Komunikacja Człowiek-Komputer

Materiały do zajęć

 • Laboratorium 1 – Python i wizualizacja
 • Laboratorium 2 – Python i narzędzia
 • Laboratorium 3 – kolory
 • Laboratorium 4 – obrazy
 • Laboratorium 5 – obrazy II
 • Laboratorium 6 – sygnały
 • Laboratorium 7 – sygnały II
 • Laboratorium 8 – sygnały III
 • Laboratorium 9 – sensory: Leap Motion
 • Poszukiwanie potrzeb / obserwacje (wykonywane w domu)
 • Laboratorium 10 – prototypowanie
 • Laboratorium 11 – prototypowanie II

Zasady oceniania

 1. Ocena końcowa jest średnią ważoną z ocen za poszczególne zadania. Ocena jest zaokrąglana do najbliższego stopnia.
  1. Wyjątkiem od powyższej reguły jest sytuacja, w której średnia ocen jest mniejsza od 3.0. Wtedy oceną końcową jest 2.0 z poprawą na 3.0.
 2. Za każdy rozpoczęty tydzień spóźnienia względem zadanego terminu zadania ocena za zadanie jest zmniejszana o 0.5 stopnia.
 3. Warunkiem koniecznym i wystarczającym do zaliczenia laboratoriów jest zaliczenie wszystkich zadań.
 4. Za zaliczone zadanie otrzymuje się ocenę co najmniej 2.0 (np. 3.0 z dwutygodniowym spóźnieniem).
 5. Ocenę 2.0 na koniec otrzymuje student, który na ostatnich zajęciach w semestrze:
  1. Nie ma zaliczonych wszystkich zadań. Musi je zaliczyć. Otrzyma wtedy ocenę 2.0 / ocenę poprawioną. Ocena poprawiona wynika ze średniej ważonej, ale jest nie mniejsza niż 3.0.
  2. Ma zaliczone wszystkie zadania, ale średnia ważona ocen jest mniejsza niż 3.0. Otrzymuje wtedy 2.0 / 3.0.
  3. Ma zaliczone wszystkie zadania, ale postąpił nieuczciwie (wykonał zadanie niesamodzielnie). Otrzymuje wtedy 2.0 / 3.0. Dodatkowo, o zaistniałej nieuczciwości prowadzący informuje Dziekana.