Polskie Towarzystwo Informatyczne
NUMER ARCHIWALNY:     6 / 62 rok VI | czerwiec 1987
Archiwum
Menu chronologiczne Menu tematyczne


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Konkurs dla młodzieży i warsztaty komputerowe

 

 

1. Krótka historia konkursu

                W roku 1985 zorganizowano wśród dolnośląskiej młodzieży konkurs na najlepszy program komputerowy. Tematyka prac nie była ograniczona. Duża liczba nadesłanych programów, ich dobra jakość, a także fakt, że coraz lepsze jest wyposażenie szkół w mikrokomputery, skłoniły organizatorów konkursu do koncentrowania zainteresowań młodzieży na zastosowaniach informatyki w nauczaniu. Gorącym zwolennikiem i głównym motorem konkursu na najlepszy program dydaktyczny był redaktor Sławoj Nowak z Wieczoru Wrocławia. Wiosną 1986 na spotkaniu u wrocławskiego kuratora ustalono zasady i zakres konkursu. W spotkaniu tym uczestniczyli: wicekurator mgr Stanisław Wilkosz, red. Sławoj Nowak, prezes Dolnośląskiego Oddziału PTI kol. Zygmunt Mazur oraz kol. Ludwik Kuźniarz i Zbigniew Styczyński — członkowie Zarządu Dolnośląskiego Oddziału PTI. Początkowo planowano, że ośrodek wrocławski przyjmie na siebie funkcję głównego, w skali kraju, organizatora tego konkursu. Ostatecznie jednak postanowiono, że konkursy będą się odbywać niezależnie w różnych rejonach kraju, a podsumowaniem ich staną się ogólnopolskie warsztaty komputerowe dla laureatów konkursów regionalnych. Ustalono, że głównym organizatorem konkursu będzie kuratorium. W lipcu 1986 roku wicekurator St. Wilkosz zaprosił do udziału w pracach Sądu Konkursowego następujące osoby: doc. dra hab. inż. Zbigniewa Styczyńskiego (Politechnika Wrocławska, PTI) jako przewodniczącego, mgr inż. Józefę Mularczyk (wizytatorkę do spraw informatyki w Kuratorium Oświaty i Wychowania) — jako sekretarza oraz red. Sławoja Nowaka (Wieczór Wrocławia), mgr Ewę Kołczyk i dr Helenę Krupicką (Uniwersytet Wrocławski; PTI), dra Ludwika Kuźniarza (Politechnika Wrocławska, PTI) i mgra Krzysztofa Kosińskiego (Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej).
                Zespół ten opracował projekt regulaminu konkursu. We wrześniu zwołano do Wrocławia spotkanie sądów konkursowych z całego kraju w celu ustalenia wspólnych zasad oceny. Frekwencja okazała się jednak zbyt mała (dopisali jedynie przedstawiciele gazet popołudniowych), aby można było takie zasady przedyskutować i przyjąć. Zatwierdzono więc opracowany regulamin i rozesłano go do szkół. Przystąpiono do gromadzenia prac konkursowych.
2. Konkurs i warsztaty komputerowe
                Prace konkursowe zbierano w XIV LO we Wrocławiu — w szkole o tradycjach w stosowaniu komputerów. Dzięki dobrej reklamie zarówno w prasie (niestrudzony redaktor Nowak), jak i w szkołach, do 30 października 1986 zebrano 30 prac 24 autorów. Pod adresem sądu konkursowego wpłynęły prace nie tylko ż Wrocławia, Legnicy i Świdnicy, lecz także z Puław, Tomaszowa Mazowieckiego i Krakowa, co wskazywałoby na to, że informacja o ogólnopolskim charakterze wrocławskiego jury została zaszczepiona w Polsce. Sąd konkursowy dopuścił do udziału w konkursie wszystkie prace (oprócz zestawu programów z Krakowa, opracowanego przez nauczycieli Szkoły Specjalnej nr 132). Większość programów napisano dla mikrokomputera ZX Spectrum. Nadesłane programy dotyczyły nauczania następujących przedmiotów: matematyki, fizyki, biologii, elektrotechniki, geografii, historii. Prezentowano różne podejścia do nauczania komputerowego: testy, nauczanie programowane, symulację komputerową zjawisk fizycznych, gry dydaktyczne. Niektórzy autorzy nadesłali zestawy programów, w skład których wchodziły moduły realizujące funkcje nauczania programowanego w połączeniu z testami.
                Sąd konkursowy oceniał nadesłane prace w dwóch etapach: wybrano prace najlepsze (grupy finałowej), a następnie ustalono kolejność i podział nagród. Przy ocenie uwzględniano komunikatywność i przydatność programu, formę dostarczonej dokumentacji, zakres i sposób prezentacji materiału dydaktycznego, opinie nauczycieli (dołączone do dokumentacji) oraz pomysły realizacyjne. Biorąc pod uwagę młody wiek uczestników konkursu, można stwierdzić, że wszystkie przedstawione programy prezentowały dobry poziom merytoryczny.
