Informacje dla studentów >> Algorytmy i struktury danych (Informatyka) >>

Zadania zaliczeniowe

Zadanie 1 | Zadanie 2 | Zadanie 3 | Zadanie 4 | Zadanie 5

 

Uwagi ogolne:

 1. Terminem zaliczenia programu jest dzień wyszczególniony w terminarzu zajęć. Tylko w tym dniu można uzyskać maksymalną punktację za program (w przypadku niemożności zaliczenia programu na wyznaczonych zajęciach należy umowić się na zaliczenie indywidualne).
 2. W każdym programie należy zapewnić możliwość wprowadzania danych z klawiatury i wczytywania z pliku tekstowego.
 3. Każdy program powinien być odporny na błędy wejściowe, ktore może wprowadzić użytkownik.
 4. Sprawozdanie z danego tematu powinno być zapisane w pliku *.pdf i wysłane emailem najpóźniej 3 dni po zaliczeniu programu.
 5. W sprawozdaniu osie wykresów powinny być opisane (jakie dane na której osi, jednostki pomiaru). Każdy punkt na wykresie funkcji t=f(n) powinien być obliczony jako średnia z 5-10 pomiarów. Na wykresie należy przedstawić błąd pomiaru (odchylenie standardowe) dla każdego punktu, a jeśli błędy są nieznaczne podaj te dane w postaci tabelarycznej.
 6. Każde sprawozdanie powinno zawierać informację na jakiej platformie wykonano testy (sprzęt i system operacyjny) oraz kto jest autorem sprawozdania.


Zadanie 1: Algorytmy sortowania

I
program
 • Zaimplementuj następujące algorytmy sortowania ciągu liczb naturalnych w porządku malejącym:
  - Merge Sort,
  - Heap Sort,
  - Insertion Sort,
  - Shell Sort z przyrostami Knutha,
  - Quick Sort w wersji rekurencyjnej (pivot = ostatni element ciągu).

  Dane wejściowe: n-elementowy ciąg liczb naturalnych wczytywany z klawiatury (n<=10) oraz generowany przez generator danych będący częścią programu.

  Dane wyjściowe:
  - czas sortowania,
  - liczba operacji porównania i liczba operacji zamiany elementów podczas sortowania (nie dotyczy algorytmu Merge Sort),
  - w przypadku liczb wczytywanych z klawiatury dodatkowo: (i) ciąg wejściowy i wyjściowy, (ii) wartość pivota w każdej iteracji (Quick sort), (iii) wartość przyrostu w każdej iteracji (Shell sort).
II
testy
 • Wygeneruj n-elementowe ciągi liczb naturalnych podanych w postaci losowej, rosnącej, malejącej, A-kształtnej i V-kształtnej (dla 10-15 różnych wartości n z przedziału <10,k>, przy czym k należy dobrać eksperymentalnie: możliwie duże ale takie, aby możliwe było wykonanie pomiarów). Przykład ciągu A-kształtnego: 1,3,5,7,8,6,4,2. Przykład ciągu V-kształtnego: 8,6,4,2,1,3,5,7,9.
 • Zastosuj zaimplementowane algorytmy do posortowania każdego ciągu liczbowego. Zapisz czasy działania algorytmów oraz liczbę operacji (porównanie i zamiana).
III
sprawozdanie
 • Wykonaj 5 wykresów (jeden wykres dla każdej metody sortowania) t=f(n) zależności czasu obliczeń t od liczby n elementów tablicy. Na każdym wykresie przedstaw 5 krzywych - po jednej krzywej dla każdej postaci danych wejściowych - pokazując w ten sposób zależność wybranego algorytmu od danych wejściowych.
 • Wykonaj 5 wykresów (jeden wykres dla każdej postaci danych wejściowych) t=f(n) zależności czasu obliczeń t od liczby n elementów tablicy. Na każdym wykresie przedstaw 5 krzywych - po jednej krzywej dla każdego algorytmu sortującego - pokazując w ten sposób efektywność zaimplementowanych metod sortowania dla wybranej postaci danych.
 • Wykonaj 5 wykresów (jeden wykres dla każdej metody sortowania) k=f(n) zależności liczby operacji k od liczby n elementów tablicy. Na każdym wykresie przedstaw 5 krzywych - po jednej krzywej dla każdej postaci danych wejściowych - pokazując w ten sposób zależność wybranego algorytmu od danych wejściowych.
 • Podaj złożoność obliczeniową każdego algorytmu (w przypadku średnim, pesymstycznym i optymistycznym) i napisz jaki jest jej zwiazek z liczbą operacji wykonanych przez algorytm. Czy testy potwierdzają tę zależność?

