About (in Polish)

 

Jerzy Brzeziński jest informatykiem, profesorem nauk technicznych. Tytuł naukowy profesora nauk technicznych otrzymał w styczniu 2002r. Jego zainteresowania naukowe dotyczą głównie rozproszonych systemów informatycznych i sieci komputerowych,w tym w szczególności konstrukcji i analizy algorytmów rozproszonych, oceny stanu globalnego asynchronicznych systemów rozproszonych, konstrukcji rozproszonych systemów tolerujących uszkodzenia, odtwarzania stanu w systemach rozproszonych, modeli spójności w systemach z rozproszoną pamięcią współdzieloną, gwarancji sesjiw rozproszonych systemach mobilnych.

Prof. Brzeziński jest założycielem i kierownikiem Zakładu Systemów Informatycznych Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej. Pełnił bądź pełni do chwili obecnej szereg funkcji organizacyjnych, m.in. członka Komitetu Informatyki Polskiej Akademii Nauk (od 1993), kierownika Zakładu Rozproszonych Systemów Informatycznych NASK (1994-1999), członka Sekcji Telekomunikacji (T11D) Komitetu Badań Naukowych (1994-1996), doradcy i członka Komisji Przetargowej Urzędu Miastaw Poznaniu (1996-1997), doradcy i członka Komisji Przetargowej Poznańskiego Ośrodka Organizacji i Ekonomiki Służby Zdrowia (1997), członka Rady Konsultacyjno-Opiniodawczej ds. Komputeryzacji Szpitala CZMP (1987), członka Komitetu Narodowego Polskiej Akademii Nauk ds. Współpracy z Międzynarodową Federacją Przetwarzania Informacji – IFIP (1996-1998), rzeczoznawcy naukowego w zespole kontrolnym Komitetu Badań Naukowych (1997 r.), członka Sekcji Informatyki (T11C) Komitetu Badań Naukowych (1998-2000), członka Komitetu Technicznego nr 302 ds.Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (od 2003), członka Zespołu ds. Rejestru Usług Medycznych powołanego przez Ministra Zdrowia (2003-2004), eksperta Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (2003-2004), członka założyciela Stowarzyszenia HL7 Polska (2003), członka Rady Informatyzacji przy ministrze właściwym ds. informatyzacji (2005 - 2007),przewodniczącego Rady Naukowej NASK (od 2006), przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjne dla kierunku Informatyka (2006), członka Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Oceny Projektów Centrów Zaawansowanych Technologii, członka Interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Krajowego Programu Badań Naukowychi Prac Rozwojowych (od 2007), członka zespołu Narodowego Programu Foresight „Polska 2020”, Projekt ROTMED: System Monitorowania i Scenariusze Rozwoju Technologii Medycznych w Polsce, Panel VII: Informatyka i sieci neuronowew medycynie (P7), członka Sądu Konkursowego przy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, eksperta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Moduł I Przedsięwzięcia MNiSW „Inicjatywa Technologiczna-I”, eksperta Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia (2006-2007), opiniodawcy w zakresiewytycznych do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla koncepcji budowy szerokopasmowej sieci informatycznej województwa podkarpackiego finansowanej ześrodków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, wiceprzewodniczącego Sądu Konkursowego „Złoty Medal” Międzynarodowych Targów Poznańskich, asesora przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiegow Poznaniu w dziedzinach „Infrastruktura społeczeństwa informatycznego” i „Infrastruktura szkolnictwa wyższego” (od 2008).

Równolegle z działalnością o charakterze teoretycznym, od chwili zatrudnieniaw Politechnice Poznańskiej prof. Brzeziński prowadził liczne prace o charakterze badawczo-wdrożeniowym.

Dotyczyły one m.in. budowy testerów płyt układów logicznych elektronicznych central telefonicznych oraz komputerów R-34 serii Riad, mikrokomputerowych systemów uruchomieniowych, rodziny systemów mikrokomputerowych Elwro-800 (rekonfigurowalnych systemów wieloprocesorowych dosterowania w czasie rzeczywistym), mikrokomputera edukacyjnego Elwro-800 Junior.

