In [1]:
from matplotlib import pyplot as plt
from skimage.color import rgb2hed, hed2rgb
import matplotlib as mp
import numpy as np
import math as mt

from pylab import *
from scipy import *

from ipywidgets import *

%matplotlib inline 

# ROZWAZANY PRZEDZIAL ([T0, T1])
signalScale = [0.0, 20.0]
# WYSWIETLANA SKALA NA WYKRESIE (DZIEDZINA CZASU)
timePlotXScale = [0.0, 20.0]
# WYSWIETLANA SKALA Y (DZIEDZINA CZASU)
timePloyYScale = [-3.0, 3.0] 

def changeX(left = 10, right = 20, speed = 10.0):
  def dynamicX(x):
    result = x
    if x >= left and x <= right:
      angle = (x - left)/(right-left)*(mt.pi)
      shift = (mt.cos(angle + mt.pi) + 1.0) / 2.0
      result = result + shift * speed
    if x > right:
      result = result + 1.0 * speed
    return result
  return dynamicX

def changeY(left = 5, right = 15, amplitude = 1.0):
  def dynamicY(y, x):
    result = y
    if x >= left and x <= right:
      angle = (x - left)/(right-left)*(2.0*mt.pi)
      shift = (mt.cos(angle + mt.pi) + 1.0) / 2.0
      result = y + shift * amplitude
    return result
  return dynamicY# KLASA SCENARIO
# PO PROSTU LISTA SIGNALOW 
class Scenario(Widget):
  def __init__(self, signals):
    self.signals = signals
    
# KLASA SYGNAL - PROSTY(SIN)
class Signal:
  def __init__(self, amplitude = 1.0, frequency = 0.5, phase = 0.0, yTranslation = 0.0, color='blue', 
         changeX=changeX(-1,-1,0), changeY=changeY(-1,-1,0)):
    self.amplitude = amplitude
    self.frequency = frequency
    self.phase = phase
    self.yTranslation = yTranslation
    self.color = color
    self.changeX = changeX
    self.changeY = changeY
    
  #LISTA X, Y DLA ZADANEGO PRZEDZIALU I CZESTOTLIWOSCI PROBKOWANIA
  def getDataForRange(self, scale, samplingFrequency):
    x = np.arange(scale[0], scale[1], 1.0 / samplingFrequency)
    fs = lambda a: (self.amplitude * mt.sin(self.phase + self.changeX(a) * self.frequency * 2.0 * mt.pi) + self.yTranslation)
    y = [self.changeY(fs(a), a) for a in x ]
    return x, y

# WYLICZA WYNIKOWY SYGNAL ZE SKLADOWYCH
def getFinalSignal(signals, samplingFrequency):
  x = []
  y = []
  for s in signals:
    data = s.getDataForRange(signalScale, samplingFrequency)
    if len(x) == 0: x = data[0]
    if not y: y = [0] * len(x)
    for i in range(len(x)):
      y[i] = y[i] + data[1][i]
  return x, y
  
# --- RYSOWANIE WSZYSTKIEGO
# --- SINGLE - NA WEJSCIU PARAMETRY DLA POJEDYNCZEGO SYGNALU
# --- ALL - NA WEJSCIU SCENARIOdef plotSingle( amplitude = 1.0, 
        frequency = 0.5, 
        phase = 0.0, 
        yTranslation = 0.0,
        samplingFrequency = 10.0, 
        showComponents = True, 
        showFinal=False, 
        showFrequencyDomain=False, 
        showSymmetrical=False,
        showInverseFFT=False):
  
  scenario = Scenario([Signal(amplitude, frequency, phase, yTranslation)])
  plotAll(scenario, samplingFrequency, showComponents, showFinal, showFrequencyDomain, showSymmetrical, showInverseFFT)
  
def plotAllWithNoiseCancel(scenario = Scenario([Signal(amplitude = 1.0, frequency = 0.5, phase = 0.0, yTranslation = 0.0, color='blue')]),
      samplingFrequency = 10.0, 
      noiseThreshold = 10000.0,
      showComponents = True, 
      showFinal=False, 
      showFrequencyDomain=False, 
      showSymmetrical=False, 
      showInverseFFT=False,
      showSpectrogram=False,
      windowSize = 2.0,
      windowJump = 0.5):
  
