Rafał Walkowiak - Informacje dla studentów

 • Konsultacje w semestrze letnim 2016/2017 w pokój 2.6.6 we wtorki od godziny 11.30 (w przypadku seminarium Instytutu  i seminarium Zakładu konsultacje odbywają się po tych seminariach - informacje szczególowe można uzyskać przez email)
 • W przypadku braku odpowiedzi na kontakt email w ciągu 3 dni proszę uprzejmie o ponowny kontakt.

PRZETWARZANIE RÓWNOLEGŁE - STUDIA DZIENNE

 • Zgodnie z zaleceniem Dziekana zaliczenie przedmiotu Przetwarzanie Równoległe  dla studentów dziennych VI semestru odbędzie się w trybie eksternistycznym w semestrze letnim 2016/2017 w sesji w czerwcu i we wrześniu.
 • Osoby powtarzajace eksternistycznie Laboratorium z Przetwarzania Równoległego powinny przygotować projekty uzgodnione indywidualnie z prowadzącym zajęcia (kontakt podczas konsultacji lub przez email). Termin przygotowania projektów mija odpowiednio: zadanie 1 - 30 kwietnia, projekt OMP - 15 maja, projekt CUDA - 15 czerwca.
 • Pozaregulaminowe zaliczenie wykładów Przetwarzanie równoległe (studia dzienne) - przedtermin - odbędzie sie w drugiej połowie maja. Zaliczenie to dotyczy osób, które zaliczą do 15.05.2017  Laboratorium z Przetwarzania Równoległego.
Laboratorium z Przetwarzania równoległego - studia niestacjonarne

Studenci zaoczni 8 semestru ze względu na koniec studiów I stopnia, zaliczają laboratorium do końca semestru letniego (termin oddania sprawozdań to koniec zajęć semestru: 14.06 i ewentualnie w sesji poprawkowej - sprawozdania do 31.08 ). 
Sprawozdania należy przygotować zgodnie z informacjami na stronie: 
https://www.cs.put.poznan.pl/rwalkowiak/index.php/przetwarzanie-rownolegle-sn/136-prlsn2016
Numery zadań wydanych w semestrze zimowym nie ulegają zmianie (dla pewności można je uzgodnić ponownie z prowadzącym), zawartość sprawozdań została uszczegółowiona w opisie zadań.

Wykłady z Przetwarzania równoległego - studia niestacjonarne

Podstawowe terminy zaliczenia wykładów będą w czerwcu i we wrześniu (sesja letnia).

Studenci, którzy nie zaliczyli wykładów z Przetwarzania równoległego będą mogli podejść do zaliczenia poza regulaminowego w maju, pod warunkiem zaliczenia laboratorium z Przetwarzania równoległego (termin się pojawi gdy zgłoszą się zainteresowani studenci, którzy zaliczyli laboratorium).

Inne informacje

 • Pozaregulaminowe zaliczenia prowadzonych przeze mnie przedmiotów semestru zimowego 2016/2017 (oprócz przedmiotu Przetwarzanie Równoległe studiów dziennych) odbywać się będą w pierwszych tygodniach września.
 • Prosze zwrócić uwagę na nowe zasady zaliczania zajęć.
 • Studenta, któremu pożyczyłem książkę  pt. CUDA w przykładach. Wprowadzenie do ogólnego programowania procesorów GP, J.Sanders, E.Kandrot, Helion, proszę uprzejmie o zwrot.
 •  


Dostęp dla studentów