Rafał Walkowiak - Informacje dla studentów

 • Konsultacje w semestrze letnim 2016/2017 w pokój 2.6.6 we wtorki od godziny 11.30 (dnia 23.05. konsultacje od godz. 12.30) (w przypadku seminarium Instytutu  i seminarium Zakładu konsultacje odbywają się po tych seminariach - informacje szczególowe można uzyskać przez email)
 • W przypadku braku odpowiedzi na kontakt email w ciągu 3 dni proszę uprzejmie o ponowny kontakt.

Proszę o zgłaszanie się osób(imię, nazwisko, indeks, tryb i rok studiów) zamierzających przystąpić do przedterminu egzaminu PTC (studia niestacjonarne) 3.06.2017 o godz. 9.00 (wymagane zaliczenie laboratorium z PTC).

PRZETWARZANIE RÓWNOLEGŁE - STUDIA DZIENNE

 • Zgodnie z zaleceniem Dziekana zaliczenie przedmiotu Przetwarzanie Równoległe  dla studentów dziennych VI semestru odbędzie się w trybie eksternistycznym w semestrze letnim 2016/2017 w sesji w czerwcu i we wrześniu.
 • Osoby powtarzające eksternistycznie Laboratorium z Przetwarzania Równoległego powinny przygotować projekty uzgodnione indywidualnie z prowadzącym zajęcia (kontakt podczas konsultacji lub przez email). Termin przygotowania projektów mija odpowiednio: zadanie 1 - 30 kwietnia, projekt OMP - 15 maja, projekt CUDA - 15 czerwca.

Laboratorium z Przetwarzania równoległego - studia niestacjonarne

 • Studenci zaoczni 8 semestru ze względu na koniec studiów I stopnia, zaliczają laboratorium do końca semestru letniego (termin oddania sprawozdań to koniec zajęć semestru: 14.06 i ewentualnie w sesji poprawkowej - sprawozdania do 31.08).
 • Sprawozdania należy przygotować zgodnie z informacjami na stronie: https://www.cs.put.poznan.pl/rwalkowiak/index.php/przetwarzanie-rownolegle-sn/136-prlsn2016
 • Numery zadań wydanych w semestrze zimowym nie ulegają zmianie (dla pewności można je uzgodnić ponownie z prowadzącym), zawartość sprawozdań została uszczegółowiona w opisie zadań.
Wykłady z Przetwarzania równoległego - studia niestacjonarne
 • Podstawowe terminy zaliczenia wykładów będą w czerwcu i we wrześniu (sesja letnia).

Egzamin i zaliczenie PTC (niestacjonarne) 3.06.2017 Indeksy zakwalifikowanych osób: 109750, 119655,  124074,129012,124118, 129031, 119296, 117306

Inne informacje

 • Eksternistyczne zaliczanie wykładów z PR dzienne zostanie uwzględnione w ramach sesji czerwcowej i wrześniowej.
 • Eksternistyczne zaliczenie wykładów z PR studia niestacjonarne odbędzie się w czerwcu i we wrześniu.
 • Eksternistyczne zaliczenie wykładów z PTC studia stacjonarne planowane jest po 13 września.
 • Osoby zainteresowane konsultacjami z powyższych przedmiotów zapraszam na dyżur we wtorek - informacja o terminie  powyżej.
 • Prosze zwrócić uwagę na nowe zasady zaliczania zajęć.
 • Studenta, któremu pożyczyłem książkę  pt. CUDA w przykładach. Wprowadzenie do ogólnego programowania procesorów GP, J.Sanders, E.Kandrot, Helion, proszę uprzejmie o zwrot.
 •  


Dostęp dla studentów