RNAComposer is a fully automated RNA structure modeling server (see: http://rnacomposer.cs.put.poznan.pl)

I am an executor of grant 2012/06/A/ST6/00384 (2013-2015): Automatyczne, wysokoprzepustowe modelowanie struktur przestrzennych RNA. Integrowanie informatyki z eksperymentem biochemicznym. (Automated, high-throughput modeling of RNA three-dimensional structures. Linking informatics and biochemical experiment)