  signals = scenario.signals
  
  # --- CONSTRUCT FIGURE AND SUBPLOTS ------------------------
  if showFrequencyDomain == True or showInverseFFT == True or showSpectrogram == True:
    column_width_pt = 1000.0
  else:
    column_width_pt = 500.0
    
  pt_per_inch = 72
  size = column_width_pt / pt_per_inch;
  height = 0.55
  
  total = 1
  if showFrequencyDomain == True: total = total + 1
  if showInverseFFT == True: total = total + 1
  if showSpectrogram == True: total = total + 1
  if total == 2: height = 0.37
  if total == 3: height = 0.37

  fig = plt.figure(1, figsize=(size, height * size))
  sub = fig.add_subplot(1, total, 1)
  if showFrequencyDomain == True:
    subFreq = fig.add_subplot(1, total, 2)
  if showInverseFFT == True:
    if (showFrequencyDomain == False):
      subIFFT = fig.add_subplot(1, total, 2)
    else:
      subIFFT = fig.add_subplot(1, total, 3)

  if showSpectrogram == True:
    subSpectr = fig.add_subplot(1, total, total)
  # ------------------------------------------------------
  # --- TIME DOMAIN --------------------------------------
      
  sub.set_xlabel('Time [s]')
  sub.set_ylabel('y = signal(x)')
  sub.grid('on', axis='both', color='gray', linewidth=1.25)
  
  sub.set_xlim(timePlotXScale)
  sub.set_ylim(timePloyYScale)
  
  if showComponents == True:
    for s in range(len(signals)):
      data = signals[s].getDataForRange(signalScale, samplingFrequency)
      #ŻEBY BYLO PRZEJRZYSCIEJ
      if (samplingFrequency < 8.0):
        sub.plot(data[0], data[1], marker='o', linestyle='---', color = signals[s].color)
      else:
        sub.plot(data[0], data[1], linestyle='-', color = signals[s].color)
  
  dataFinal = getFinalSignal(signals, samplingFrequency)
  if (showFinal):
    dataFinal = getFinalSignal(signals, samplingFrequency)
    sub.plot(dataFinal[0], dataFinal[1], linestyle='-', linewidth = 2.0, color = 'red')
    
  # ------------------------------------------------------
  # --- FREQUENCY DOMAIN --------------------------------------
  
  ind = np.arange(len(dataFinal[0])) # the x locations for the groups  
  signal1 = np.fft.fft(dataFinal[1])
  signal2 = abs(signal1) 

  ffty = signal2
  freq = [v * samplingFrequency / len(dataFinal[0]) for v in ind]
  
  # USUWAMY PASMO
  signal3 = []
  for i in range(len(freq)):
    if noiseThreshold <= samplingFrequency / 2:
      if freq[i] <= samplingFrequency / 2 and freq[i] >= noiseThreshold:
        ffty[i] = 0.0
        signal1[i] = 0.0
      if freq[i] >= samplingFrequency / 2 and freq[i] <= samplingFrequency - noiseThreshold:
        ffty[i] = 0.0
        signal1[i] = 0.0
  
  if showSymmetrical == False:
    freq = freq[0:int(len(signal2)/ 2)]
    ffty = ffty[0:int(len(signal2)/ 2)]
 
  if showFrequencyDomain == True:
    
    subFreq.set_xlabel('Frequency [Hz]')
    subFreq.set_ylabel('Amplitude')
    subFreq.grid('on', axis='both', color='gray', linewidth=1.25)
      
    #TRANSFORM
    width = 0.15
    x = [v - width / 2 for v in freq]
    subFreq.set_ylim([0.0, 300.0])      
    barFreq = subFreq.bar(x, ffty,width, color='blue')
  
