Category Archives: Doktorant

Oferta stypendium w projekcie NCN

W projekcie w ramach programu SONATA finansowanym przez NCN i realizowanym na Wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej ogłasza się konkurs na 1 stypendium dla Doktoranta.

Wymagania:
1. Kandydat w chwili rozpoczęcia realizacji badań posiada status Doktoranta (zgodnie z zasadami przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki określonych w regulaminie wprowadzonym uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r.)
2. Kandydat ukończył studia na kierunku informatyka, bądź też na kierunkach matematyka lub kierunkach inżynierskich ze specjalnością z obszarów eksploracji danych/uczenia maszynowego, technologii semantycznych/inżynierii wiedzy, sztucznej inteligencji lub technologii przetwarzania języka naturalnego/mowy.
3. Kandydat posiada znajomość technologii przetwarzania danych, w szczególności zagadnień dotyczących eksploracji danych (ukończony przynajmniej jeden przedmiot dotyczący tematyki eksploracji danych i/lub uczenia maszynowego)
4. Kandydat posiada znajomość zagadnień dotyczących technologii semantycznych, inżynierii wiedzy i/lub przetwarzania języka naturalnego i ekstrakcji wiedzy oraz znajomość wybranych narzędzi w tej tematyce (np. NLTK, Protégé) i zasobów leksykalnych.
5. Kandydat posiada umiejętność programowania w językach Python i Java
6. Kandydat zna język angielski na poziomie pozwalającym na czytanie oraz pisanie prac naukowych oraz komunikację.

Przy rozpatrywaniu zgłoszeń będą brane także pod uwagę:
• osiągnięcia naukowe (w tym publikacje),
• wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych,
• udział w konferencjach, warsztaty i szkolenia naukowe,
• udokumentowany udział w projektach badawczych.

Opis zadań:
Stypendysta będzie realizował zadania projektu badawczego pt. „ARISTOTELES: Metodologia i algorytmy automatycznej aktualizacji ontologii w scenariuszach zadaniowych” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki na Wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej, w ramach następującego zakresu zadań:
Stypendysta będzie realizował zadania projektu badawczego pt. „ARISTOTELES: Metodologia i algorytmy automatycznej aktualizacji ontologii w scenariuszach zadaniowych” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki na Wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej, w ramach następującego zakresu zadań:
• opracowanie metody aktualizacji bazy wiedzy,
• opracowanie automatyzacji porównania dwóch ontologii/baz wiedzy na podstawie efektywności odpowiadania na pytania “question answering”/systemu dialogowego opartego o tą ontologię/bazę wiedzy
• przeprowadzenie eksperymentów obliczeniowych w zakresie systemów odpowiadania na pytania i/lub dialogowych

Termin składania ofert: 27 czerwca 2016 (włącznie)

Warunki zatrudnienia:
W okresie otrzymywania stypendium młody naukowiec będzie realizować zadania badawcze wynikające z projektu i umowy o stypendium, w uzgodnieniu z kierownikiem projektu.
Miejscem realizacji badań będzie Wydział Informatyki Politechniki Poznańskiej.
Stypendium w kwocie 3000PLN/miesiąc będzie przyznane na okres 16 miesięcy.

Dodatkowe informacje:
Kandydat/Kandydatka proszeni są o przesłanie kompletu dokumentów w j. angielskim na adres email alawrynowicz@cs.put.poznan.pl:
1. Życiorys (CV), zawierający informację na temat pracy magisterskiej oraz głównych osiągnięć badawczych i programistycznych.
2. List motywacyjny, zawierający opis osiągnięć związanych z tematyką projektu (maksimum 2 strony).
3. (Opcjonalnie) listy rekomendacyjne od naukowców, którzy znają Kandydata/Kandydatkę osobiście (wysłane bezpośrednio na adres email alawrynowicz@cs.put.poznan.pl)
4. Zgoda Kandydata/Kandydatki na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
Zgłoszenia i pytania proszę przesyłać na adres emailowy: alawrynowicz@cs.put.poznan.pl

Oferta 2 stypendiów w projekcie NCN

Oferuję 2 stypendia dla Doktorantów w projekcie finansowanym przez NCN w ramach konkursu.

Wymagania:

 1. Kandydat w chwili rozpoczęcia realizacji badań posiada status Doktoranta (zgodnie z zasadami przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki określonych w regulaminie wprowadzonym uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r.)
 2. Kandydat ukończył studia na kierunku informatyka, bądź też na kierunkach matematyka lub kierunkach inżynierskich ze specjalnością z obszarów eksploracji danych/uczenia maszynowego, technologii semantycznych/inżynierii wiedzy, sztucznej inteligencji lub technologii przetwarzania języka naturalnego/mowy
 3. Kandydat posiada znajomość technologii przetwarzania danych, w szczególności zagadnień dotyczących eksploracji danych (ukończony przynajmniej jeden przedmiot dotyczący tematyki eksploracji danych i/lub uczenia maszynowego)
 4. Kandydat posiada znajomość zagadnień dotyczących technologii semantycznych, inżynierii wiedzy i/lub przetwarzania języka naturalnego
 5. Kandydat posiada umiejętność programowania w języku Java i/lub Python
 6. Kandydat zna język angielski na poziomie pozwalającym na czytanie oraz pisanie prac naukowych oraz komunikację

Przy rozpatrywaniu zgłoszeń będą brane także pod uwagę:

 • osiągnięcia naukowe (w tym publikacje),
 • wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych,
 • warsztaty i szkolenia naukowe,
 • udokumentowany udział w projektach badawczych.

