Oferta stypendium w projekcie NCN

W projekcie w ramach programu SONATA finansowanym przez NCN i realizowanym na Wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej ogłasza się konkurs na 1 stypendium dla Doktoranta.

Wymagania:
1. Kandydat w chwili rozpoczęcia realizacji badań posiada status Doktoranta (zgodnie z zasadami przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki określonych w regulaminie wprowadzonym uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r.)
2. Kandydat ukończył studia na kierunku informatyka, bądź też na kierunkach matematyka lub kierunkach inżynierskich ze specjalnością z obszarów eksploracji danych/uczenia maszynowego, technologii semantycznych/inżynierii wiedzy, sztucznej inteligencji lub technologii przetwarzania języka naturalnego/mowy.
3. Kandydat posiada znajomość technologii przetwarzania danych, w szczególności zagadnień dotyczących eksploracji danych (ukończony przynajmniej jeden przedmiot dotyczący tematyki eksploracji danych i/lub uczenia maszynowego)
4. Kandydat posiada znajomość zagadnień dotyczących technologii semantycznych, inżynierii wiedzy i/lub przetwarzania języka naturalnego i ekstrakcji wiedzy oraz znajomość wybranych narzędzi w tej tematyce (np. NLTK, Protégé) i zasobów leksykalnych.
5. Kandydat posiada umiejętność programowania w językach Python i Java
6. Kandydat zna język angielski na poziomie pozwalającym na czytanie oraz pisanie prac naukowych oraz komunikację.

Przy rozpatrywaniu zgłoszeń będą brane także pod uwagę:
• osiągnięcia naukowe (w tym publikacje),
• wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych,
• udział w konferencjach, warsztaty i szkolenia naukowe,
• udokumentowany udział w projektach badawczych.

Opis zadań:
Stypendysta będzie realizował zadania projektu badawczego pt. „ARISTOTELES: Metodologia i algorytmy automatycznej aktualizacji ontologii w scenariuszach zadaniowych” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki na Wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej, w ramach następującego zakresu zadań:
Stypendysta będzie realizował zadania projektu badawczego pt. „ARISTOTELES: Metodologia i algorytmy automatycznej aktualizacji ontologii w scenariuszach zadaniowych” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki na Wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej, w ramach następującego zakresu zadań:
• opracowanie metody aktualizacji bazy wiedzy,
• opracowanie automatyzacji porównania dwóch ontologii/baz wiedzy na podstawie efektywności odpowiadania na pytania “question answering”/systemu dialogowego opartego o tą ontologię/bazę wiedzy
• przeprowadzenie eksperymentów obliczeniowych w zakresie systemów odpowiadania na pytania i/lub dialogowych

Termin składania ofert: 27 czerwca 2016 (włącznie)

Warunki zatrudnienia:
W okresie otrzymywania stypendium młody naukowiec będzie realizować zadania badawcze wynikające z projektu i umowy o stypendium, w uzgodnieniu z kierownikiem projektu.
Miejscem realizacji badań będzie Wydział Informatyki Politechniki Poznańskiej.
Stypendium w kwocie 3000PLN/miesiąc będzie przyznane na okres 16 miesięcy.

Dodatkowe informacje:
Kandydat/Kandydatka proszeni są o przesłanie kompletu dokumentów w j. angielskim na adres email alawrynowicz@cs.put.poznan.pl:
1. Życiorys (CV), zawierający informację na temat pracy magisterskiej oraz głównych osiągnięć badawczych i programistycznych.
2. List motywacyjny, zawierający opis osiągnięć związanych z tematyką projektu (maksimum 2 strony).
3. (Opcjonalnie) listy rekomendacyjne od naukowców, którzy znają Kandydata/Kandydatkę osobiście (wysłane bezpośrednio na adres email alawrynowicz@cs.put.poznan.pl)
4. Zgoda Kandydata/Kandydatki na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
Zgłoszenia i pytania proszę przesyłać na adres emailowy: alawrynowicz@cs.put.poznan.pl