  # ------------------------------------------------------
  # --- INVERSE FFT --------------------------------------
  if showInverseFFT == True:
    subIFFT.set_xlabel('Time [s]')
    subIFFT.set_ylabel('y = signal(x)')
    subIFFT.grid('on', axis='both', color='gray', linewidth=1.25)
  
    subIFFT.set_xlim(timePlotXScale)
    subIFFT.set_ylim(timePloyYScale)
    
    signalIFFT = np.fft.ifft(signal1)
    
    
    subIFFT.plot(dataFinal[0], np.real(signalIFFT), linestyle='-', linewidth = 2.0, color = 'red')
  
  # ------------------------------------------------------
  # --- SHOW SPECTROGRAM --------------------------------------
  if showSpectrogram == True:
    subSpectr.set_xlabel('Time [s]')
    subSpectr.set_ylabel('Frequency [Hz]')
    subSpectr.grid('on', axis='both', color='gray', linewidth=1.25)
  
    xlabel = []
    data = []
    
    start = 0;
    startInDomain = 0
    windowSizeInDomain = windowSize * samplingFrequency
    jumpInDomain = windowJump * samplingFrequency
    
    while startInDomain + windowSizeInDomain <= len(dataFinal[0]):
      
      xlabel.append(start)
      portion = []
      for i in range(int(startInDomain), int(startInDomain + windowSizeInDomain)):
         portion.append(dataFinal[1][i])
          
      toAdd = abs(np.fft.fft(portion))
      if showSymmetrical == False:
        toAdd = toAdd[0:int(len(toAdd)/ 2)]
        
      data.append(toAdd)
      
      start += windowJump
      startInDomain += jumpInDomain
      
      
    npdata = np.array(data)
    npdata = np.transpose(npdata)
    
    subSpectr.set_xlim(0, len(npdata[0]))
    subSpectr.set_ylim(0, len(npdata))
    
  
    heatmap = subSpectr.pcolor(npdata)
    fig.colorbar(heatmap)
    
    
  plt.show()
  
def plotSpectrogram(scenario = Scenario([Signal(amplitude = 1.0, frequency = 0.5, phase = 0.0, yTranslation = 0.0, color='blue')]),
      samplingFrequency = 10.0, 
      showComponents = True, 
      showFinal=False, 
      showFrequencyDomain=False, 
      showSymmetrical=False, 
      showSpectrogram=False,
      windowSize = 2.0,
      windowJump = 0.5):
  
  plotAllWithNoiseCancel(scenario, samplingFrequency, 1000000.0, showComponents, showFinal, 
              showFrequencyDomain, showSymmetrical, False, showSpectrogram,
      windowSize,
      windowJump)
  
  
def plotAllWithNoiseCancelWithoutSpectrogram(scenario = Scenario([Signal(amplitude = 1.0, frequency = 0.5, phase = 0.0, yTranslation = 0.0, color='blue')]),
      samplingFrequency = 10.0, 
      noiseThreshold = 10000.0,
      showComponents = True, 
      showFinal=False, 
      showFrequencyDomain=False, 
      showSymmetrical=False, 
      showInverseFFT=False):
  
  plotAllWithNoiseCancel(scenario, samplingFrequency, noiseThreshold, showComponents, showFinal, 
              showFrequencyDomain, showSymmetrical, showInverseFFT, showSpectrogram=False,
      windowSize = 2.0,
      windowJump = 0.5)
  
# --- WA - BEZ CZESCI PARAMETROW TRUE/FALSE - INACZEJ NIE WIEM JAK WYWALIC WIDGET Z INTERACT
# --- WIFFT - BEZ PARAMETROW IFFT - INACZEJ NIE WIEM JAK WYWALIC WIDGET Z INTERACT
def plotAll(scenario = Scenario([Signal(amplitude = 1.0, frequency = 0.5, phase = 0.0, yTranslation = 0.0, color='blue')]),
      samplingFrequency = 10.0, 
      showComponents = True, 
      showFinal=False, 
      showFrequencyDomain=False, 
      showSymmetrical=False, 
      showInverseFFT=False): 
  
  plotAllWithNoiseCancel(scenario, samplingFrequency, 10000.0, showComponents, showFinal, 
              showFrequencyDomain, showSymmetrical, showInverseFFT, showSpectrogram=False,
      windowSize = 10,
      windowJump = 3)