w górę

Zadanie 2: Złożone struktury danych

I
program
 • Zaimplementuj algorytm konstruowania drzewa AVL metodą przeszukiwania binarnego oraz algorytm konstruowania 'losowego' drzewa BST (bierzemy kolejne elementy ciągu liczbowego i wstawiamy je do drzewa).
 • Zaimplementuj procedury obsługujące następujące operacje na obu drzewach:
  • wyszukanie w drzewie elementu o najmniejszej i największej wartości i wypisanie ścieżki poszukiwania (od korzenia do elementu szukanego),
  • usunięcie elementu drzewa o wartości klucza podanej przez użytkownika (użytkownik wpisuje ile węzłów chce usunąć i podaje wartości kluczy),
  • wypisanie wszystkich elementów drzewa w porządku rosnącym (in-order),
  • wypisanie wszystkich elementów drzewa w porządku pre-order,
  • usunięcie całego drzewa element po elemencie metodą post-order,
  • wypisanie w porządku pre-order podrzewa, ktorego korzeń (klucz) podaje użytkownik,
  • równoważenie drzewa przez rotacje (algorytm DSW) lub przez usuwanie korzenia (należy wybrać jedną metodę).
  Dane wejściowe: n-elementowy ciąg liczb naturalnych wczytywany z klawiatury (n<=10) oraz generowany przez generator danych będący częścią programu.
  Po wykonaniu procedury wybranej przez użytkownika program wraca do menu (w pętli, dopóki użytkownik nie wybierze opcji wyjścia z programu). Program powinien wyświetlać informacje o wyniku zakończonej procedury.
II
testy
 • Wygeneruj n-elementowe posortowane malejąco ciągi liczb naturalnych (dla 10-15 różnych wartości n z przedziału <10,k>, przy czym k należy dobrać eksperymentalnie tak, aby możliwe było wykonanie pomiarów i aby jego wartość była możliwie duża).
 • Zmierz czasy wykonywania następujących operacji na obu drzewach: tworzenie drzewa (bez czasu sortowania), wyszukiwanie elementu o minimalnej wartości, wypisywanie wszystkich elementów drzewa (in-order), równoważenia drzewa BST.
III
sprawozdanie
 • Wykonaj 3 wykresy (jeden wykres dla każdej z operacji: tworzenie struktury, wyszukanie minimum, wypisanie in-order) t=f(n) zależności czasu obliczeń t od liczby n elementów w drzewie. Na każdym wykresie przedstaw 2 krzywe - po jednej krzywej dla każdej struktury.
 • Wykonaj wykres t=f(n) zależności czasu równoważenia t od liczby n elementów w losowym drzewie BST.

w górę

Zadanie 3: Algorytmy grafowe

I
program
 • Zaimplementuj algorytmy sortowania topologicznego wierzchołków grafu (a) z wykorzystaniem procedury przechodzenia w głąb (DFS) i (b) z usuwaniem wierzchołków o zerowym stopniu wejściowym (algorytm Kahna) dla następujących reprezentacji maszynowych grafu skierowanego:
  • macierz sąsiedztwa,
  • macierz grafu.
  Razem należy zaimplementować następujące algorytmy: DFS_msasiedztwa, DFS_mgrafu, DEL_msasiedztwa, DEL_mgrafu.
 • Wszystkie algorytmy powinny wykrywać cykle w grafie wejściowym. W przypadku znalezienia cyklu, należy przerwać sortowanie i wyświetlić komunikat: Graf zawiera cykl. Sortowanie niemożliwe.
 • Program powinien mieć możliwość wczytywania danych z klawiatury oraz z pliku tekstowego zawierającego graf zapisany w postaci listy krawędzi, gdzie para liczb w pierwszej linii to informacja o liczbie wieczchołków i liczbie krawędzi, a pary w kolejnych liniach to pary wierzchołków połączonych łukiem. Spacja jest separatorem liczb w pojedynczej linii.
II
testy
 • Wygeneruj proste grafy skierowane acykliczne o n wierzchołkach i współczynniku nasycenia krawędziami równym 50% (oznacza to, że liczba krawędzi grafu wynosi 50% z n(n-1)/2) dla 10-15 różnych wartości n z przedziału <100,k> (k należy je dobrać eksperymentalnie tak, aby możliwe było wykonanie pomiarów i aby jego wartość była możliwie duża; proponowane k=1500).
 • Zastosuj wszystkie algorytmy do posortowania wygenerowanych grafów. Zapisz czasy działania algorytmów.
III
sprawozdanie
 • Wykonaj 3 wykresy (jeden wykres dla każdej reprezentacji maszynowej grafu) t=f(n) zależności czasu obliczeń t od liczby n wierzchołków w grafie. Na każdym wykresie przedstaw 2 krzywe - po jednej krzywej dla każdej metody sortowania topologicznego.
 • Wykonaj 2 wykresy w skali logarytmicznej (jeden wykres dla każdej metody sortowania topologicznego) t=f(n) zależności czasu obliczeń t od liczby n wierzchołków w grafie. Na każdym wykresie przedstaw po jednej krzywej dla każdej reprezentacji maszynowej grafu.
 • Opisz zalety i wady każdej reprezentacji grafu z punktu widzenia ich zastosowania w zaimplementowanych algorytmach.

