Wybrane projekty studenckie zrealizowane w ramach przedmiotu 'Rozpoznawanie obrazów'

Zapraszam do przejrzenia stron opisuj¹cych wybrane projekty zrealizowane przez moich studentów.
Krzysztof Krawiec

Rok akademicki 2006/2007
Rok akademicki 2005/2006
Rok akademicki 2004/2005
Rok akademicki 2003/2004
Rok akademicki 2002/2003
Rok akademicki 2001/2002
Rok akademicki 2000/2001


Projekty zrealizowane w roku akademickim 2006/2007

Tytuł projektu: Detekcja defektów w zdjęciach rentgentowskich odlewów
Realizatorzy: Bartłomiej Niemienionek, Artur Wojciechowski
Opis projektu Celem projektu było opracowanie metody automatycznej klasyfikacji defektów powstałych w odlewach hutniczych oraz stworzenie aplikacji, która ją wykorzystując pozwoli na rozpoznawanie standardowych anomalii oraz umożliwi zakwalifikowanie defektów niestandardowych.
img
Szczegółowy opis algorytmu i przykładowe wyniki.
Tytuł projektu: Gęsta estymacja ruchu (dense optical flow) z wykorzystaniem obliczeń na kartach graficznych (GPU)
Realizatorzy: Marcin Nowak
Opis projektu Celem projektu było wykrycie poruszających się obiektów, oraz estymacja ich kształtu oraz ruchu z wejściowego strumienia wideo, przy czym w celu przyspieszenia obliczeń, możliwie duża ich część ma być wykonwywana przez akcelerator graficzny komputera, co może pozwolić na obliczenia wykonywane w czasie rzeczywistym.

Szczegółowy opis algorytmu i przykładowe wyniki.
Tytuł projektu: SpeedCamera: Estymacja prędkości na podstawie sekwencji wideo
Realizatorzy: Roman Kamyk, Mateusz Pachocki
Opis projektu Celem projektu było stworzenie aplikacji, która, wykorzystując jedynie informacje pochodzące z sekwencji wideo, dokonuje pomiaru predkosci poruszajacych sie obiektów (pojazdów).

Image

Szczegółowy opis algorytmu i przykładowe wyniki.
Tytuł projektu: Usuwanie tła z sekwencji wideo z wykorzystaniem obliczeń na kartach graficznych (GPU)
Realizatorzy: Szymon Wąsik
Opis projektu Celem projektu było stworzenie aplikacji, która z filmu wczytanego z pliku bądź kamery usunie z niego tło znajdujące się za poruszającymi się obiektami i zamieni je na inne. Dodatkowo jak najwięcej wykonywanych obliczeń miało zostać przystosowanych do uruchamiania na procesorze karty graficznej (GPU).
Image

Szczegółowy opis algorytmu i przykładowe wyniki.
Tytuł projektu: SpamKilla - wykrywanie spamu przesyłanego w postaci obrazków
Realizatorzy: Radosław Wesołowski
Opis projektu Aby utrudnić wykrywanie spamu wysyłanego pocztą elektroniczną, spamerzy często zamieszczają część treści w postaci pliku graficznego osadzonego w kodzie HTML listu. Standardowe filtry antyspamowe nie są w stanie wykryć takiej treści. Celem projektu było automatyczne wykrywanie i klasyfikowanie takiego 'obrazkowego spamu' przesyłanego w emailach. 
Szczegółowy opis algorytmu i przykładowe wyniki.
Tytuł projektu: Implementacja ewolującego automatu skończonoego
Realizatorzy: Krzysztof Witkowski, Marcin Wrzos
Opis projektu Celem projektu było rozszerzenie pakietu ECJ (Evolutionary Computation in Java) o moduły umożliwiające ewoluowanie automatów skończonych, które będą następnie wykorzystywane do syntezy procedur interpretacji obrazów.


Wybrane projekty zrealizowane w roku akademickim 2005/2006

Tytuł projektu: Wykrywanie orientacji zdjęcia przez lokalizację twarzy
Realizatorzy: Marek Ruciński, Bartosz Szopka
Opis projektu Celem projektu było stworzenie programu umożliwiającego automatyczne wykrycie orientacji zdjęcia na podstawie zlokalizowanych na fotografii twarzy.
img
Szczegółowy opis algorytmu i przykładowe wyniki.


Wybrane projekty zrealizowane w roku akademickim 2004/2005

Tytuł projektu: Generyczne rozpoznawanie obiektów
Realizatorzy: Wojciech Gładysz, Mirosław Urbanowicz
Opis projektu

Celem projektu jest uzyskanie wyniku jakościowego dotyczącego trafności klasyfikowania obiektów graficznych dla różnych podzbiorów założonych wcześniej wektorów cech. Chodzi o wskazanie tych cech, które mają największy wpływ na trafność klasyfikowania.  W projekcie stoswano obrazy z bazy danych MIT, które można znaleźć pod adresem http://web.mit.edu/torralba/www/database.html.

img
Szczegółowy opis algorytmu i przykładowe wyniki.
Tytuł projektu: Gęsta estymacja ruchu (dense optical flow) z wykorzystaniem obliczeń na kartach graficznych (GPU)
Realizatorzy: Grzegorz Malinowski, Dorota Stolpe
Opis projektu Zadaniem projektu było stworzenie rozpoznawania ręcznie pisanych znaków.

Szczegółowy opis algorytmu i przykładowe wyniki.
Tytuł projektu: Automatyczne orientowanie zdjęć
Realizatorzy: Paweł Półrolniczak
Opis projektu Celem projektu było stworzenie aplikacji prawidłowo obracającej zdjęcia wykonane aparatem cyfrowym.
Szczegółowy opis algorytmu i przykładowe wyniki.
Tytuł projektu: Wykrywanie budynków w zdjęciach lotniczych
Realizatorzy: Roman Andrzejewski, Dariusz Daćko
Opis projektu Celem projektu było wykrycie oraz zaznaczenie na zdjęciach lotniczych dachów sfotografowanych budynków.
Szczegółowy opis algorytmu i przykładowe wyniki.


Projekty zrealizowane w roku akademickim 2003/2004

Tytuł projektu: Oprogramowanie śledzące osoby poruszające w pomieszczeniu obserwowanym przez kamerę wideo
Realizatorzy: Mikołaj Antoniewicz
Opis projektu Celem projektu było oprogramowania które w sekwencjach wideo będzie potrafiło: 1. Wykrywać ruch w sali obserwowanej przez kamerę, 2. Wyróżniać z obrazu poruszające się osoby i je etykietować, 3. Rozpoznawać osoby na podstawie koloru ubioru, oraz 4. Przetwarzać obraz z kamery w czasie rzeczywistym

img
Szczegółowy opis algorytmu i przykładowe wyniki.
Tytuł projektu: Klasyfikacja odcisków palców
Realizatorzy: Patryk Lijewski, Szymon Knieć
Opis projektu Celem projektu jest stworzenie systemu klasyfikującego podany na wejsciu obraz odcisku palca do jednej z podstawowych kategorii.

Szczegółowy opis algorytmu i przykładowe wyniki.
Tytuł projektu: Analiza struktury przestrzennej map zasięgowych
Realizatorzy: Przemysław Jackowiak, Dariusz Jarczyński
Opis projektu Celem projektu było stworzenie systemu umożliwiającego klasyfikowanie zjawisk przedstawionych za pomocą tzw. punktowych map zasięgów.

