Dydaktyka

Modelowanie i analiza syst. informatycznych 2

Materiały do wykładów

Wykłady #2 (13.04.2019)

 1. Agenty wnioskujące praktycznie (pdf)
 2. Agenty reaktywne i hybrydowe (pdf)

Wykłady #1 (23.03.2019)

 1. Wprowadzenie (pdf)
 2. Agenty inteligentne (pdf)
 3. Agenty wnioskujące dedukcyjnie (pdf)

Materiały do laboratoriów

Projekty

Poniżej zamieszczam listę projektów, które będą realizowane na 3 i 4 laboratoriach. Skupiłem się na tematach, które były z powodzeniem realizowane w poprzednich latach, są więc wykonywalne. Własne propozycje sa mile widziane! W przypadku wszystkich projektów wizualizacja graficzna może być prosta i schematyczna, jak najbardziej wskazane jest też wykorzystanie gotowych bibliotek czy komponentów.

 1. Zautomatyzowany system aukcyjny (inspiracja: system Kasbah)
  • Agenci kupujący i sprzedający obsługujący dowolną liczbę przedmiotów (interakcja z użytkownikiem poprzez GUI)
  • Określenie czasu wystawienia przedmiotu do sprzedaży lub poszukiwania przedmiotu do kupienia
  • Określenie strategii modyfikacji ceny sprzedaży i zakupu przedmiotu(3 strategie opisane w pracy na temat systemu Kasbah)
  • Prosta wizualizacja przebiegu aukcji (wykres przedstawiający zmianę ceny kupna/sprzedaży w czasie), zarówno po stronie agenta kupującego, jak i sprzedającego
 2. Demonstracja idei agentów reaktywnych (inspiracja: Mars Explorer)
  • Realizacja idea agentów reaktywnych, zbierających próbki na nieznanej planecie i zostawiających reaktywne ślady
  • Wizualizacja środowiska oraz robotów
 3. System nadzorujący lądowanie samolotów (inspiracja: system Oasis)
  • Agenci kontrolujący poszczególne samoloty, agent odpowiedzialny za ustalanie i kontrolę sekwencji lądowania oraz agent symulujący zmienne warunki pogodowe wokół lotniska (np. wiatr)
  • Każdy z agentów-samolotów posiada swój profil opisujący możliwości samolotu (zakres prędkości, przyspieszenie)
  • Podczas uruchamiania każdy agent-samolot losuje swoje położenie oraz poziom paliwa (który zmienia się w trakcie symulacji)
  • Agent-kontroler ustala sekwencję lądowania i przekazuje ją samolotom -- samoloty starają się ją realizować i i w razie problemów (np. wiatr) proszą kontrolera o zmianę miejsca w kolejce
  • Prosta wizualizacja graficzna 2D położenia samolotów, prezentacja ich parametrów oraz sekwencji lądowania
 4. Proste wyścigi samochodowe
  • Wyścig samochodów-agentów po zadanym torze oraz z zadaną liczba okrążeń
  • Obserwacja otoczenia przez agenta i unikanie kolizji (wbudowane podstawowe reguły ruchu -- np. pierwszeństwo z prawej strony)
  • Schematyczna wizualizacja przebiegu wyścigów
 5. System wspomagający wykonanie algorytmów klinicznych
  • Agenci związani z poszczególnymi osobami z zespołu lekarsko-pielęgniarskiego oraz agent nadzorujący
  • Agenci związani z personelem medycznym opisani za pomocą umiejętności/kompetencji
  • Synchronizacja działań agentów zgodnie z przyjętym algorytmem postępowania (algorytm może być wbudowany w agenta nadzorującego)
  • Prezentacja zadań przydzielonych poszczególnym członkom zespołu na podstawie ich kompetencji oraz umożliwienie ich wykonania (wystarczy potwierdzenie wykonania zalecanej akcji)
  • Możliwe wykorzystanie biblioteki WADE (JADE + workflows: http://jade.tilab.com/wadeproject/)
 6. Komputerowa giełda
  • Agenci-gracze oraz agent zarządzający sesją (także agenci pomocniczy -- np. zarządzający historycznymi notowaniami)
  • Agenci handlują wybranymi przez użytkownika akcjami (zbiór ograniczony do 4-5 walorów), a ich zadaniem jest maksymalizacja zysku (biorąc pod uwagę horyzont czasowy narzucony przez użytkownika)
  • Użytkownik powinien mieć możliwość określenia minimalnego zysku, który chce osiągnąć i maksymalnej straty, jaką dopuszcza
  • Agent zarządzający ustala ceny akcji oraz realizuje zlecenia -- można założyć jednolity system ustalania kursów akcji i możliwość jednokrotnego składania zleceń
  • Informacje na temat ustalania kursu akcji: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Ustalanie-kursow-na-GPW-1710292.html
  • System powinien wizualizować (graficznie) przebieg sesji oraz stan posiadania poszczególnych agentów
 7. Wojownicy
  • Agenci-wojownicy wędrujący po labiryncie w poszukiwaniu skarbów, każdy z wojowników opisany jest wskaźnikami zdrowia, obrażeń, odwagi i prędkości
  • Wojownicy mogą ze sobą walczyć i zdobywać w ten sposób skarby zebrane przez konkurencję
  • W labiryncie mogą też pojawiać się potwory pilnujące bardziej wartościowych skarbów
  • Schematyczna wizualizacja 2D przebiegu gry

Laboratoria #2

Laboratoria #1

Organizacja zajęć

Celem przedmiotu jest przedstawienie zagadnień związanych z analizą, modelowaniem oraz implementacją systemów wieloagentowych, a także wybranych tematów pokrewnych (np. wykorzystania onotologii w komunikacji między agentami). Wykłady będą poświęcone (przede wszystkim) prezentacji teorii, natomiast na laboratoriach omówione będą narzędzia i metody o charakterze praktycznym (np. środowisko JADE służące do tworzenia i uruchamiania systemów wielo-agentowych). Część zajęć laboratoryjnych będzie poświęcona realizacji mini-projektów (obejmujących zaprojektowanie i zaimplementowanie prostych systemów wieloagentowych).

Szczegółowy opis przedmiotu znajduje się w jego karcie ECTS.