                Do grupy finałowej zakwalifikowano 8 uczniów: W. Diduszkę oraz P. Trochimiuka z ZSE we Wrocławiu; A. Goetza, R. Strzeleckiego, M. Ulanickiego i P. Jarosza z III LO we Wrocławiu, A. Werblickiego z XIV LO we Wrocławiu i A. Miturę z ZSCh z Puław. Dodatkowo do grupy tej dołączono M. Przeradzkiego ze szkoły podstawowej w Tomaszowie Mazowieckim jako najmłodszego uczestnika konkursu. Im też 17 grudnia 1986 w sali III LO we Wrocławiu uroczyście wręczono dyplomy i drobne upominki — jako laureatom I Ogólnopolskiego konkursu na najlepszy program dydaktyczny w rejonie dolnośląskim. Zostali oni zaproszeni do udziału w I Ogólnopolskich Warsztatach Komputerowych (Oleśnica, luty 1987).
                I Ogólnopolskie Warsztaty Komputerowe zorganizowało Kuratorium Oświaty i Wychowania we Wrocławiu przy współudziale PTI oraz Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej w dniach 2 do 11 lutego 1987 na terenie Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnicy. Warsztaty były związane ściśle z konkursem, gdyż uczestniczyła w nich młodzież wyróżniona w regionalnych eliminacjach całej Polsce. W ramach warsztatów odbyły się cykle wykładów obejmujące takie zagadnienia, jak:
definiowanie i funkcje programów dydaktycznych, metody optymalnego programowania, architekturę komputerów, Pascal. Jednocześnie były czynne pracownie komputerowe, w których młodzież poszerzała praktyczną znajomość informatyki.
                Rozstrzygnięto również konkurs dolnośląski. Po prezentacji programów ustalono trzy grupy prac:
   wyróżniające się (prace A. Goetza, W. Diduszki i P. Trochimiuka);
   interesujące (prace M. Ulanickiego, A. Werblickięgo i R. Strzeleckiego);
   ciekawe (pozostałe prace).
                Dokonano podziału nagród typując osoby z pierwszych dwóch grup na obozy zagraniczne (w Jugosławii i na Węgrzech) oraz przyznając nagrody w postaci wkładów na książeczki oszczędnościowe z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego (jako początek oszczędzania).
                Zarówno konkurs, jak i warsztaty, przebiegały w atmosferze zaangażowania i zrozumienia dla trudnej sprawy komputeryzacji szkół. Działania pozwoliły określić obecny stan komputeryzacji szkół, jak również pokazały, jak wiele jest w tej dziedzinie do zrobienia. Kierunek działań okazał się właściwy, zakończyły się one sukcesem organizatorów (twierdzę to na podstawie oceny całości zamierzenia — od powstania koncepcji do ostatniego dnia warsztatów), a zdobyte doświadczenia (również wynikłe z niedociągnięć) powinny w przyszłości służyć usprawnieniu takich działań.
3. Co dalej?
                W dniu 24 lutego na spotkaniu w Kuratorium Oświaty i Wychowania we Wrocławiu podsumowano przebieg konkursu i warsztatów. Omówiono zarówno organizacyjne, jak i merytoryczne wyniki konkursu i warsztatów, nie unikając poruszania problemów trudnych. W wyniku dyskusji nad przyszłością konkursu zaproponowano spotkanie zainteresowanych stron z kierownictwem Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej. Spotkanie odbyło się 3 marca; wzięli w nim udział dr Srzednicki i dr Szczucki z fundacji, wicekurator mgr Wilkosz oraz kol. Mazur i Styczyński z PTI. W imieniu fundacji dr Srzednicki podjął się przejęcia od wrocławskiego kuratorium roli organizatora konkursu i warsztatów już w skali ogólnopolskiej. Tego rodzaju działalność leży bowiem w zakresie statutowych powinności fundacji. Dr Srzednicki podziękował organizatorom (w tym również PTI) za przekazanie tej cennej inicjatywy wraz z dotychczasowymi doświadczeniami do fundacji. Zapraszając uczestników spotkania do współdziałania, fundacja podejmie kroki w celu ustalenia zasad współpracy w tej sprawie z Ministerstwem Oświaty i Wychowania oraz ZG PTI.
                Inicjatywa została więc podtrzymana. Konkurs i warsztaty w nowych ramach zostaną przeprowadzone, jak sądzę i tym razem przy aktywnym współudziale członków PTI, pod patronatem fundacji. Ten optymistyczny akcent potwierdził również sformułowaną przeze mnie opinię o pozytywnej ocenie dotychczasowych działań prowadzonych w tym zakresie.
Zbigniew Styczyński
 
                P.S. Jako przewodniczący byłego sądu konkursowego pragnę serdecznie podziękować członkom sądu oraz wszystkim, którzy z nim współpracowali. Wszelkie prace na rzecz konkursu były wykonane społecznie, z dużym zaangażowaniem.

Z.S.

Archiwum PTI Ewa Łukasik ( elukasik@cs.put.poznan.pl) Grzegorz Przybył ( grzegorz.przybyl@wp.pl ) www.pti.org.pl Kontakt PTI ( pti@pti.org.pl )
Tutorial


Tutorial

Wyszukiwanie

Całość
tylko prodialog
tylko biuletyny
tylko konferencje
tylko multimedia
tylko sprawozdania
tylko uchwały
tylko zawody
tylko zjazdy
pozostałe treści

Rodzaj przeszukiwania
Słowa kluczowe
Pełen tekst

pelen zakres dat
ograniczony zakres
od:

do:
Kontakty

Instytut Informatyki

Polskie Towarzystwo Informatyczne

Nasz Skrzynka Pocztowa

+ - D A