eksploracji danych (ukończony przynajmniej jeden przedmiot dotyczący tematyki eksploracji danych i/lub uczenia maszynowego)
 4. Kandydat posiada znajomość zagadnień dotyczących technologii semantycznych, inżynierii wiedzy i/lub przetwarzania języka naturalnego
 5. Kandydat posiada umiejętność programowania w języku Java i/lub Python
 6. Kandydat zna język angielski na poziomie pozwalającym na czytanie oraz pisanie prac naukowych oraz komunikację

Przy rozpatrywaniu zgłoszeń będą brane także pod uwagę:

 • osiągnięcia naukowe (w tym publikacje),
 • wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych,
 • warsztaty i szkolenia naukowe,
 • udokumentowany udział w projektach badawczych.

Opis zadań:

Stypendysta będzie realizował zadania projektu badawczego pt. „ARISTOTELES: Metodologia i algorytmy automatycznej aktualizacji ontologii w scenariuszach zadaniowych” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki  na Wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej, w ramach następującego zakresu zadań:

 • opracowanie metody aktualizacji bazy wiedzy opartej na paradygmacie uczenia się ze wzmocnieniem,
 •  opracowanie algorytmów aktualizacji aksjomatów ontologii,
 • opracowanie metody porównania dwóch ontologii na podstawie ich wydajności w danym scenariuszu,
 • przeprowadzenie eksperymentów obliczeniowych.

Termin składania ofert: 16 października 2015 (włącznie)

Warunki zatrudnienia:

W okresie otrzymywania stypendium młody naukowiec będzie realizować zadania badawcze wynikające z projektu i umowy o stypendium, w uzgodnieniu z kierownikiem projektu.

Miejscem realizacji badań będzie Wydział Informatyki Politechniki Poznańskiej.

Stypendium w kwocie 3000PLN/miesiąc będzie przyznane na okres 12 miesięcy.

Dodatkowe informacje:

Kandydat/Kandydatka proszeni są o przesłanie kompletu dokumentów w j. angielskim na adres email alawrynowicz@cs.put.poznan.pl:

 1. Życiorys (CV), zawierający informację na temat pracy magisterskiej oraz głównych osiągnięć badawczych i programistycznych.
 2. List motywacyjny, zawierający opis osiągnięć związanych z tematyką projektu (maksimum 2 strony).
 3. (Opcjonalnie) listy rekomendacyjne od naukowców, którzy znają Kandydata/Kandydatkę osobiście (wysłane bezpośrednio na adres email alawrynowicz@cs.put.poznan.pl)
 4. Zgoda Kandydata/Kandydatki na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Zgłoszenia i pytania proszę przesyłać na adres emailowy: alawrynowicz@cs.put.poznan.pl