3. Procesy

3.1. Tworzenie procesu

Listing 3.1: Przykład działania funkcji fork() (str. 16)

#include <stdio.h>

main(){
  printf("Poczatek\n");
  fork();
  printf("Koniec\n");
}

3.2. Uruchamianie programu

Listing 3.2: Przykład działania funkcji exec() (str. 17)

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>

main(){
  printf("Poczatek\n");
  execlp("ls", "ls", "-a", NULL);
  printf("Koniec\n");
}

3.3. Synchronizacja przodka z potomkiem

Listing 3.3: Przykład uruchamiania programów bez synchronizacji przodka z potomkiem (str. 17)

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>

main(){
  printf("Poczatek\n");
  if (fork() == 0){
   execlp("ls", "ls", "-a", NULL);
   perror("Blad uruchmienia programu");
   exit(1);
  }
  printf("Koniec\n");
}

Listing 3.4: Przykład uruchamiania programów z synchronizacja przodka z potomkiem (str. 18)

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>

main(){
  printf("Poczatek\n");
  if (fork() == 0){
   execlp("ls", "ls", "-a", NULL);
   perror("Blad uruchmienia programu");
   exit(1);
  }
  wait(NULL);
  printf("Koniec\n");
}

Listing 3.5: Przykład uruchamiania programów z kontrolą poprawności (str. 18)

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>

main(){
  printf("Poczatek\n");
  switch (fork()){
   case -1: 
     perror("Blad utworzenia procesu potomnego");
     break;
   case 0: /* proces potomny */
     execlp("ls", "ls", "-a", NULL);
     perror("Blad uruchmienia programu");
     exit(1);
   default: /* proces macierzysty */
     if (wait(NULL) == -1)
      perror("Blad w oczekiwaniu na zakonczenie potomka");
  }
  printf("Koniec\n");
}

Listing 3.6: Przykład działania funkcji wait() w przypadku naturalnego zakończenia procesu (str. 19)

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>

main(){
  int pid1, pid2, status;

  pid1 = fork();
  if (pid1 == 0) /* proces potomny */
   exit(7);
  /* proces macierzysty */
  printf("Mam potomka o identyfikatorze %d\n", pid1);
  pid2 = wait(&status);
  printf("Status zakonczenia procesu %d: %x\n", pid2, status);
}

Listing 3.7: Przykład działania funkcji wait() w przypadku zabicia procesu (str. 19)

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>

main(){
  int pid1, pid2, status;

  pid1 = fork();
  if (pid1 == 0){ /* proces potomny */
   sleep(10);
   exit(7);
  }
  /* proces macierzysty */
  printf("Mam potomka o identyfikatorze %d\n", pid1);
  kill(pid1, 9);
  pid2 = wait(&status);
  printf("Status zakonczenia procesu %d: %x\n", pid2, status);
}

3.4. Przeadresowanie standardowego wyjścia

Listing 3.8: Przykład przeadresowania standardowego wyjścia (str. 20)

#include <stdio.h>
#include <unistd.h>

main(int argc, char* argv[]){
  close(1);
  creat("ls.txt", 0600);
  execvp("ls", argv);
}

3.5. Sierota i zombi

Listing 3.9: Utworzenie sieroty (str. 20)

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>

main(){
  if (fork() == 0){
   sleep(30);
   exit(0);
  }
  exit(0);
}

Listing 3.10: Utworzenie zombi (str. 21)

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>

int main(){
  if (fork() == 0)
   exit(0); 
  sleep(30);  
  wait(NULL);
}

3.6. Zadania

 1. Jaki będzie wynik wykonania programu z listingu 3.1, jeśli zamiast jednego wywołania funkcji fork() byłyby dwa kolejne wywołania tej funkcji.

 2. Jaki będzie wynik wykonania poniższego programu (co zostanie wypisane na standardowym wyjściu), gdy:

  1. CZAS_POTOMKA jest istotnie większy od CZAS_RODZICA
  2. CZAS_POTOMKA jest istotnie mniejszy od CZAS_RODZICA?
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <unistd.h>
  
  #define CZAS_POTOMKA (?)
  #define CZAS_RODZICA (?)
  
  int main() {
    int pid;
    pid = fork();
    if ( pid == 0 ){
     sleep( CZAS_POTOMKA );
     exit(7);
    }
    else {
     int status;
     sleep( CZAS_RODZICA );
     kill( pid, 9 );
     wait( &status );
     printf( "Status = %x\n", status );
    }
  }
  

Spis treści

Poprzedni temat

2. Pliki

Następny temat

4. Łącza

Ta strona