w górę

Zadanie 4: Algorytmy z powracaniem

I
program
 • Zaimplementuj algorytm z powracaniem znajdujący cykl Hamiltona w grafie nieskierowanym (na macierzy sąsiedztwa) i w grafie skierowanym (na liście następników).
 • Zaimplementuj algorytm z powracaniem znajdujący cykl Eulera w grafie nieskierowanym (na macierzy sąsiedztwa) i w grafie skierowanym (na liście następników).
 • W przypadku braku poszukiwanego cyklu w grafie należy wyświetlić komunikat: Graf wejściowy nie zawiera cyklu.
 • Jeśli poszukiwany cykl istnieje program wypisuje go w postaci listy wierzchołków, przez które przechodzi cykl.
 • Program powinien mieć możliwość wczytywania danych z klawiatury oraz z pliku tekstowego zawierającego graf zapisany w postaci listy krawędzi, gdzie para liczb w pierwszej linii to informacja o liczbie wieczchołków i liczbie krawędzi/łuków, a pary w kolejnych liniach to pary wierzchołków połączonych krawędzią/łukiem. Spacja jest separatorem liczb w pojedynczej linii.
II
testy
 • Wygeneruj proste grafy nieskierowane i skierowane o n wierzchołkach i współczynniku nasycenia krawędziami równym s={10,20,30,40,50,60,70,80,90} (dla wszystkich 9-ciu wartości) oraz dla 10-15 różnych wartości n z przedziału <10,k> (k należy dobrać eksperymentalnie tak, aby możliwe było wykonanie pomiarów i aby jego wartość była możliwie duża). Jeśli współczynnik nasycenia jest równy X to oznacza, że graf zawiera X% możliwych krawędzi:
  • graf nieskierowany o nasyceniu X ma X% z (n*(n-1))/2 krawędzi
  • graf skierowany o nasyceniu X ma X% z (n*(n-1)) łuków.
 • Zastosuj algorytmy do znalezienia cykli w wygenerowanych grafach. Zapisz czasy działania algorytmów.
III
sprawozdanie
 • Wykonaj 2 wykresy (jeden wykres dla grafu nieskierowanego, drugi wykres dla grafu skierowanego) t=f(n) zależności czasu obliczeń t od liczby n wierzchołków w grafie przy stałej wartości nasycenia s=50%. Na każdym wykresie przedstaw 2 krzywe - po jednej krzywej dla każdego algorytmu.
 • Wykonaj 2 wykresy (jeden wykres dla każdego algorytmu) t=f(n) zależności czasu obliczeń t od liczby n wierzchołków w grafie przy stałej wartości nasycenia s=50%. Na każdym wykresie przedstaw 2 krzywe - jedna krzywa dla grafu nieskierowanego, druga dla grafu skierowanego.
 • Wykonaj 2 wykresy (jeden wykres dla grafu nieskierowanego, drugi wykres dla grafu skierowanego) t=f(s) zależności czasu obliczeń t od nasycenia s przy stałej liczbie wierzchołków n. Na każdym wykresie przedstaw 2 krzywe - po jednej krzywej dla każdego algorytmu.
 • Wykonaj 2 wykresy (jeden wykres dla każdego algorytmu) t=f(s) zależności czasu obliczeń t od nasycenia s przy stałej liczbie wierzchołków n. Na każdym wykresie przedstaw 2 krzywe - jedna krzywa dla grafu nieskierowanego, druga dla grafu skierowanego.
 • Wykonaj 2 wykresy 3D (jeden wykres dla każdego algorytmu) t=f(n,s) zależności czasu obliczeń t od liczby n wierzchołków w grafie i nasycenia s, dla poszukiwania cyklu w grafie skierowanym.
 • Wykonaj 2 wykresy 3D (jeden wykres dla każdego algorytmu) t=f(n,s) zależności czasu obliczeń t od liczby n wierzchołków w grafie i nasycenia s, dla poszukiwania cyklu w grafie nieskierowanym.
 • Podaj jaka jest złożoność obliczeniowa zaproponowanych algorytmów oraz do jakich klas złożoności obliczeniowej należą badane problemy poszukiwania cyklu Hamiltona i cyklu Eulera w grafie (wersja przeszukiwania i wersja decyzyjna).
 • Przedstaw obserwacje związane z działaniem zaimplementowanych algorytmów dla grafów o różnym nasyceniu.
 • Odpowiedz jaką reprezentację maszynową grafu Twoim zdaniem najlepiej zastosować w przypadku każdego algorytmu i dlaczego.

