Statystyka i Analiza Danych

Godziny zajęć

Poniedziałek 8:00 - 9:30, 9:45 - 11:15.

Proszę zapoznać się z ocenami końcowymi. Osoby, które nie pisały testu, będą mieć taką możliwość podczas zaliczenia poprawkowego (termin zostanie podany w późniejszym czasie).

Oceny: 8:00, 9:45.

Konsultacje

Poniedziałek 13:30-14:30 p. 212A WE lub na zajęciach.

Lista zajęć

Nr Data Temat
1.  2.03 Statystyka opisowa: tabelaryczna i graficzna prezentacja danych
2.  9.03 Wprowadzanie do pakietów statystycznych oraz miary statystyki opisowej (I)
3.  16.03 Wprowadzanie do pakietów statystycznych oraz miary statystyki opisowej (II)
4.  23.03 Pobierane prób oraz estymacja punktowa w modelu normalnych i dwu-punktowym
5.  30.03 Testowania hipotez – parametry rozkładu  dwu-punktowego
6.  13.04 Średnia w rozkładzie normalnym
7.  20.04 Inne testy parametryczne - t-Studenta, porównywanie dwóch populacji, ocena wariancji (I)
    Zadanie domowe
8.  27.04 Inne testy parametryczne - t-Studenta, porównywanie dwóch populacji, ocena wariancji (II)
9.  4.05 Analiza korelacji i regresja linowa (I)
10.  11.05 Analiza korelacji i regresja linowa (II)
11.  18.05 Test chi-2
    Zadanie domowe
12.  25.05 Testy nieparametryczne
13.  1.06 ?
14.  8.06 ?
15.  15.06 ?

Zasady zaliczenia zajęć

 1. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
 2. Liczba punktów do zdobycia na zajęciach jest średnią ważoną trzech komponentów:
 3. Ocena końcowa wynika z liczby punktów (p):
  1. p ≤ 0.5, ocena: 2.0,
  2. p ≤ 0.6, ocena: 3.0,
  3. p ≤ 0.7, ocena: 3.5,
  4. p ≤ 0.8, ocena: 4.0,
  5. p ≤ 0.9, ocena: 4.5,
  6. p > 0.9, ocena: 5.0.
 4. W semestrze przewidziane jest 10 wejściówek realizowanych na początku zajeć. Za każdą wejściówkę student otrzymuje 0 - 3 punkty.
 5. W semestrze przewidziane są 2 zadania domowe. Za każde zadanie domowe student otrzymuje 0 - 5 punktów.
 6. Wejściówki i zadania domowe realizowane są samodzielnie.
 7. Student zostanie poinformowany o ocenie swojej pracy ustnie przez prowadzącego zajęcia, drogą mailową lub poprzez zamieszczenie informacji na tej stronie internetowej.
 8. Wejściówek nie można poprawiać, ani odrabiać w innym terminie.
 9. Nieobecność na zajęciach skutkuje przyznaniem 0 punktów za wejściówke przewidzianą na danych zajęciach.
 10. W sumie punktów możliwych do zdobycia za wejściówki nie uwzględnia się wejściówek w dniu usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach.
 11. Zrealizowane zadanie domowe należy wysłać pocztą elektroniczną na adres e-mail prowadzącego zajęcia nie później niż do godziny 0:00 w dniu zajęć następujących po zajęciach, na których zadanie domowe zostało zlecone.
 12. Jako datę i godzinę przyjęcia zadania domowego przez prowadzącego zajęcia przyjmuje się stopkę czasową dostarczenia wiadomości zawierającej zadanie domowe wg zegara serwera poczty prowadzącego.
 13. Za każdy dzień spóźnienia oddania zadania domowego, liczba punktów za zadanie jest obniżana o 0,5.
 14. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z terminowego oddania zadania domowego.
 15. Ostatnim dniem zaliczenia przedmiotu "w pierwszym terminie" jest ostatni dzień okresu zajęć dydaktycznych w semestrze, w którym realizowany jest przedmiot (19.06.2015).
 16. Ostatnim dniem zaliczenia poprawkowego przedmiotu jest dzień zaliczenia poprawkowego określony w harmonogramie sesji ogłaszanym przez dziekanat.
 17. W szczególnych przypadkach prowadzący zajęcia może przesunąć termin zaliczenia, o czym informacja zostanie zamieszczona z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem na tej stronie.

Materiały do zajęć

Adres repozytorium plików zostanie podany na pierwszych zajęciach.