Paweł Nowacki ISWD 09-06-2004

Identyfikacja obiektów w obrazach radarowych

System do rozpoznawania obiektów militarnych w obrazach radarowych typu SAR (Synthetic Aperture Radar)

Obrazy radarowe typu SAR
Odniesienie do rozpoznawania obrazów
Zaproponowane podejście
  Miara Hausdorff'a
  Uogólniona miara Hausdorff'a
Napotkane trudności
  Rozwiązania
Implementacja

Obrazy radarowe typu SAR
Techniki Synthetic Aperture Radar (SAR- można przetłumaczyć jako radar z syntezą powierzchni) są nowoczesnymi metodami cyfrowego przetwarzania sygnałów radarowych dającymi nowe możliwości w porównaniu z konwencjonalnymi metodami wykorzystywanymi w radiolokacji. W klasycznej radiolokacji jednym z głównych problemów jest uzyskanie obrazów o dużej rozdzielczości umożliwiających identyfikację obserwowanych obiektów. Jest to bardzo istotne zarówno w cywilnych jak i w wojskowych zastosowaniach radiolokacji. Radary typu SAR są to wysokiej rozdzielczości radary, które umożliwiają prowadzenie szczegółowej obserwacji terenu o obszarze do 336.700 ha. Idea uzyskiwania dużej rozdzielczości odległościowej opiera się na wykorzystaniu sygnału o dużym paśmie częstotliwościowym oraz specjalnych metod ich obróbki. Klasycznie było to realizowane w technice analogowej, obecnie wraz z rozwojem komputerów i wzrostu ich mocy obliczeniowej w technice cyfrowej. Technika SAR opiera się na wykorzystaniu informacji o prędkości ruchu względnego obserwowanego obiektu i platformy z radarem (wykorzystanie efektu Dopplera). W praktyce realizuje się to za pomocą filtracji dolnoprzepustowej i dopasowanej. Przy realizacji algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów radiolokacyjnych dla potrzeb techniki SAR napotyka się liczne problemy. Jednym z typowych problemów jest duży strumień danych docierający do cyfrowych układów przetwarzania oraz związane z tym problemy dużego zapotrzebowania na moc obliczeniową i pamięć. Innym problemem jest konieczność określenia położenia względnego pomiędzy radarem a obiektem z dokładnością rzędu pojedynczych centymetrów. Stawia to wysokie wymagania przed algorytmami estymacji położenia platformy z radarem. Na całym świecie prowadzone są intensywne prace nad rozwojem technik SAR. W Polsce nie były one dotychczas stosowane i rozwijane.


Odniesienie do rozpoznawania obrazów
W systemie do rozpoznawania obiektów w obrazach radarowych wykorzystywane są pewne podejścia i pojęcia z dziedziny rozpoznawania obrazów.

Uczenie oparte na modelu:
System uczy sie rozpoznawać określony obiekt (w tym wypadku pojazd wojskowy) na podstawie modelu czyli przykładu zarejestrowanego obiektu, którego nazwę znamy

Pomiar podobieństwa z modelem:
Pomiar podobieństwa jest oparty na mierze Hausdorff'a, której opis znajduje się poniżej
Miara Hausdorff'a

Podejście niebezpośrednie:
System nie operuje bezpośrenio na obrazach radarowych. Obrazy z radaru są przetwarzane na postać pośrednią: współrzędne pikseli i ich jasności. Pomiar podobieństwa wykonywany jest na postaciach pośrednich.

Lokalna analiza zawartości obrazu:
System nie porównuje wszystkich pikseli(współrzędnych) wewnątrz obrazu. Do porównywania wybrane są tylko niektóre współrzędne: te z odpowiednim poziomem jasności.

Zaproponowane podejście
Zaproponowane podejście opiera się na uogólnionej mierze Hausdorff'a. Miara ta określa stopień podobieństwa (braku podobieństwa) jednego zbioru punktów do drugiego poprzez badanie skupisk punktów w jednym zbiorze leżących blisko punktów w drugim zbiorze.

Miara Hausdorff'a

Pomysł jest oparty na dwóch parametrach, które określają czy dwa zbiory punktów są podobne:
  - maksymalna odległość, na jaką można rozdzielić punkty by nadal można było uważać je za leżące blisko siebie.
  - parametr mówiący o tym jakie punkty w jednym zbiorze są położone w odległości nie przekraczającej, którą określa pierwszy parametr.

Mając dwa zbiory danych A i B miara Hausdorff'a jest zdefiniowana jako:

H(A,B) = max(h(A,B),h(B,A))
gdzie
h(A,B) = max(A) min(B) ||a-b||

Uogólniona miara Hausdorff'a


Problem z podstawową miarą Hausdorff'a jest taki, że jest ona czuła na odległe punkty. Oznacza to, że jeśli system porównywałby dwa podobne obrazy z których jeden posiadałby szum w postaci odległego od skupiska punktu(patrz rys. powyżej), uznałby je za całkowicie różne. Aby wykluczyć tą niedogodność wprowadzono uogólnioną miarę Hausdorff'a, która bierze pod uwagę tylko k-te (po posortowaniu) odległości między punktami, odrzucając tym samym skrajne wartości.
h(A,B) = k-th(A) min(B) ||a-b||
Jako k stosuje się również medianę, śrenią itp. w zależności od implementacji.

Napotkane trudności
Jako miara podobieństwa w systemie służy mira odległości, nie uwzględnia ona jasności obiektów. Problem stanowiło określenie wartości progowej jasności punktów branych pod uwagę w całym procesie rozpoznawania.

Rozwiąznia
Zastosowano podejscie polegajęce na wcześniejszym dobraniu odpowiedniej wartości progowej na zasadzie kilku testów porównujących trafność klasyfikacji od zastosowanej jasności.

Implementacja
Aplikacja zostanie stworzona w C++ za pomocą Borland C++ oraz biblioteki OpenCV.