def plotSingleWithoutAll(  
  amplitude = 1.0, 
  frequency = 0.5, 
  phase = 0.0, 
  yTranslation = 0.0,
  samplingFrequency = 10.0):
  
  scenario = Scenario([Signal(amplitude, frequency, phase, yTranslation)])
  plotAll(scenario, samplingFrequency)

def plotSingleWIFFT(
  amplitude = 1.0, 
  frequency = 0.5, 
  phase = 0.0, 
  yTranslation = 0.0,
  samplingFrequency = 10.0, 
  showComponents = True, 
  showFinal=False, 
  showFrequencyDomain=False, 
  showSymmetrical=False):
  
  scenario = Scenario([Signal(amplitude, frequency, phase, yTranslation)])
  plotAll(scenario, samplingFrequency, showComponents, showFinal, showFrequencyDomain, showSymmetrical)
  
def plotAllWithoutAll(  
  scenario = Scenario([Signal(amplitude = 1.0, frequency = 0.5, phase = 0.0, yTranslation = 0.0, color='blue')]),
  samplingFrequency = 10.0, 
  showComponents = True, 
  showFinal=False):
  
  plotAll(scenario, samplingFrequency,showComponents, showFinal)

  
    

SYGNAL W DZIEDZINIE CZASU

Podstawowe cechy, czestotliwosc probkowania, nyquista

In [2]:
interact(plotSingleWithoutAll, amplitude=(0.5,2.5,0.1),
     frequency=(0.1, 2.0,0.1),phase = (-2.0 * mt.pi, 2.0*mt.pi, 0.25), 
     yTranslation = (-2.5, 2.5, 0.5), samplingFrequency=(0.25,10,0.25));

Sumowanie sygnałow

In [3]:
sc1 = Scenario([
    Signal(amplitude = 1.0, frequency = 0.5, phase = 0.0, yTranslation = 0.0, color = 'blue'),
    Signal(amplitude = 2.0, frequency = 0.25, phase = 0.0, yTranslation = 0.0, color = 'green') ])
sc2 = Scenario([
    Signal(amplitude = 1.0, frequency = 0.5, phase = 0.0, yTranslation = 0.0, color = 'blue'),
    Signal(amplitude = 1.25, frequency = 0.5, phase = 0.0, yTranslation = 0.0, color = 'green') ])
sc3 = Scenario([
    Signal(amplitude = 1.0, frequency = 0.5, phase = 0.0, yTranslation = 0.0, color = 'blue'),
    Signal(amplitude = 1.0, frequency = 0.5, phase = mt.pi, yTranslation = 0.0, color = 'green') ])scenarios = {"1. Przyklad": sc1 , "2. Wzmocnienie" : sc2, "3. Tlumienie" : sc3}
interact(plotAllWithoutAll, scenario=scenarios, samplingFrequency=(0.25,10,0.25));

Sygnal w dziedzinie czestotliwosci

Omowienie podstaw

In [4]:
#FFT
interact(plotSingleWIFFT, amplitude=(0.5,2.5,0.1),
     frequency=(0.1, 2.0,0.1),phase = (-2.0 * mt.pi, 2.0*mt.pi, 0.25), 
     yTranslation = (-2.5, 2.5, 0.5), samplingFrequency=(0.25,10,0.25));

Suma sygnalow w dziedzinie czasu a efekt w dziedzinie czestotliwosci.

Odwrotne FFT

In [5]:
 
sc1 = Scenario([
    Signal(amplitude = 1.0, frequency = 0.5, phase = 0.0, yTranslation = 0.0, color = 'blue'),
    Signal(amplitude = 2.0, frequency = 0.25, phase = 0.0, yTranslation = 0.0, color = 'green') ])
sc2 = Scenario([
    Signal(amplitude = 1.0, frequency = 0.5, phase = 0.0, yTranslation = 0.0, color = 'blue'),
    Signal(amplitude = 1.25, frequency = 0.5, phase = 0.0, yTranslation = 0.0, color = 'green') ])
sc3 = Scenario([
    Signal(amplitude = 1.0, frequency = 0.5, phase = 0.0, yTranslation = 0.0, color = 'blue'),
    Signal(amplitude = 1.0, frequency = 0.5, phase = mt.pi, yTranslation = 0.0, color = 'green') ])

scenarios = {"1. Przyklad": sc1 , "2. Wzmocnienie" : sc2, "3. Tlumienie" : sc3}
interact(plotAll, scenario=scenarios, samplingFrequency=(0.25,10,0.25));