Image

Szczegółowy opis algorytmu i przykładowe wyniki.
Tytuł projektu: Śledzenie ruchu pojazdów na skrzyżowaniach
Realizatorzy: Maciej Nalewaj, Dariusz Janny
Opis projektu Głównym celem projektu jest śledzenie, identyfikacja i wizualizacja ruchu pojazdów na skrzyżowaniach dróg miejskich.
Image
Szczegółowy opis algorytmu i przykładowe wyniki.
Tytuł projektu: Detekcja obszarów zalesionych w zdjęciach lotniczych
Realizatorzy: Piotr Kalinowski, Magdalena Ławrynowicz
Opis projektu Celem projektu jest napisanie programu rozpoznającego obszary pokryte roślinnością na zdjęciach lotniczych (lasy, łąki i pola uprawne).
Szczegółowy opis algorytmu i przykładowe wyniki.
Tytuł projektu: System do rozpoznawania obiektów militarnych w obrazach radarowych typu SAR (Synthetic Aperture Radar)
Realizatorzy: Paweł Nowacki
Opis projektu Celem projektu było zaimplementowanie metody rozpoznawania obiektów bazującej na mierze Hausdorffa i zastosowanie jej do obrazów radarowych SAR.
Szczegółowy opis algorytmu i przykładowe wyniki.


Projekty zrealizowane w roku akademickim 2002/2003 

Tytuł projektu: Realizacja zapytań typu 'query by example' w obrazowych bazach danych
Realizatorzy: Justyna Wąchnicka
Opis projektu Projekt mia³ na celu opracowanie i zaimplementowanie prostej metody umo¿liwiaj¹cej u¿ytkownikowi dogodne przeszukiwanie obrazowej bazy danych na zasadzie 'relevance feedback'. W tym podejœciu poszukiwanie obrazu odbywa siê poprzez prezentacjê u¿ytkownikowi próbki obrazów które s¹ nastêpnie przez niego oceniane pod k¹tem podobieñstwa do obrazu poszukiwanego. Odpowiedzi udzielone przez u¿ytkownika s¹ nastêpnie wykorzystywane do zawê¿enia obszaru poszukiwañ. Powy¿szy proces jest powtarzany a¿ do znalezienia obrazu satysfakcjonuj¹cego u¿ytkownika.
Szczegółowy opis algorytmu i przykładowe wyniki.
Środowisko programistyczne  
Tytuł projektu: Śledzenie i identyfikacja osób w pomieszczeniu
Realizatorzy: Łukasz Arndt
Opis projektu Celem projektu było stworzenie oprogramowania śledzącego osoby poruszające w pomieszczeniu obserwowanym przez kamerę wideo.
Szczegółowy opis algorytmu i przykładowe wyniki.
Środowisko programistyczne Borland C++
Tytuł projektu: Śledzenie ruchów głowy
Realizatorzy: Krzysztof Dondajewski, Jarosław Puszczyński
Opis projektu Celem projektu było stworzenie oprogramowania śledzącego ruchy głowy osoby siedzącej na wprost kamery. Algorytm śledzący został zaimplementowany jako tzw. 'feature tracker'. Uczenie zostało zrealizowane za pomocą algorytmów ewolucyjnych (programowanie genetyczne). 
Szczegółowy opis algorytmu i przykładowe wyniki.
Środowisko programistyczne Java (rozszerzenie pakietu ECJ)
Tytuł projektu: Rozpoznawanie celów naziemnych w obrazach radarowych (SAR)
Realizatorzy: Wojciech Foksowicz, Przemysław Drosik
Opis projektu Celem projektu było stworzenie oprogramowania rozpoznającego obiekty w obrazach radarowych (ang. SAR, synthetic aperture radar), poprzez porównywanie obserwowanego obiektu z modelem punktowym.
Szczegółowy opis algorytmu i przykładowe wyniki.
Środowisko programistyczne Delphi


