System GPS zapewnia wyznaczanie pozycji obiektu w trzech wymiarach. Parametrem nawigacyjnym jest odległość odbiornika od satelity, wyliczana na podstawie pomiaru czasu potrzebnego na przebycie przez sygnał nadawany z satelity drogi miedzy nią a odbiornikiem.

 

Rys.1.Wyznaczanie pozycji przez system GPS (sytuacja dla bezbłędnego pomiaru odległości)

 Pomiar czasu przebiegu sygnału obarczony jest rożnego rodzaju błędami, dlatego wynik pomiaru odległości nazywamy pseudoodległością.

Do wyznaczenia jednej pseudoodległości należy:

odebrać sygnał z satelity,

określić położenie satelity w chwili nadawania sygnału,

wyznaczyć czas przebiegu sygnału od satelity do odbiornika,

obliczyć pseudoodległość.

Odległość od miejsca o współrzędnych (x, y, z), gdzie znajduje się odbiornik, do nadającego sygnał i-tego satelity znajdującego się w miejscu o współrzędnych (xi, yi, zi), można określić wzorem:

           

gdzie:

           c – prędkość światła w próżni;

           cDtci- całkowity czas przebiegu sygnału od i-tego satelity