Opis zadań:

Stypendysta będzie realizował zadania projektu badawczego pt. „ARISTOTELES: Metodologia i algorytmy automatycznej aktualizacji ontologii w scenariuszach zadaniowych” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki  na Wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej, w ramach następującego zakresu zadań:

 • opracowanie metody aktualizacji bazy wiedzy opartej na paradygmacie uczenia się ze wzmocnieniem,
 •  opracowanie algorytmów aktualizacji aksjomatów ontologii,
 • opracowanie metody porównania dwóch ontologii na podstawie ich wydajności w danym scenariuszu,
 • przeprowadzenie eksperymentów obliczeniowych.

Termin składania ofert: 16 października 2015 (włącznie)

Warunki zatrudnienia:

W okresie otrzymywania stypendium młody naukowiec będzie realizować zadania badawcze wynikające z projektu i umowy o stypendium, w uzgodnieniu z kierownikiem projektu.

Miejscem realizacji badań będzie Wydział Informatyki Politechniki Poznańskiej.

Stypendium w kwocie 3000PLN/miesiąc będzie przyznane na okres 12 miesięcy.

Dodatkowe informacje:

Kandydat/Kandydatka proszeni są o przesłanie kompletu dokumentów w j. angielskim na adres email alawrynowicz@cs.put.poznan.pl:

 1. Życiorys (CV), zawierający informację na temat pracy magisterskiej oraz głównych osiągnięć badawczych i programistycznych.
 2. List motywacyjny, zawierający opis osiągnięć związanych z tematyką projektu (maksimum 2 strony).
 3. (Opcjonalnie) listy rekomendacyjne od naukowców, którzy znają Kandydata/Kandydatkę osobiście (wysłane bezpośrednio na adres email alawrynowicz@cs.put.poznan.pl)
 4. Zgoda Kandydata/Kandydatki na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Zgłoszenia i pytania proszę przesyłać na adres emailowy: alawrynowicz@cs.put.poznan.pl

Open Position for a PhD Student/Oferta stypendium doktorskiego

The English version of the offer is presented below. Here is the Polish version.

The Institute of  Computing Science at the Poznan University of Technology seeks candidates for 1 PhD stipend offered for the realization of research tasks in the “Learning and Evolving Ontologies from Linked Open Data (LeoLOD)” project.  The LeoLOD project is realized within the POMOST (PARENT-BRIDGE) programme of Foundation for Polish Science, cofinanced from European Union, Regional Development Fund.

The further information is provided below:

Number of stipends:  1

Institution : Poznan University of Technology, Poznan  

Maximum  period of stipend agreement: 18 months

Position starts on:  January 1st, 2014

Stipend’s amount:  3,000PLN/month

Pension insurance: no

Profile of candidates:

 1. PhD students, i.e. participants of the PhD studies, holding MSc in computer science or mathematics who are subject of pension and annuity insurance from another sources;
 2. good background in artificial intelligence (logic-based knowledge representation), semantic technologies, machine learning;
 3. good programming skills (Java); experience in managing software development projects;
 4. previous academic activity in the fields of Semantic Web, ontology in computer science and machine learning (publications, participation in conferences, participation in summer schools) is welcome but not mandatory;
 5. previous experience in research projects that included international collaboration, team work is welcome but not mandatory;

Key responsibilities include:

 1. Conducting scientific research on foundations for query-based pattern mining from Linked Data;
 2. Conducting scientific research on algorithms for ontology learning and evolution based on Linked Data;
 3. Conducting experimental evaluation of the developed algorithms;
 4. Actively contributing to design and development  of a plug-in to Protégé Ontology Editor and Knowledge Acquisition System;
 5. Editing scientific publications.

Required documents:

 1. short CV containing information about her/his Master thesis and main research or/and programming achievements (in English);
 2. motivation letter explaining PhD student’s interest in the subject and describing her/his achievements that are closely related to the project (no longer than 2 pages) (in English);
 3. a copy of the letter from the current or planned main PhD supervisor declaring consent on secondment to the project and on dr Agnieszka Ławrynowicz becoming the supporting PhD supervisor (co-supervisor) in case of winning the contest by the PhD student.

Principal Investigator:  dr Agnieszka Ławrynowicz; agnieszka.lawrynowicz@cs.put.poznan.pl

Closing date: October 31st, 2013

Please send your offer by email to agnieszka.lawrynowicz@cs.put.poznan.pl.

Please include in your offer:
“In accordance with the personal data protection act from 29 th August 1997, I hereby agree to process and to store my personal data by the Institution for recruitment purposes”.

For selecting the best candidate a recruitment commission is established that will organize interviews with candidates in November 2013. The interviews will be held in Polish and English. The following items will be taken into account by the commision for deciding on granting the stipend:
a) the result of the interview;
b) good meritorical background for the realization of the project tasks;
c) previous academic activity, achievements, and experience, in particular related to the project topic.

The decision on granting the stipend will be annouced  within a week after the interview.

 The granting institution may seek to contact the best candidates only.