LaTeX, LyX i reStructuredText

LaTeX

 1. Przygotuj plik hello.tex z poniższym kodem:

  \documentclass{article}
  
  \begin{document}
  Hello world!
  \end{document}
  

  a następnie skompiluj go i obejrzyj postać wynikową:

  # latex hello.tex
  # xdvi hello.dvi
  # dvips hello.dvi
  # gv hello.ps
  # kghostview hello.ps
  # pdflatex hello.tex
  # acroread hello.pdf
  # okular hello.pdf
  
 2. Dodaj kilka akapitów z formatowaniem wierszowym stosując komendy:

  \textbf{...}   \bfseries
  \textit{...}   \itshape
  \texttt{...}   \ttfamily
  \textsf{...}   \sffamily
  

  Przykład:

  Ala ma \textbf{kota}, który jest {\itshape bardzo piękny}.
  
 3. Rozmiary czcionek:

  \tiny
  \scriptsize
  \footnotesize
  \small
  \normalsize
  \large
  \Large
  \LARGE
  \huge
  \Huge
  
 4. Struktura dokumentu:

  \section{...}
  \subsection{...}
  \subsubsection{...}
  \paragraph{...}
  \subparagraph{...}
  

  W przypadku książek:

  \documentclass{book}
  ...
  \part{...}
  \chapter{...}
  
 5. Przećwicz globalne opcje dla klasy:

  \documentclass[12pt,twocolumn]{article}
  
 6. Środowiska (otoczenia)

  1. Lista nienumerowana:

   \begin{itemize}
   
   \item jeden
   \item dwa
   \item trzy
   
   \end{itemize}
   
  2. Lista numerowana:

   \begin{enumerate}
   ...
   \end{enumerate}
   
  3. Lista definicyjna:

   \begin{description}
   \item[Rower] jest pojazdem jednosladowym
   \item[Samochod] jest pojazdem wielosladowym
   \end{description}
   
 7. Dokumenty w języku polskim:

  \documentclass{article}
  
  \usepackage[T1]{fontenc}
  \usepackage[utf8]{inputenc}
  
  % przenoszenie wyrazów
  \usepackage[polish]{babel}
  
  \begin{document}
  Ala ma żółwia.
  \end{document}
  
 8. Wzory matematyczne:

  $x^2$
  $x_i$
  $$ z = \sqrt{x^2+y^2} $$
  $$ z = \frac{1}{x+y} $$
  $$ \sum x_i^2 $$
  $$ \sum_{i=1}^N x_i^2 \times y_j $$
  
 9. Odwołania:

  \section{Wprowadzenie}
  \label{wpr}
  
  Zobacz rozdział \ref{wpr} na stronie \pageref{wpr}.
  

Edytor LyX

 1. Uruchom edytor LyX komendą lyx i stwórz nowy dokument. Wprowadź kilka akapitów tekstowych, przećwicz formatowanie wierszowe oraz akapitowe.

 2. Wygeneruj postać wynikową dokumentu: View ‣ PDF. Aktualizacja: View ‣ Update ‣ PDF.

 3. Włącz podgląd kodu źródłowego LaTeX: View ‣ View Source.

 4. Wpisz wzór matematyczny: Insert ‣ Math ‣ Inline Formula (Ctrl-m) lub Display Formula (Ctrl-Shift-m). Wpisując wzór zastosuj zwykłą notację LaTeX-a.

 5. Przećwicz klawisze skrótów:

  Alt-p 2      Section
  Alt-p 3      Subsection
  Alt-p e      Enumerate
  Alt-p i      Itemize
  Alt-p c      LyX-Code
  Tab        zagnieżdżenie środowiska
  Shift-Tab     redukcja zagnieżdżenia
  Ctrl-e       Emphasize
  Ctrl-b       Bold
  Alt-c p      Typewriter
  Ctrl-spacja    Spacja niepodzielna
  Ctrl-Alt-spacja  Odstęp międzysłowowy
  
 6. Przejrzyj ustawienia dla dokumentu: Document ‣ Settings. Zmień ustawienia dla czcionek, marginesy, numerację sekcji itp.

 7. Wstaw przykładowy rysunek z pliku przyklad.fig używając komendy Insert ‣ Graphics i skompiluj dokument. Zmodyfikuj rysunek, klikając prawym klawiszem myszy i wybierając komendę Edit externally.

  Przetestuj inne edytory graficzne: dia i inkscape.

 8. Wstaw tabelkę do dokumentu.

 9. Przetestuj mechanizm odwołań:

  • wstaw do jednej z sekcji etykietę: Insert ‣ Label,

  • wstaw do innej sekcji odwołanie: Insert ‣ Cross-Reference.

 10. Wykonaj eksport dokumentu do formatu LaTeX, obejrzyj wynikowy plik i wykonaj ręczną kompilację.

reStructuredText

 1. Przykład startowy hello.rst:

  To jest
  przykładowy dokument.
  
  Drugi akapit.
  

  Konwersja dokumentu do formatu HTML:

  # rst2html.py hello.rst hello.html
  

  Podgląd w przeglądarce:

  # firefox hello.html
  
 2. Formatowanie akapitowe:

  Testowanie czcionki *pochylonej*, **pogrubionej**
  i czcionki o ``stałej szerokości``.
  
 3. Listy:

  Przed i za listą musi być pusta linia:
  
  1. Lista numerowana
  2. Punkt drugi
  
  Lista automatycznie numerowana:
  
  #. Punkt pierwszy
  #. Punkt drugi
  
  Przykład listy nienumerowanej:
  
  * jeden
  * dwa
  
  Lista definicyjna:
  
  Rower
   to pojazd jednośladowy.
  
  Samochód
   to pojazd wielośladowy.
  

  Przećwicz również zagnieżdżanie list.

 4. Fragmenty kodu:

  Oto najprostszy program w języku C::
  
   #include <stdio.h>
  
   int main() {
    return 0;
   }
  
 5. Struktura dokumentu:

  Rozdział
  ========
  
  Akapit pierwszy.
  
  Podrozdział
  -----------
  
  Akapit drugi.
  
 6. Odnośniki:

  Prosty adres URI http://www.example.com.
  
 7. Tytuł dokumentu:

  ===============================
  Przykład pliku reStructuredText
  ===============================
  
 8. Obejrzyj przykłady z katalogu http://www.cs.put.poznan.pl/csobaniec/examples/rst/.

 9. Przetestuj konwersję do formatu LyX:

  # rst2lyx.php hello.rst hello.lyx
  # lyx hello.lyx
  

  oraz do zwykłego tekstu:

  # rst2txt.php hello.rst hello.txt