Przemysław Jackowiak inf51650
Dariusz Jarczyński inf51657

Rozpoznawanie obrazów - raport końcowy (21 Czerwiec 2004)

Analiza struktury przestrzennej map zasięgowych

 1. Cel projektu

  Stworzenie systemu umożliwiającego klasyfikowanie zjawisk przedstawionych za pomocą punktowych map zasięgów. Jako przykład wybrano punktowe mapy rozmieszczenia gatunków roślin w Polsce. Podstawą do wydzielenia klas w przypadku tego projektu jest charakter występowania gatunku, czyli m.in. ilość punktów i sposób ich rozmieszczenia. W analizie nie uwzględnia się geograficznego położenia punktów i ich skupisk. Przykładami tak określonych klas mogą być następujące wzorce: punkty pojedyncze (wyraźnie oddalone od siebie), skupiska (wiele punktów blisko siebie), gradienty (skupisko oraz rozchodzące się od niego coraz bardziej rozproszone punkty).

 2. Charakterystyka danych

  Zbiór obrazów rastrowych (pozyskanych np. poprzez przeskanowanie), zawierające tło, punkty oraz inne obiekty.
  Przykładowa mapa:


 3. Osadzenie projektu w dziedzinie rozpoznawania obrazów

  Cecha metod rozpoznawania obrazów Grupa metod
  Obecność uczenia brak(1)
  Sposób analizy zawartości obrazu globalne
  Metoda podejmowania decyzji wektorowe
  Obecność modułu ekstrakcji cech/opisu podejścia niebezpośrednie
  Sposób wnioskowania oparte na cechach
  Wzajemne relacje przpływu danych i przepływu informacji rozpoznawanie sterowane obrazem
  (1) istnieje jednak możliwość wpływania na sposób klasyfikacji za pomocą parametrów konfiguracyjnych

 4. Zastosowane podejście

  Przyjęte rozwiązanie można podzielić na następujące trzy duże etapy:
  1. wykrycie punktów na mapie - przejście od obrazu rastrowego do informacji w postaci tablicy współrzędnych punktów,
  2. określenie cech rozmieszczenia punktów - utworzenie wektora cech opisującego charakter rozmieszczenia na podstawie informacji o położeniu poszczególnych punktów,
  3. klasyfikacja map - znajdowanie klas rozmieszczeń (oraz przypisywanie do nich poszczególnych obrazów) w oparciu o utworzone wektory cech.

  Pierwszy etap stanowią operacje wykonywane na wczytanym z pliku obrazie rastrowym. Są to kolejno:


  Kolejne operacje wykonywane dla przykładowej mapy:

  Oryginalna mapa oraz okno interfejsu pozwalającego sterować parametrami poszczególnych operacji
  Po zamianie RGB na skalę szarości
  Po zastosowaniu filtra medianowego
  Po wykonaniu adaptatywnej binaryzacji
  Po wykonaniu erozji
  Po zamianie grup pikseli na pojedyncze punkty


  Drugi etap czyli tworzenie wektora cech wykonywany jest w oparciu analizę minimalnego drzewa rozpinającego (ang. minimum spanning tree, MST) utworzonego z punktów, których współrzędne zostały wyekstrahowane w pierwszym kroku. Utworzenie drzew (algorytm Prima) umożliwia pobieranie cech strukturalnych poszczególnych map. Analizując drzewa braliśmy pod uwagę następujące cechy:

  Mimo, że dla każdej mapy tworzone jest początkowo jedno drzewo łączące wszyskie punkty, to dla lepszej analizy (aby uniknąć zdominowania przez cechy globalne) krawędzie, których długość przekracza pewną sparametryzowaną wartość zostają rozrywane. Powoduje to powstanie wielu mniejszych drzew dla każdej mapy. Dla otrzymanych w ten sposób drzew wyznaczane są charakteryzujące je wektory.

  Trzeci etap stanowi analiza skupień (clustering), która w uproszczonym modelu przyjmuje jako dane po jednym wektorze na mapę (wyznaczonym w opisanym powyżej kroku) oraz zadaną oczekiwaną ilość klas (klastrów). Wynikiem tego jest przypisanie każdego z wektorów (i tym samym map) do klastra. W bardziej zaawansowanym modelu analiza skupień wykonywana jest jednak dwukrotnie:
 5. Środowisko realizacji projektu oraz wykorzystane narzędzia

  Na rozwiązanie składa się kilka niezależnych programów, realizujących poszczególne etapy. Zostały one napisane w języku C++ z wykorzystaniem narzędzia Borland C++ Builder 6. Oto krótki opis programów:

  1. map_reader program służący do przetwarzania obrazów rastrowych zawierających mapy zasięgowe. Wykorzystuje on bibliotekę Open Computer Vision dającą możliwość bardzo szybkiego wykonywania operacji na obrazach, której dodatkową zaletą jest prostota użycia i bogactwo możliwości. Program ten posiada dwa tryby działania: pierwszy, w krórym za pomocą interfejsu użytkownik może ustawić parametry poszczególnych operacji wykonywanych na obrazach (wykorzystywany jest tu GUI dołączany do OpenCV) oraz z lini poleceń w oparciu o plik z parametrami. Standardowy przebieg pracy z programem to uruchomienie interfejsu dla przykładowej mapy celu stworzenia pliku konfiguracyjnego, a następnie wywołanie poprzez skrypt systemu operacyjnego programu zgodnie z ustalonymi parametrami dla pozostałych map.
  2. tree_gen program budujący minimalne drzewa rozpinające dla tablic współrzędnych punktów oraz wyznaczający wektory cech dla tych drzew. Program posiada plik konfiguracyjny pozwalający ustalić wartość od której rozrywane są krawędzie w drzewie, oraz jakie cechy mają się znaleźć w obliczanych wektorach. Dodatkową opcją programu jest wizualizacja konstruowanego drzewa (w postaci pliku graficznego), co jest wykonywane również z użyciem przedstawionej powyżej biblioteki OpenCV.
  3. my_clust program wykonujący analizę skupień. Implementuje on algorytm aglomeracyjny (hierarchiczny, wstępujący) dla wyznaczania klastrów. Użytą miarą podobieństwa jest odległość euklidesowa pomiędzy obiektami, natomiast odległości klastrów wyznaczane są jako odległość pomiędzy najbliższymi obiektami, pomiędzy najbardziej oddalonymi lub jako uśredniona odległość pomiędzy wszystkimi obiektami.

  Dodatkowo istnieje również kilka małych programów, których głównym zastosowaniem jest transformacja danych pomiędzy tymi trzema głównymi, oraz polepszenie sposobu przedstawienia wyników użytkownikowi. Jeden z tych programów tworzy skrypt, wywołujący program montage z pakietu ImageMagick, który generuje miniatury map łącząc je w pliki zgodnie z podziałem na klastry.

 6. Uzyskane wyniki

  Jakość wykonywania etapu pierwszego (pobieranie współrzędnych punktów z map) można ocenić w pełni subiektywnie, ponieważ miarą jest tu fakt rozpoznania wszystkich punktów oraz jednocześnie nie zakwalifikowanie jako punkt żadnego innego obiektu (np. granic). Jak wykazały testy programu jest to wykonywane z niemalże pełną skutecznością dla dobrze dobranych parametrów operacji realizowanych w tym kroku. Jedyne (dosłownie pojedyncze) punkty zostały pominięte przez program w przypadku bardzo mocno wypełnionych map (rzędu 3000 punktów) co stanowi promile ich całkowitej ilości i w żaden sposób nie wpływa na dalsze etapy.

  Pozostałe etapy mają charakter typowo badawczy i ich rezultaty można odnosić do wyznaczanych w literaturze klas. Należy jednak zaznaczyć, że badania zostały przeprowadzone na stosunkowo małej ilości map (70), z pewnością dla większej ich liczby możnaby uzyskać ciekawsze rezultaty. Dodatkowo warto też podkreślić mnogość parametrów, którymi można wpływać na przetwarzanie, jak choćby:

  Poniżej zamieszczone są wyniki dla metody polegającej na wyznaczeniu najpierw klas poddrzew (uzyskanych przez rozrywanie krawędzi) a dopiero w drugiej kolejności przeprowadzeniu analizy skupień dla całych map. W tym przykładzie jako cechy drzew były brane pod uwagę: średnia długość krawędzi, wariancja długości krawędzi oraz liczba punktów. Zaprezentowane wyniki zostały uzyskane dla przykładowych 21 map. Pierwsza tabela pokazuje uzyskane typy poddrzew (miniatury znajdujące się w poszczególnych komórkach tabeli oznaczają osobne klastry):


  Kolejna tabela pokazuje natomiast w jaki sposób zostały podzielone na klastry badane mapy: