Eksploracja Procesów

Informacje ogólne

Karta ECTS przedmiotu. (ECTS form of this course).

Wykład: środa 11:45, sala BT L027

Laboratorium: środa 13:30 i 15:10, sala CW 43

Lista wykładów

 1. Preliminaries
 2. Introduction
 3. Process Models
 4. Data Mining
 5. Event log preparation
 6. Basic process discovery algorithms
 7. Advanced process discovery algorithms (Part 1, Part 2, Part 3, Part 4)
 8. Synthesis of Mathematical Programming Models
 9. Conformance checking
 10. Mining other perspectives

Laboratorium

Obecność, oceny: środa 13:30, środa 15:10.

 1. Process Maker
 2. Mini projekt #1: Systemy workflow
 3. Ocena mini projektu #1
 4. ProM: Analiza logu
 5. ProM: Algorytm α-algorithm dla sieci Petriego
 6. ProM: Heuristic Miner dla sieci przyczynowych i Inductive Miner dla drzew procesu
 7. Mini projekt #2: ProM
 8. Ocena mini projektu #2
 9. Disco: odkrywanie i analiza procesu — Wymagany dostęp do konta @student.put.poznan.pl!
 10. Mini projekt #3: Disco — Wymagany dostęp do konta @student.put.poznan.pl!
 11. Ocena mini projektu #3
 12. Programowanie liniowe
 13. Mini projekt #4: Programowanie liniowe
 14. Ocena mini projektu #4

Zasady zaliczenia zajęć

Wykład

 1. Zajęcia zaliczane są egzaminem ze znajomości zagadnień poruszonych na wykładzie.
 2. Student zostanie poinformowany o ocenie swojej pracy ustnie przez prowadzącego zajęcia, drogą mailową, poprzez zamieszczenie informacji na tej stronie internetowej lub w systemie eProto.
 3. Ostatnim dniem zaliczenia przedmiotu "w pierwszym terminie" jest dzień egzaminu określony w harmonogramie sesji ogłaszanym przez dziekanat.
 4. Ostatnim dniem zaliczenia poprawkowego przedmiotu jest dzień egzaminu poprawkowego określony w harmonogramie sesji ogłaszanym przez dziekanat.
 5. W szczególnych przypadkach prowadzący zajęcia może przesunąć termin zaliczenia, o czym informacja zostanie zamieszczona z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem na tej stronie.

Laboratorium

 1. Zajęcia zaliczane są na podstawie realizacji czterech projektów.
 2. Każdy projekt jest oceniany osobno na podstawie trzech kryteriów:
  • Kompletność realizacji (3p),
  • Poprawność metodyczna realizacji (2p),
  • Poprawność techniczna realizacji (2p).
 3. Ocena końcowa wynika ze skali:
  • ≤50%: 2.0,
  • ≤60%: 3.0,
  • ≤70%: 3.5,
  • ≤80%: 4.0,
  • ≤90%: 4.5,
  • >90%: 5.0.
 4. Student zostanie poinformowany o ocenie swojej pracy ustnie przez prowadzącego zajęcia, drogą mailową, poprzez zamieszczenie informacji na tej stronie internetowej lub system eProto.
 5. Gotowy projekt należy przesłać pocztą e-mail na adres prowadzącego do godziny 06:00 w dzień oceny (patrz harmonogram wyżej; w tytule maila proszę pisać [EP], swój nr indeksu i nazwisko).
 6. Jako datę i godzinę przyjęcia pracy przez prowadzącego zajęcia przyjmuje się stopkę czasową dostarczenia wiadomości zawierającej projekt wg zegara serwera poczty prowadzącego.
 7. Za każdy dzień spóźnienia oddania pracy, naliczane jest -0.5 punktu karnego.
 8. Dopuszczona jest jedna nieusprawiedliwioną nieobecność studenta na zajęciach w czasie semestru. Nieobecność studenta na zajęciach nie zwalnia z obowiązku nadrobienia zaległości i terminowej realizacji zadań laboratoryjnych.
 9. Za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność, z wyjątkiem sytuacji opisanej w p. 8, suma punktów jest obniżana o 1.
 10. Ostatnim dniem zaliczenia przedmiotu "w pierwszym terminie" jest ostatni dzień okresu zajęć dydaktycznych w semestrze, w którym realizowany jest przedmiot.
 11. Ostatnim dniem zaliczenia poprawkowego przedmiotu jest dzień zaliczenia poprawkowego określony w harmonogramie sesji ogłaszanym przez dziekanat.
 12. W szczególnych przypadkach prowadzący zajęcia może przesunąć termin zaliczenia, o czym informacja zostanie zamieszczona z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem na tej stronie.