Zastosowania Informatyki w Medycynie

Godziny zajęć

Wtorek 9:45 BT 1.6.21.

Oceny i obecność

Wtorek 9:45

Lista zajęć

Nr Data Grupa Temat
1. 28.02 Wszyscy Wprowadzenie do tomografu komputerowego
2. 7.03 -- Konsultacje
3. 14.03 Wszyscy Konsultacje
4. 21.03 -- Konsultacje
5. 28.03 Wszyscy Oddanie projektu i sprawozdania: tomograf komputerowy; ocena 0-5
6. 4.04 Wszyscy Wprowadzenie do uczenia maszynowego [materiały]
7. 11.04 Wszyscy Wprowadzenie do wyszukiwarek tekstu [materiały]; wybór projektu II
8. 25.04 --- Konsultacje
9. 9.05 Grupa A Prezentacja oprogramowania; ocena binarna 0-1
10. 16.05 Grupa B Prezentacja oprogramowania; ocena binarna 0-1
11. 23.05 Grupa A Oddanie kompletnego projektu II; ocena binarna za przyrost 0-1
12. 30.05 Grupa B Oddanie kompletnego projektu II; ocena binarna za przyrost 0-1
13. 6.06 Wszyscy Prezentacja kompletnego projektu II; ocena końcowa projektu II: 0-5
14. 13.06 Wszyscy Prezentacja kompletnego projektu II; ocena końcowa projektu II: 0-5

Zasady zaliczenia zajęć

 1. Zajęcia są zaliczane na podstawie realizacji dwóch projektów.
 2. Tematem projektu I jest realizacja symulatora tomografu komputerowego. Temat projektu II należy wybrać do 7. zajęć.
 3. Każdy projekt mogą realizować maksymalnie dwie osoby.
 4. W ramach projektu I należy przygotować kompletne oprogramowanie i sprawozdanie z pracy, oceniane łącznie na 0-5 punktów.
  • Zakres sprawozdania: (8-12 stron): opis problemu i sposobu jego rozwiązania (algorytmy, dokładny formalny opis oraz przykład, rysunki techniczne wyjaśniające ideę działania), napotkane trudności podczas prac, architektura, technologie, wnioski i perspektywa rozwoju.
  W ramach projektu II należy przygotować kompletne oprogramowanie i prezentację działania oprogramowania (na żywo na rzutniku; w przypadku urządzeń mobilnych należy wcześniej opracować sposób wyświetlenia ekranu urządzenia na rzutniku).
 5. Terminem realizacji projektu I są 5. zajęcia.
 6. Projekt II realizowany jest etapowo:
  • Zajęcia 9/10: Prezentacja projekt z częściowo zrealizowaną funkcjonalnością, ocena binarna: 0-1 punktów
  • Zajęcia 11/12: Oddanie projektu z całkowicie zrealizowaną funkcjonalnością, ocena binarna: 0-1 punktów
  • Zajęcia 13/14: Prezentacja projektu przed publicznością na żywo (około 15min), ocena końcowa zrealizowanej funkcjonalności: 0-5 punktów
  • O przydziale grup projektowych do terminów realizacji na zajęciach parzystych/nieparzystych decyduje prowadzący na zajęciach 7.
 7. Ocena końcowa wynika z sumy uzyskanych punktów:
  • ≤6.0p: 2.0,
  • ≤7.2p: 3.0,
  • ≤8.4p: 3.5,
  • ≤9.6p: 4.0,
  • ≤10.8p: 4.5,
  • >10.8p: 5.0.
 8. Pracę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres e-mail prowadzącego zajęcia nie później niż do godziny 0:00 w dniu zajęć, na których praca ma zostać zaprezentowana.
 9. Jako datę i godzinę przyjęcia pracy przez prowadzącego zajęcia przyjmuje się stopkę czasową dostarczenia wiadomości zawierającej projekt lub pracę pisemną wg zegara serwera poczty prowadzącego.
 10. Za każdy dzień spóźnienia oddania pracy na punkt kontrolny, punkty cząstkowe są obniżane o 0,1.
 11. Obecność jest obowiązkowa na:
  • zajęciach 1, 3, 5-7, 13, 14,
  • punktach kontrolnych wyznaczonych dla danej grupy projektowej (A/B).
 12. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z terminowego oddania pracy.
 13. Za każdą z wyjątkiem pierwszej nieusprawiedliwioną nieobecność na zajęciach wymienionych powyżej ocena końcowa jest obniżana o 0,5.
 14. Ostatnim dniem zaliczenia przedmiotu "w pierwszym terminie" jest ostatni dzień okresu zajęć dydaktycznych w semestrze, w którym realizowany jest przedmiot (16.06.2016).
 15. Ostatnim dniem zaliczenia poprawkowego przedmiotu jest dzień zaliczenia poprawkowego określony w harmonogramie sesji ogłaszanym przez dziekanat.
 16. W szczególnych przypadkach prowadzący zajęcia może przesunąć termin zaliczenia, o czym informacja zostanie zamieszczona z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem na tej stronie.

Tematy projektów i prac zaliczeniowych

Projekty zaliczeniowe

Projekt zaliczeniowy może zostać wybrany przez maksymalnie dwa zespoły w ramach grupy laboratoryjnej.

 1. Symulator działania tomografu komputerowego
 2. Wyszukiwarka publikacji medycznych bazująca na PubMed i MeSH
 3. Rejestrator aktywności fizycznej
 4. Segmentacja obrazów siatkówki oka
 5. Telekonsultacje
 6. Analiza danych z testu grafomotorycznego - diagnostyka choroby Parkinsona. Film z przykładową aplikacją.
 7. Analiza danych medycznych
 8. System wizualizacji zanieczyszczenia powietrza
 9. Atlas medyczny 3D

Archiwum: Hasła Wikipedii

Hasła Wikipedii przygotowane w latach ubiegłych:

 1. Robot medyczny (indeks studenta: 98433)
 2. Proteza (indeks studenta: 100988)
 3. Diagnostyka obrazowa (indeks studenta: 100743)
 4. HL7 (Health Level Seven) (indeks studenta: 100383)
 5. Międzynarodowa klasyfikacja chorób (indeks studenta: 101876)
 6. Radiologia (indeks studenta: 100636)
 7. Interfejs mózg-komputer (indeks studenta: 100910)
 8. System archiwizacji obrazu i komunikacji (PACS) (indeks studenta: 106519)
 9. DICOM (indeks studenta: 106595)
 10. Medycyna nuklearna (indeks studenta: 106592)
 11. Ultrasonografia (indeks studenta: 89729)
 12. Badania SPECT (indeks studenta: 106618)
 13. Bioinformatyka (indeks studenta: 106549)
 14. Neuroinformatyka (indeks studenta: 106604)
 15. Funkcjonalny magnetyczny rezonans jądrowy (fMRI) (indeks studenta: 109716)
 16. Angiografia (indeks studenta: 106523)
 17. Obrazowanie przedkliniczne (Preclinical imaging) (indeks studenta: 109693)
 18. Badania prenatalne (indeks studenta: 106544)

Materiały do zajęć

Opis działania tomografu komputerowego i rekonstrukcji obrazu z filtrowaniem [link].

Przykłady obrazów DICOM (w tym mózgu):

Przykłady obrazów MRI mózgu:

Listy leków:

Wikipedia: