Dydaktyka

Informatyka w medycynie

Semestr letni 2017-18, studia niestacjonarne

Wyniki zaliczenia

W tym arkuszu znajdują się wyniki z zaliczenia wykładu. Ocenę ustalałem na podstawie przeskalowanej sumy punktów (odniesionej do zaobserwowanej wartości maksymalnej) -- to mocno zadziałało na Państwa korzyść. Na dodatek jeszcze lekko obniżyłem próg dla oceny 3.0, aby "złapać" kilka przypadków granicznych.

Zagadnienia na zaliczenie

Poniżej zamieszczam listę zagadnień, które obowiązują na zaliczeniu wykładu. Przy sprawdzaniu prac będę zwracał uwagę na ogólną znajomość zagadnień, a nie na szczegóły implementacje (np. istotne jest to, że wiadomość w standardzie HL7 V2 składa się z segmentów, z których część pojawia się zawsze, a część jest uzależniona od typu wiadomości, a nie liczba i znaczenie poszczególnych pól w segmencie PID). Nie będę też pytał o daty (np. lata, w których pojawiały się kolejne wersje wybranych standardów), ani o rozmiary terminologii (np. liczby zdefiniowanych terminów i relacji).

 1. Wprowadzenie i dane biomedyczne
  • opisowa defnicja informatyki biomedycznej
  • podstawowa charakterystyka danych biomedycznych
  • infrastruktura zapewniająca powszechny dostęp do danych medycznych (health information infrastructure)
 2. Szpitalne systemy informacyjne
  • główne elementy składowe, w tym moduły centralne oraz peryferyjne
  • obsługa i cykl życia zleceń w systemach szpitalnych
 3. Standardy wymiany i kodowania danych
  • standardy HL7 (V2, V3, FIHR), w tym model RIM i główne klasy w tym modelu
  • reprezentacja dokumentów z wykorzystaniem CDA oraz dokumenty CCD
  • terminologia SNOMED CT, struktura hierarchii pojęć, podstawowe relacje między pojęciami
  • system kodowania LOINC i jego praktyczne wykorzystanie
  • systemy kodowania ICD-9-CM i ICD-10, ich podstawowa struktura oraz wykorzystanie praktyczne
 4. Wspomaganie decyzji klinicznych
  • definicja procesu wspomagania decyzji klinicznych oraz główne klasy systemów wspomagania decyzji klinicznych (SWDK)
  • podstawowe architektury SWDK oraz przykłady systemów zrealizowanych w poszczególnych architekturach
  • standard Arden Syntax, jego zastosowanie oraz problemy związane z praktycznym wdrożeniem
 5. Wyszukiwanie informacji i repozytoria medyczne
  • medycyna oparta na dowodach - główne założenia oraz rodzaje rozważanych zapytań szczegółowych, repozytoria i typu publikacji wspierające tę ideę
  • podstawowe kroki stosowane w indeksowaniu automatycznym oraz możliwe reprezentacje poindeksowanych dokumentów
  • Infobuttons - zastosowanie i możliwe realizacje
 6. Sygnały i obrazy medyczne
  • standard DICOM - zastosowanie i formaty "obsługiwanych" danych
  • systemy RIS i PACS - zastosowanie i współdziałanie

Materiały

Literatura

 1. Informatyka medyczna, R. Tadeusiewicz, Wydawnictwo UMCS, 2011 (darmowy e-book (PDF))
 2. Biomedical Informatics: Computer Applications in Health Care and Biomedicine, H.E. Shortlife, J.J. Cimino (red.), Springer, 2014 (uwaga: książka dostępna jest w czytelni Biblioteki PP)

Inne źródła

Wykłady

Poniżej znajdują się odnośniki do slajdów (PDF) z poszczególnych wykładów.

 1. Wprowadzenie i dane biomedyczne
 2. Szpitalne systemy informacyjne
 3. Standardy wymiany i kodowania danych
 4. Wspomaganie decyzji klinicznych
 5. Wyszukiwanie informacji i repozytoria kliniczne
 6. Sygnały i obrazy kliniczne

W ramach samodzielnej lektury proszę zapoznać się z rozdziałem 6 i 7. z książki "Informatyka medyczna" (pierwsza pozycja na liście literatury) poświęconym sygnałom i obrazom klinicznym. Lektura ta (zresztą o charakterze popularnonaukowym) stanowi uzupełnienie materiałów wykładowych.

Organizacja zajęć

Na wykładach prezentowane są wybrane zagadnienia z zakresu informatyki medycznej (w szczególności te związane z praktyką). Wykład kończy się sprawdzianem o charakterze testu otwartego. Na laboratoriach realizowane są w grupach 1-2 osobowych dwa mini-projekty (symulator tomografu, analiza obrazów medycznych). Ocena z laboratorium jest średnią z obu projektów.

Dodatkowe informacje na temat zajęć znajdują się w karcie ECTS przedmiotu.

Ankieta

Przygotowałem formularz z ankietą pozwalającą na ocenę poszczególnych wykładów. Już teraz dziękuję za przekazane oceny oraz uwagi i sugestie.