Do kogo należy "moja" praca dyplomowa?

Szanowni Państwo, ten dokument zawiera kilka opinii odnośnie praw autorskich do prac dyplomowych studentów. Oczywiście, to są tylko opinie. Od rozstrzygania sporów prawnych, interpretowania prawa i dawania jego wykładni są sądy.

Wg regulaminu studiów
Regulamin studiów w par.42.5 stwierdza:
"Wykonana praca dyplomowa jest przedmiotem prawa autorskiego. Majątkowe prawo autorskie do pracy dyplomowej przysługuje Politechnice Poznańskiej w zakresie objętym odrębnymi przepisami."
Z tego napisu można sądzić, że na PP przechodzą wszelkie prawa majątkowe do pracy dyplomowej.

Wg Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Z drugiej strony takie wymaganie jest jedną z niedozwolonych klauzul w umowach. Wskazuje na to wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie z powództwa Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeciwko Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi (Numer wpisu: 758, Data wpisu: 06/20/2006, Data wydania wyroku: 04/06/2006, Sygnatura akt: Sygn. Akt XVII AmC 48/05). Lokalna kopia. Orzeczenie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów znalazł Pan Jakub Marszałkowski (student GE). Dziękuję!

Wg Ustawy o ochronie praw autorskich
Ustawa z dn. 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dziennik Ustaw 1994 Nr 24 poz.83, z późniejszymi zmianami, proszę szukać np. w Internetowym systemie aktów prawnych Sejmu) stwierdza w art.15.a, że uczelni przysługuje pierwszeństwo w opublikowaniu pracy dyplomowej studenta (o tym dokładniej dalej).

Wg Prawników PP
Dziekan Wydziału Informatyki Pan dr hab. inż. Robert Wrembel uzyskał następującą opinię od zespołu prawników obsługujących PP:

"Przepisy prawa autorskiego (ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i pokrewnym) wyraźnie w art. 15a wskazują, że:

'Uczelni w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym przysługuje pierwszeństwo w opublikowaniu pracy dyplomowej studenta. Jeżeli uczelnia nie opublikowała pracy dyplomowej w ciągu 6 miesięcy od jej obrony, student, który ją przygotował może ją opublikować, chyba że praca dyplomowa jest częścią utworu zbiorowego'.

Wskazany zapis regulaminu studiów PP mówiący o tym, że "majątkowe prawo autorskiego do pracy dyplomowej przysługuje PP w zakresie objętym odrębnymi przypisami" jest zatem jednoznacznie powiązany z zapisem art. 15a w/w ustawy. Oznacza to, że ów zakres dotyczy jedynie owego pierwszeństwa w opublikowaniu pracy dyplomowej studenta na zasadach wskazanych w art. 15a w/w ustawy. Nie ma tu zatem mowy o nieodpłatnym przeniesieniu przez studenta autorskich prawa majątkowych do swej pracy na wszystkich polach eksploatacji na rzecz uczelni, który to zapis faktycznie były niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Podsumowując zapis regulaminu poprzez wyraźne zaznaczenie, że majątkowe prawo do pracy dyplomowej przysługuje PP, ale w zakresie objętym odrębnymi przepisami, odnosi się do przepisu art. 15a prawa autorskiego. Inaczej mówiąc owym majątkowym prawem autorskim w określonym zakresie jest właśnie pierwszeństwo w opublikowaniu takiej pracy i to w dodatku ograniczone czasowo, tj. do 6 m-cy od jej obrony.

Z tego względu zapis taki jest zgodny z prawem.

Z up. Mec. Muszyńskiego,

Dominika Linetty"

Cały list Dziekana Wrembla do MD (zawiera fragment listu MD do pracowników Instytutu Informatyki).

Podsumowując
Wg stanu prawnego na 17 czerwca 2010r. PP przysługuje prawo do pierwszej publikacji z ograniczeniami, o których mowa w powyższej ustawie.


Ostatnia zmiana :