Kierował projektem „Nowa generacja języków dostępu do danych dla inteligentnego raportowania i analizy danych biznesowych”, realizowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Od 1996 roku kieruje projektem systemu informatycznego Eskulap, obejmującego ponad 60 złożonych modułów funkcjonalnych wspomagających kompleksowo działania medyczne i zarządzane jednostkami ochronyz drowia, który jest wdrożony w ponad 100 szpitalach w całym kraju. Jest koordynatorem zadań Politechniki Poznańskiej w ramach projektu POIG.01.03.01-00-008/08 „Nowe technologie informacyjne dla elektronicznej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego oparte na paradygmacie SOA” (2008-2012). Kieruje też zespołem Politechniki Poznańskiej biorącym udział w projekcie PL0382 „Wielkopolskie Centrum Telemedycyny: poprawa dostępności do specjalistycznych usług medycznych i jakości leczenia w Wielkopolsce” (2010-2012). Ponadto kierował dużymi projektami międzynarodowymi dotyczącymi opracowania oprogramowania systemowego, aplikacyjnego i statystycznego monitorów sieci komputerowych (na zlecenie Siemens Aktiengesellschaft, Berlin) oraz rozwoju oprogramowania systemowego i aplikacyjnego dla monitorów i emulatorów ruchu sieci telekomunikacyjnych i komputerowych (nazlecenie Tektronix Berlin GmbH & Co. KG).

Brał też udział jako wykonawca w wielu międzynarodowych projektach badawczych: SEQUIN – Service Quality across Independently Managed Networks, 5.PR, IST-1999-20841 (2002); GridLab – GridApplication Toolkit and Testbed, 5.PR, IST-2001-32133 (2002-2005); CrossGrid –Development of Grid Environment for Interactive Applications, 5 PR, IST-2001-32243(2002-2005); EGEE – Enabling Grids for E-Science, 6.PR, INFSO-RI-508833 (2004-2006); EGEE II – Enabling Grids for E-Science II (druga faza projektu), 6.PR INFSO-RI-
508833 (od 2006); RINGrid – Remote Instrumentation in Next-generation Grids,
6.PR 031891 (2006-2008); Badanie rozwiązania autonomicznego systemu zarządzaniaw systemach GRID, France Telekom/Telekomunikacja Polska S.A. (2007-2008); Expres- A Production Astronomy e-VLBI Infrastructure, 6 FP, umowa: 026642, (2006-2009);PRACE - PArtnership for Advanced Computing in Europe, 7 FP, umowa: RI-211528(2008-2010); PRACE-1IP - PRACE 1st Implementation Phase, 7 FP, umowa 261557(2010-2012); BalticGrid-II - BalticGrid Second Phase, 7 FP, umowa: 223807 (2008-2010).

Prof. Jerzy Brzeziński został powołany na recenzenta kilkunastu rozpraw doktorskich. Był wielokrotnie recenzentem rozpraw habilitacyjnych i dorobku naukowego orazgrantów i opracowań badawczych. Przygotowywał opinie o całokształcie działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej w związku z postępowaniem o nadanie tytułu profesora oraz w związku z ubieganiem się o stanowisko profesora zwyczajnego (fullprofessor). Był również recenzentem artykułów naukowych dla wielu czasopism.

Osiągnięcia w dziedzinie organizacji nauki obejmują wielokrotny udział w komitetach naukowych konferencji krajowych i międzynarodowych, m.in. : IEEE InternationalConference on Distributed Computing Systems – ICDCS, International Workshop onDistributed Algorithms – WDAG, International Conference on Parallel Processing andApplied Mathematics – PPAM, East-European Symposium on Advances in Databasesand Information Systems ADBIS, International Symposium on Computer and InformationSciences – ISCIS, European Conference on Parallel Processing – Euro-PAR, EuropeanConference on Research and Development for Information Society – ISTHmus, 3rd IFIPWG 6.1 International Working Conference on Distributed Applications and InteroperableSystems – DAIS'2001, Miejskie Sieci Komputerowe w Nauce i Gospodarce POLMAN,PIONIER – Polski Internet Optyczny, Technologie Przetwarzania Danych.

Brał czyny udział w pracach towarzystw zawodowych i naukowych: PolskiegoTowarzystwa Informatycznego (członek od 1984 r., Sekretarz Koła w latach 1984-1987, Przewodniczący Koła w Poznaniu w latach 1987-1993), Polskiego TowarzystwaCybernetycznego (1986 1990), IEEE Computer Society (członek od 1995r.), Associationfor Computing Machinery (członek od 1995 r.).