w górę

Zadanie 5: Programowanie dynamiczne

I
program
 • Zaimplementuj algorytmy rozwiązujące 0-1 problem plecakowy:
  • algorytm programowania dynamicznego AD
  • algorytm zachłanny AZ (sortowanie po współczynniku oplacalności: wartość na jednostkę masy)
  • algorytm siłowy AB.
 • Wszystkie implementacje powinny spełniać następujące wymagania:
  • należy umożliwić wczytywanie danych (zbiór przedmiotów z parametrami i pojemność plecaka) z klawiatury oraz z pliku tekstowego;
  • format danych w pliku: pierwszy wiersz to para liczb n b (liczba przedmiotów, pojemność plecaka), kolejne wiersze to pary liczb r w (rozmiar przedmiotu, wartość przedmiotu). Spacja jest separatorem liczb w pojedynczej linii.
  • program winien być odporny na wszelkie błędy wprowadzane przez użytkownika przy podawaniu danych wejściowych;
  • na potrzeby prezentacji algorytmów program powinien wyświetlać: elementy wybrane do plecaka, ich sumaryczny rozmiar oraz wartość funkcji celu.
II
testy
 • Wygeneruj dane wejściowe dla problemu plecakowego: n-elementowy zbiór przedmiotów, każdemu z nich przyporządkuj rozmiar r(i) oraz wartość w(i). Parametry rozmiar i wartość przyjmują wartości ze zbioru liczb naturalnych. Każdy przedmiot jest unikatowy (ma inny identyfikator), ale w zbiorze może istnieć wiele przedmiotów o takim samym rozmiarze / wartości. Ustal pojemność plecaka b, do którego zapakujesz przedmioty ze zbioru.
 • Zastosuj zaimplementowane algorytmy do znalezienia optymalnego rozwiązania problemu. Porównaj efektywność tych algorytmów mierząc czas uzyskania rozwiązania optymalnego przez każdą metodę dla tych samych instancji problemu.
III
sprawozdanie
 • Wykonaj dla każdego algorytmu wykres t=f(n) zależności czasu obliczeń t od liczby n przedmiotów, przy stałej pojemności plecaka b.
 • Wykonaj w skali logarytmicznej wykres t=f(n) zależności czasu obliczeń t od liczby n przedmiotów, przy stałej pojemności plecaka b. Na wykresie przedstaw 3 krzywe (jedna krzywa dla każdego algorytmu).
 • Wykonaj dla każdego algorytmu wykres t=f(b) zależności czasu obliczeń t od pojemności plecaka b, przy stałej liczbie przedmiotów n.
 • Wykonaj dla każdego algorytmu wykres t=f(n,b) zależności czasu obliczeń t od liczby n przedmiotów i pojemności plecaka b.
 • Podaj jaka jest złożoność obliczeniowa zaproponowanych algorytmów oraz do jakich klas złożoności obliczeniowej należy 0-1 problem plecakowy (wersja optymalizacyjna i decyzyjna).
 • Przedstaw obserwacje związane z działaniem wszystkich algorytmów. Czy można ustalić w jakich przypadkach algorytm zachłanny nie daje rozwiązania optymalnego?

w górę