Polskie Towarzystwo Informatyczne
NUMER ARCHIWALNY:     1-2 / 31-32 rok IV | styczeń-luty 1985
Archiwum
Menu chronologiczne Menu tematyczne


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Z prac sekcji PTI
 
Sekcja systemów mikrokomputerowych
                Zorganizowanie pracy Sekcji systemów mikrokomputerowych było związane z dużymi trudnościami wynikającymi z konieczności pogodzenia niejednokrotnie sprzecznych wymagań. Trudności te można sklasyfikować następująco:
   bardzo z natury rzeczy szeroki zakres działalności sekcji, co pociąga za sobą niejednorodność tematyczną i silne zróżnicowanie poziomu wykształcenia uczestników prac sekcji;
   konieczność dostosowania organizacji sekcji do podziału terytorialnego PTI na koła.
                Z tych przyczyn wprowadzono podział organizacyjny sekcji na kluby. Klub jest jednostką o ściśle sprecyzowanej tematyce i określonych celach, prowadzącą działalność na terenie danego koła PTI. Na czele klubu stoi zarząd (może być jednoosobowy), którego przewodniczący wchodzi w skład zarządu sekcji. Jest oczywiście celowe, aby na terenie jednego koła powstawały różne kluby.
                Podstawowym założeniem klubu jest związanie go z jednym typem systemów mikrokomputerowych. Takie określenie zakresu merytorycznego działania klubu powoduje skupienie w nim osób o podobnym poziomie wykształcenia i zbieżnych zainteresowaniach oraz możliwościach, co pozwala na sprecyzowanie celów działania klubu i uzyskanie dużej jego efektywności. Jednocześnie różnorodność klubów pozwala na objęcie działalnością sekcji szerokiego zakresu mikroinformatyki.
                Do chwili obecnej zaproponowano utworzenie następujących klubów:
1.     Klub mikrokomputerów PSPD-90 skupia użytkowników tych mikrokomputerów; podstawowym celem działalności klubu jest wymiana doświadczeń eksploatacyjnych i rozwój oprogramowania. Mikrokomputer PSPD-90 produkcji Krakowskiej Fabryki Aparatury Pomiarowej jest obecnie jednym u najbardziej rozpowszechnionych mikrokomputerów w kraju. Szacunkowa liczba instalacji wynosi 3000. Jest to jednak mikrokomputer bardzo zaniedbany nie tylko z punktu. widzenia możliwości rozwojowych sprzętu, lecz przede wszystkim ze względu na niedostateczne oprogramowanie.
2.     Klub mikrokomputerów osobistych jest związany z mikrokomputerami ZX-81 i Spectrum, bardzo rozpowszechnionymi i pełniącymi w Polsce rolę mikrokomputerów osobistych. Podstawowym celem działalności tego klubu jest szerzenie szeroko rozumianej kultury informatycznej. Klub ma stać się miejscem spotkań zawodowych informatyków (członków PTI) z amatorami posiadaczami i użytkownikami komputerów osobistych.
3.     Klub mikrokomputerów szesnastobitowych jest związany z mikrokomputerami zbudowanymi na układach rodziny Intel 8086. Ponieważ Polska znajduje się dopiero u progu stosowania mikroprocesorów szesnastobitowych, celem klubu jest działalność normalizacyjna, wymiana doświadczeń między konstruktorami systemów oraz działalność szkoleniowa tak aby po uzyskaniu szerszego dostępu do odpowiednich układów scalonych było możliwe szybkie wdrożenie techniki tych mikrokomputerów.
4.     Szkolny klub mikroinformatyki. Celem tego klubu jest propagowanie informatyki na terenie szkół średnich, z użyciem mikrokomputerów. Jest możliwa działalność zarówno w dziedzinie sprzętu, jak i oprogramowania systemów mikrokomputerowych. Pierwsza jest zalecana przede wszystkim w technikach elektrycznych i elektronicznych, druga natomiast może obejmować szkoły wszystkich typów.
 
                Oczywiście, lista klubów nie jest zamknięta. Zarząd sekcji planuje powoływanie dalszych klubów i oczekuje odpowiednich inicjatyw ze strony członków PTI.
                Oto wykaz klubów działających przy terenowych kołach PTI:
 
                Klub mikrokomputerów szesnastobitowych Koła PTI w Poznaniu
Przewodniczący: Jerzy Kręglewski
Adres klubu: Instytut Automatyki Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań, tel. 78-23-70
 
                Szkolny klub mikroinformatyki Koła PTI w Poznaniu
Przewodniczący: Paweł Krzysztofiak
Adres klubu: jak wyżej
 
                Klub mikrokomputerów osobistych Koła PTI w Krakowie
Przewodniczący: Jerzy Karczmarczuk
Adres klubu: Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Reymonta 4, 30-059 Kraków
 
                Klub mikrokomputerów osobistych Koła PTI we Wrocławiu
Przewodniczący: Jerzy Pisarski; współorganizator: Robert Chyła
Adres klubu: Centrum Obliczeniowe Politechniki Wrocławskiej, pl. Grunwaldzki 9 (Budynek D-2), 50-370 Wrocław, tel. 20-39-69
 
                Klub mikrokomputerów PSPD-90 Górnośląskiego Koła PTI
Przewodniczący: Krzysztof Roszyk
Tymczasowy adres klubu: Kombinat Urządzeń Mechanicznych “BumarŁabędy”, ul. Mechaników 9, 44-109 Gliwice, tel. 34-22-81 wewn. 197 lub 264

Wojciech Cellary

Archiwum PTI Ewa Łukasik ( elukasik@cs.put.poznan.pl) Grzegorz Przybył ( grzegorz.przybyl@wp.pl ) www.pti.org.pl Kontakt PTI ( pti@pti.org.pl )
Tutorial


Tutorial

Wyszukiwanie

Całość
tylko prodialog
tylko biuletyny
tylko konferencje
tylko multimedia
tylko sprawozdania
tylko uchwały
tylko zawody
tylko zjazdy
pozostałe treści

Rodzaj przeszukiwania
Słowa kluczowe
Pełen tekst

pelen zakres dat
ograniczony zakres
od:

do:
Kontakty

Instytut Informatyki

Polskie Towarzystwo Informatyczne

Nasz Skrzynka Pocztowa

+ - D A