Rafał Walkowiak - Informacje dla studentów

Konsultacje w czasie sesji i wakacji letnich odbywają się nieregularnie wg informacji na tej stronie.

Urlop: 30.07. - 19.08.2018

  • Studenci, które dostarczyły komplet sprawozdań wystawiłem ocenę do systemu eproto (nie dotyczy to  grup 122409, 127250, 127309, 127312,109893, 109967 - tym grupom  nie zdążyłem przed urlopem sprawdzić sprawozdań). System eproto nie będzie w sierpniu  dostępny. Większości grup omówiłem sprawozdania w emailu - osoby, które  nie otrzymały omówienia otrzymają je w sierpniu.
  • Studentów, którzy nie dostarczyły kompletu sprawozdań prosze o uzupełnienie braków, abym mógł sprawdzić komplet  sprawozdań w sierpniu i do połowy września.
  • Przypominam o obowiązku dostarczenia wersji elektronicznej sprawozdań i materiałow dotyczących projektów zgodnie z opisem wymagań.

 


 

Studia niestacjonarne kierunek Informatyka

Studentów, którzy mają trudności z zaliczeniem przedmiotu, a nie mogą uczestniczyć w zaległych - niezaliczonych zajęciach z powodu kolizji z terminem zajęć na semestrze bieżącym zachęcam do postępowania zgodnie z par. 36 i 37 Regulaminu Studiów. Rozwiązanie poniższe umożliwi uczestnictwo w zajęciach i poświecenie przez studentów niezbędnego czasu na przyswojenie wiedzy i umiejętności zgodnie z zakresem powtarzanego przedmiotu.

§ 36 1.Dziekan może, na wniosek studenta, udzielić mu urlopu zdrowotnego, losowego lub okolicznościowego, przy czym studentowi studiów pierwszego stopnia na pierwszych dwóch semestrach – tylko urlopu zdrowotnego.

2. Urlop może być krótkoterminowy (do 5 tygodni) lub długoterminowy (2 semestry).

§ 37 1. Student nie może uzyskać urlopu za okres miniony.

3. Dziekan może udzielić studentowi przebywającemu na urlopie zgody na zaliczanie określonych modułów.

5. Udzielenie urlopu długoterminowego przedłuża termin planowanego ukończenia studiów.


 

Osoby powtarzające przedmiot (studiujące na  kolejnym roku, semestrze) powinny:

  • zgłosić indywidualnie na początku semestru zamiar powtarzania przedmiotu (przez email) w celu uzyskania potwierdzenia i informacji o zasadach zaliczenia i zadaniach do wykonania (jeżeli nie będą uczestniczyły  w zajęciach wg planu).
  • uczestniczyć w zajęciach we wskazanym terminie (przy uwzględnieniu  dostępności stanowisk).

 


Dostęp dla studentów