6. Sygnały

Listing 5.1: Definiowanie reakcji procesu na sygnał (str. 37)

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <signal.h>

void f(int sig_num){
  printf("Przechwycenie syg. nr %d\n", sig_num);
}

main(){
  printf("Domyslna obsluga sygnalu\n");
  signal(SIGINT, SIG_DFL);
  sleep(5);
  printf("Ignorowanie sygnalu\n");
  signal(SIGINT, SIG_IGN);
  sleep(5);
  printf("Przechwytywanie sygnalu\n");
  signal(SIGINT, f);
  sleep(5);
}

Listing 5.2: Blokowanie sygnałów (str. 38)

#include <signal.h>
#include <stdio.h>

void f(int sig_num){
  printf("Przechwycenie sygnalu nr %d\n", sig_num);
}

main(){
  sigset_t zbior;

  sigfillset(&zbior);
  sigprocmask(SIG_BLOCK, &zbior, NULL);
  signal(SIGINT, f);
  printf("Oczekiwanie na sygnaly\n");
  sleep(10);
  sigprocmask(SIG_UNBLOCK, &zbior, NULL);
  printf("Koniec\n");
}

Listing 5.3: Odczyt zgłoszonych sygnałów (str. 39)

#include <signal.h>
#include <stdio.h>

main(){
  sigset_t zbior, zbior2;

  sigfillset(&zbior);
  sigprocmask(SIG_BLOCK, &zbior, NULL);

  printf("Oczekiwanie na sygnaly\n");
  sleep(10);

  sigpending(&zbior2);
  switch ( sigismember(&zbior2, SIGINT) ){
   case -1: 
     perror("sigismember");
     break;
   case 0: 
     printf("Nie odebrano sygnalu SIGINT\n");
     break;
   case 1: 
     printf("Odebrano sygnal SIGINT\n");
  }
  sigprocmask(SIG_UNBLOCK, &zbior, NULL);
  printf("Koniec\n");
}

Listing 5.4: Zawieszenie procesu w oczekiwaniu na sygnał (str. 40)

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <signal.h>

main(){
  sigset_t maska;

  sigemptyset(&maska);
  sigaddset(&maska, SIGINT);
  sigaddset(&maska, SIGTERM);

  printf("Oczekiwanie na sygnal\n");
  sigsuspend(&maska);
}

Poprzedni temat

5. IPC

Następny temat

1. Zadania (2019/20)

Ta strona