Fajne zastosowanie FFT i iFFT

In [6]:
l1 = [
    Signal(amplitude = 1.0, frequency = 0.5, phase = 0.0, yTranslation = 0.0, color = 'blue'),
    Signal(amplitude = 1.5, frequency = 0.25, phase = 0.5 * mt.pi, yTranslation = 0.0, color = 'green'),
    Signal(amplitude = 0.5, frequency = 0.4, phase = 1.25 * mt.pi, yTranslation = 0.0, color = 'orange')]

l2 = [
    Signal(amplitude = 1.0, frequency = 0.5, phase = 0.0, yTranslation = 0.0, color = 'blue'),
    Signal(amplitude = 1.5, frequency = 0.25, phase = 0.5 * mt.pi, yTranslation = 0.0, color = 'green'),
    Signal(amplitude = 0.5, frequency = 0.4, phase = 1.25 * mt.pi, yTranslation = 0.0, color = 'orange')]

for i in range(50):
  amplitude = 0.05 + random.random() * 0.15
  #Round - Uniknięcie błędów numerycznych, co sie stanie po usunieciu round?
  # frequency = round(1.0 + random.random() * 3.0, 1)
  frequency = round(1.0 + random.random() * 3.0, 1) 
  phase = random.random() * mt.pi
  color = 'black'
  l2.append(Signal(amplitude, frequency, phase, 0.0, color))

sc1 = Scenario(l1)
sc2 = Scenario(l2)

scenarios = {"1. Przyklad": sc1, "2. Noise": sc2 }
interact(plotAllWithNoiseCancelWithoutSpectrogram, scenario=scenarios, noiseThreshold=6.0, samplingFrequency=(0.25,10,0.25));

Pojedynczy sygnal - zmienny w czasie

In [7]:
sc1 = Scenario([
    Signal(amplitude = 1.0, frequency = 0.5, phase = 0.0, yTranslation = 0.0, color = 'blue', 
        changeX=changeX(5,15,10))])
sc2 = Scenario([
    Signal(amplitude = 1.0, frequency = 0.5, phase = 0.0, yTranslation = 0.0, color = 'blue', 
        changeY=changeY(5,15,1))])
sc3 = Scenario([
    Signal(amplitude = 1.0, frequency = 0.5, phase = 0.0, yTranslation = 0.0, color = 'blue', 
        changeX=changeX(10,20,10), changeY=changeY(0,10,1))])


scenarios = {"1. Zmienna czestotliwosc": sc1 , "2. Zmienna amplituda" : sc2, "3. Mix" : sc3}
interact(plotAll, scenario=scenarios, samplingFrequency=(0.25,10,0.25));

Spectrogram

In [8]:
sc1 = Scenario([
    Signal(amplitude = 1.0, frequency = 0.5, phase = 0.0, yTranslation = 0.0, color = 'blue', 
        changeX=changeX(5,15,10))])
sc2 = Scenario([
    Signal(amplitude = 1.0, frequency = 0.5, phase = 0.0, yTranslation = 0.0, color = 'blue', 
        changeY=changeY(5,15,1))])
sc3 = Scenario([
    Signal(amplitude = 1.0, frequency = 0.5, phase = 0.0, yTranslation = 0.0, color = 'blue', 
        changeX=changeX(10,20,10), changeY=changeY(0,10,1))])

scenarios = {"1. Czestotliwosc": sc1, "2. Aplituda": sc2, "3. Mix": sc3  }
interact(plotSpectrogram, scenario=scenarios, samplingFrequency=(0.25,10,0.25), windowSize=(4.0,10.0,0.25), 
     windowJump=(0.25,2.0,0.25));
In [9]: