Eksploracja Procesów

Strona przedmiotu przeniesiona na platformę eKursy.

Informacje ogólne

Karta ECTS przedmiotu. (ECTS form of this course).

Wykład: środa 11:45, sala BT L027

Laboratorium: środa 13:30 i 15:10, sala CW 43

Lista wykładów

 1. Preliminaries
 2. Introduction (no-animations version)
 3. Process Models (no-animations version)
 4. Data Mining (no-animations version)
 5. Event log preparation (no-animations version)
 6. Basic process discovery algorithms (no-animations version)
 7. Advanced process discovery algorithms (Part 1, Part 2, Part 3, Part 4) (no-animations version)
 8. Synthesis of Mathematical Programming Models (no-animations version)
 9. Conformance checking (no-animations version)

Laboratorium

Obecność, oceny: środa 13:30, środa 15:10.

 1. Process Maker
 2. Mini projekt #1: Systemy workflow
 3. Ocena mini projektu #1
 4. ProM: Analiza logu
 5. ProM: Algorytm α-algorithm dla sieci Petriego
 6. ProM: Heuristic Miner dla sieci przyczynowych i Inductive Miner dla drzew procesu
 7. Mini projekt #2: ProM
 8. Ocena mini projektu #2
 9. Disco: odkrywanie i analiza procesu — Wymagany dostęp do konta @student.put.poznan.pl!
 10. Mini projekt #3: Disco — Wymagany dostęp do konta @student.put.poznan.pl!
 11. Ocena mini projektu #3
 12. Programowanie liniowe
 13. Mini projekt #4: Programowanie liniowe
 14. Ocena mini projektu #4

Zasady zaliczenia zajęć

Wykład

 1. Zajęcia zaliczane są egzaminem ze znajomości zagadnień poruszonych na wykładzie.
 2. Student zostanie poinformowany o ocenie swojej pracy ustnie przez prowadzącego zajęcia, drogą mailową, poprzez zamieszczenie informacji na tej stronie internetowej lub w systemie eProto.
 3. Ostatnim dniem zaliczenia przedmiotu "w pierwszym terminie" jest dzień egzaminu określony w harmonogramie sesji ogłaszanym przez dziekanat.
 4. Ostatnim dniem zaliczenia poprawkowego przedmiotu jest dzień egzaminu poprawkowego określony w harmonogramie sesji ogłaszanym przez dziekanat.
 5. W szczególnych przypadkach prowadzący zajęcia może przesunąć termin zaliczenia, o czym informacja zostanie zamieszczona z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem na tej stronie.

Laboratorium

 1. Zajęcia zaliczane są na podstawie realizacji czterech projektów.
 2. Każdy projekt jest oceniany osobno na podstawie trzech kryteriów:
  • Kompletność realizacji (3p),
  • Poprawność metodyczna realizacji (2p),
  • Poprawność techniczna realizacji (2p).
 3. Ocena końcowa wynika ze skali:
  • ≤50%: 2.0,
  • ≤60%: 3.0,
  • ≤70%: 3.5,
  • ≤80%: 4.0,
  • ≤90%: 4.5,
  • >90%: 5.0.
 4. Student zostanie poinformowany o ocenie swojej pracy ustnie przez prowadzącego zajęcia, drogą mailową, poprzez zamieszczenie informacji na tej stronie internetowej lub system eProto.
 5. Gotowy projekt należy przesłać pocztą e-mail na adres prowadzącego do godziny 06:00 w dzień oceny (patrz harmonogram wyżej; w tytule maila proszę pisać [EP], swój nr indeksu i nazwisko).
 6. Jako datę i godzinę przyjęcia pracy przez prowadzącego zajęcia przyjmuje się stopkę czasową dostarczenia wiadomości zawierającej projekt wg zegara serwera poczty prowadzącego.
 7. Za każdy dzień spóźnienia oddania pracy, naliczane jest -0.5 punktu karnego.
 8. Dopuszczona jest jedna nieusprawiedliwioną nieobecność studenta na zajęciach w czasie semestru. Nieobecność studenta na zajęciach nie zwalnia z obowiązku nadrobienia zaległości i terminowej realizacji zadań laboratoryjnych.
 9. Za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność, z wyjątkiem sytuacji opisanej w p. 8, suma punktów jest obniżana o 1.
 10. Ostatnim dniem zaliczenia przedmiotu "w pierwszym terminie" jest ostatni dzień okresu zajęć dydaktycznych w semestrze, w którym realizowany jest przedmiot.
 11. Ostatnim dniem zaliczenia poprawkowego przedmiotu jest dzień zaliczenia poprawkowego określony w harmonogramie sesji ogłaszanym przez dziekanat.
 12. W szczególnych przypadkach prowadzący zajęcia może przesunąć termin zaliczenia, o czym informacja zostanie zamieszczona z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem na tej stronie.