PERSPEKTYWY ROZWOJU SYSTEMU GPS

 Sygnały i separacja sygnałów

Początkowo, myśląc o modernizacji, wojskowi twórcy systemu GPS chcieli oddzielić wojskowe częstotliwości GPS od częstotliwości przeznaczonych dla zastosowań cywilnych. Miało to zapobiec wzajemnym interferencjom
i oddziaływaniu sygnałów, jak również zapewnić najlepsze ich dopasowanie do potrzeb każdej z tych grup użytkowników. Jednakże okazało się, iż brak jest nowego dostępnego pasma, które spełniałoby wymagania stawiane przez użytkowników wojskowych. Z tego powodu sygnały wojskowe pozostaną
w obecnych 24-megahertzowych pasmach zatwierdzonych przez Międzynarodową Unię Telekomunikacyjną (International Telecommunication Union - ITU), dla L1 1563,42 – 1587,42 MHz i 1215,6 – 1239,6 MHz dla L2. Na
rysunkach 8.1.1 i 8.1.2 przedstawiono obecną konfigurację sygnałów GPS, proponowane zmiany
i ostateczny wygląd pasm L1 i L2.

Obecna i przyszła konfiguracja sygnałów GPS dla zastosowań cywilnych