Wprowadzenie

minikube, kind, kubectl

Podstawowe operacje

Obiekty w Kubernetes

Kapsuły (pods)

Uruchamianie własnych obrazów

Kontrole działania

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
 name: nginx-pod
spec:
 containers:
  - image: nginx
   name: nginx-container
   ports:
    - containerPort: 80
     name: http
     protocol: TCP
   livenessProbe:
    httpGet:
     path: /
     port: 80
    initialDelaySeconds: 5
    timeoutSeconds: 1
    periodSeconds: 10
    failureThreshold: 3

(opis sondy w liniach 13-20)

Woluminy

Woluminy nietrwałe

Woluminy trwałe

Etykiety i adnotacje

Usługi

Udostępnianie usługi na zewnątrz

Projekt