Projekty zrealizowane w roku akademickim 2001/2002

Tytu³ projektu: Œledzenie postaci z wykorzystaniem œrodowiska Letrix
Realizatorzy: Piotr Kubiaczyk, Leszek W³odarski
Opis projektu Celem projektu by³o zrealizowanie zadania œledzenia osób poruszaj¹cych siê w zamkniêtym pomieszczeniu.
Szczegó³owy opis algorytmu i przyk³adowe wyniki.
Œrodowisko programistyczne Microsof Visual C++, Microsoft DirectX SDK
Tytu³ projektu: Realizacja prostych zapytañ dotycz¹cych zawartoœci obrazu w obrazowej bazie danych
Realizatorzy: Maciej Klemensowicz, Aleksander Naganowski
Opis projektu Projekt mia³ na celu opracowanie i zaimplementowanie prostej metody umo¿liwiaj¹cej u¿ytkownikowi dogodne przeszukiwanie obrazowej bazy danych na zasadzie 'relevance feedback'. W tym podejœciu poszukiwanie obrazu odbywa siê poprzez prezentacjê u¿ytkownikowi próbki obrazów które s¹ nastêpnie przez niego oceniane pod k¹tem podobieñstwa do obrazu poszukiwanego. Odpowiedzi udzielone przez u¿ytkownika s¹ nastêpnie wykorzystywane do zawê¿enia obszaru poszukiwañ. Powy¿szy proces jest powtarzany a¿ do znalezienia obrazu satysfakcjonuj¹cego u¿ytkownika.
Szczegó³owy opis algorytmu i przyk³adowe wyniki.
Œrodowisko programistyczne Microsof Visual C++
Tytu³ projektu: Detekcja budynków w zdjêciach lotniczych
Realizatorzy: Maciej Dembiñski, Jaros³aw Kucier, Justyna Kwiatkowska
Opis projektu Celem projektu by³o zaprojektowanie metody detekcji budynków w zdjêciach lotniczych. Procedura rozpoznaj¹ca wykorzystuje w tym celu transformacje Hougha do wykrywania prostych. Otrzymane proste s¹ nastêpnie poddawane dalszemu przetwarzaniu w celu wyeliminowania artefaktów i wykrycia ich przeciêæ.
Szczegó³owy opis algorytmu i przyk³adowe wyniki.
Œrodowisko programistyczne Microsof Visual C++
   
Tytu³ projektu: System detekcji i œledzenia tablic rejestracyjnych w obrazie wideo
Realizatorzy: Kamil Kwarciak, Rafa³ S³omian
Opis projektu Celem projektu by³o stworzenie oprogramowania zdolnego do wykrywania i œledzenia po³o¿enia tablicy rejestracyjnej poruszaj¹cego siê samochodu zarejestrowanego w sygnale wideo.
Szczegó³owy opis algorytmu i przyk³adowe wyniki.
Œrodowisko programistyczne Microsof Visual C++, Microsoft DirectX SDK
   
Tytu³ projektu: Modu³ symulacji, wizualizacji i wielokryterialnej oceny rozprzestrzeniania siê zanieczyszczeñ dla œrodowiska IDRISI
Realizatorzy: Tomasz Matylla, Andrzej Stamburski
Opis projektu Celem projektu
Szczegó³owy opis projektu.
Œrodowisko programistyczne Microsof Visual C++
Informacje dodatkowe Praca by³a dodatkowo konsultowana przez dr in¿. I. Wycza³ka (Wydzia³ Budownictwa L¹dowego), Politechnika Poznañska
   
Tytu³ projektu: Identyfikacja osoby na podstawie obrazu twarzy - studium przypadku
Realizatorzy: Anna Cichosz, Wojciech Go³êbiowski
Opis projektu Projekt mia³ na celu zbadanie mo¿liwoœci i ograniczeñ prostej metody rozpoznawania twarzy opartej o identyfikacjê wybranych obszarów.
Szczegó³owy opis algorytmu i przyk³adowe wyniki.
Œrodowisko programistyczne Microsof Visual C++


Projekty zrealizowane w roku akademickim 2000/2001

Tytu³ projektu: Wykorzystanie systemu GPVIS do rozpoznawania twarzy
Realizatorzy: Tomasz Bruzda, Jacek WoŸniak
Opis projektu Celem projektu by³o stworzenie aplikacji do rozpoznawania twarzy. W tym celu zosta³ wykorzystany system GPVIS, który umo¿liwi³ rozwi¹zanie problemu przy pomocy algorytmu programowania genetycznego – system na podstawie stworzonej gramatyki generowa³ kolejne rozwi¹zania ( osobniki bêd¹ce drzewami operatorów ), które podlega³y ocenie ze wzglêdu na trafnoœæ decyzji na zbiorze ucz¹cym.
Szczegó³owy opis algorytmu i przyk³adowe wyniki.
Œrodowisko programistyczne Microsof Visual C++
Mo¿liwoœci dalszych rozszerzeñ: inne problemy rozpoznawania obrazów; zapobieganie przeuczeniu;
Tytu³ projektu: Detekcja obszarów zalesionych w zdjêciach lotniczych
Realizatorzy: Piotr Dachtera,Piotr Jurga
Opis projektu Celem projektu by³o zaprojektowanie metody detekcji obszarów zielonych w zdjêciach lotniczych oraz jej zaimplementowanie. Szczegó³owy opis algorytmu i przyk³adowe wyniki.
Œrodowisko programistyczne Java
   
Tytu³ projektu: KORKOCI¥G - System oceny natê¿enia ruchu ulicznego
Realizatorzy: Jerzy B³aszczyñski, Adam Wójtowicz
Opis projektu Celem projektu by³o stworzenie oprogramowania zdolnego do 'zgrubnego' oszacowywania natê¿enia ruchu ulicznego na podstawie zdjêæ pochodz¹cych z serwisu Internetowego Korkonet.
Szczegó³owy opis algorytmu i przyk³adowe wyniki.
Œrodowisko programistyczne Microsof Visual C++
Mo¿liwoœci dalszych rozszerzeñ: rozbudowanie o tryb pracy on-line, z automatycznym pobieraniem obrazów z witryn Internetowych; po³¹czenie z modu³em marszrutowania
   
Tytu³ projektu: SimPollution - Wielokryterialna Analiza Obszarów Mieszkalnych w Oparciu o Obrazowanie Dyfuzji Zanieczyszczeñ
Realizatorzy: Pawe³ Lizakowski, Bart³omiej Weres
Opis projektu Celem projektu by³o stworzenie oprogramowania umo¿liwiaj¹cego symulacjê rozprzestrzeniania siê zanieczyszczeñ w obszarze zabudowanym w oparciu o jego schematyczny plan, rozmieszczone Ÿród³a zanieczyszczenia powietrza oraz zaznaczone obszary preferowane. Wyniki uzyskane za pomoc¹ programu SimPol pokazuj¹ zmianê rozk³adu zanieczyszczeñ w czasie, tereny nara¿one na silne zanieczyszczenia generowane przez np. drogi dojazdowe, kot³ownie itp. oraz te fragmenty osiedli, do których dop³yw zanieczyszczeñ jest skutecznie blokowany przez drzewa i krzewy. Dziêki tym wiadomoœciom mo¿na szybko okreœliæ które rejony wymagaj¹ odizolowania od Ÿróde³ zanieczyszczeñ, a które gwarantuj¹ pe³n¹ ochronê mieszkañców przed uci¹¿liwymi py³ami i gazami.
Szczegó³owy opis projektu.
Œrodowisko programistyczne Microsof Visual C++
Informacje dodatkowe Praca by³a dodatkowo konsultowana przez dr in¿. I. Wycza³ka (Wydzia³ Budownictwa L¹dowego), Politechnika Poznañska
Mo¿liwoœci dalszych rozszerzeñ: Zintegrowanie systemu z modu³em automatycznej detekcji terenów zielonych, które stanowi¹ naturaln¹ przeszkodê dla rozprzestrzeniania siê zanieczyszczeñ.
   
Tytu³ projektu: System analizy odcisków palców
Realizatorzy: Bart³omiej Dorna, Jan Bogus³awski
Opis projektu Celem projektu by³o stworzenie oprogramowania wykrywaj¹cego punkty charakterystyczne odcisków palców. Szczegó³owy opis algorytmu i przyk³adowe wyniki.
Œrodowisko programistyczne Microsof Visual C++
Mo¿liwoœci dalszych rozszerzeñ: rozbudowanie o modu³ identyfikacji;
rozbudowanie o modu³ wspó³pracy z baz¹ danych;

Powrót na stronê g³ówn¹ przedmiotu