Metody optymalizacji w zarządzaniu

W trakcie semestru realizowane są dwa projekty z dziedziny dotyczącej szeregowania typu just in time.

Wymagania odnośnie projektów

 • Desktopowy interfejs użytkownika.
 • Możliwość wprowadzenia instancji problemu za pomocą odpowiedniego formularza/kreatora.
 • Projekt 1: możliwość wczytania pliku z opisem problemu zgodnie z opisanym niżej formatem.
 • Naturalna i czytelna wizualizacja wyników (np. diagram Gantta) + wyniki dostępne w formie tekstowej.
 • Dokumentacja kodu (Javadoc, Doxygen itp.) i testy jednostkowe implementacji algorytmu.
 • Dowolny język programowania i środowisko programistyczne.
 • Podgląd działania algorytmu, żeby można było prześledzić krok po kroku jak rozwiązywana jest dana instancja problemu zgodnie z używanym algorytmem.
 • Projekt prowadzony na GitHub, adresy do repozytoriów należy przesłać do prowadzącego zajęcia przed pierwszym checkpointem.

Forma zaliczenia

W trakcie semestru do zdobycia jest w sumie 100 punktów, podzielonych w następujący sposób:

 • 10 punktów za każdy z checkpointów: w sprawie każdego projektu należy przyjść dwa razy, raz pokazując interfejs, a raz implementację algorytmu z testami. Ewentualnie można oba checkpointy zaliczyć w terminie pierwszego checkpointu, ale nie można obu checkpointów zaliczyć w terminie drugiego checkpointu. Każdy checkpoint oceniany będzie w skali trójstopniowej: 0-5-10, przy czym ocenie podlega nie tyle strona merytoryczna, co raczej postęp w pracy.
 • Po 30 punktów za każdą z prezentacji projektów: należy przygotować je tak, żeby przekonać grupę i mnie, że projekt działa poprawnie, realizuje założoną funkcjonalność, ma wygodny interfejs. Prezentacja działającego projektu jest obowiązkowa, nie wystarczy tylko wyświetlić slajdy na jego temat!
  Wymaganie Liczba punktów
  Przejście testów podanych przez prowadzącego 10
  Samodzielna prezentacja poprawności implementacji algorytmu 5
  Testy jednostkowe faktycznie weryfikujące działanie algorytmu 5
  Interfejs użytkownika spełniający współczesne standardy jakości 4
  Sensowna (nie nadmiarowa, ale i nie zdawkowa) dokumentacja kodu algorytmu 3
  Podgląd działania algorytmu 3

Skala ocen

Liczba punktów Ocena
[0;50] 2,0
(50;60] 3,0
(60;70] 3,5
(70;80] 4,0
(80;90] 4,5
(90;100] 5,0

Harmonogram zajęć

Data zajęć Tematyka
01.03 Zajęcia organizacyjne: omówienie wymagań i sposobu zaliczenia przedmiotu
08.03 Podział na zespoły, losowanie tematów
15.03 projekt 1, checkpoint 1
22.03
05.04 projekt 1, checkpoint 2
12.04
19.04 prezentacje pierwszego projektu
26.04
10.05 projekt 2, checkpoint 1
17.05
24.05 projekt 2, checkpoint 2 (rozszerzony do trzech tygodni, żeby miały szansę odbyć się niezbędne wykłady)
31.05
07.06
14.06 prezentacje drugiego projektu

Obecność na zajęciach, zgodnie z regulaminem studiów, jest obowiązkowa i kontrolowana.

Literatura

Dostępna do pobrania z poniższych linków wyłącznie w sieci uczelni lub przez stronę biblioteki:

Format pliku dla problemów przydziału miejsc w parlamencie

W pierwszej linii dwie liczby: n oraz h rozdzielone spacją bądź tabulatorem. Liczba oznacza liczbę stanów, a h rozmiar parlamentu. W drugiej linii n liczb rozdzielonych spacjami bądź tabulatorami, oznaczających populacje kolejnych stanów. Wszystkie liczby całkowite i mieszczące się w 32-bitowym typie bez znaku, zapisane w systemie dziesiętnym. Separator linii dowolny z trzech sensownych.