Polish - Luxembourg co-tutelle PhD diplomas


The celebration of awarding diplomas

The 26th of September 2013 was the celebration day of granting doctoral diplomas at University of Luxembourg, connected with the ceremony of starting the academic year 2013/14. There would be nothing particular in it save for the fact that among 67 young PhDs were also the scientists from the Institute of Computing Science of Poznan University of Technology.


From left: Dr. Jedrzej Musial, Prof. Rolf Tarrach, Prof. Paul Heuschling, Martine Hansen, Prof. Jacek Blazewicz, Prof. Pascal Bouvry

Dr. Piotr Gawron and Dr. Jedrzej Musial wrote their PhD theses on two alma maters at the same time in co-tutelle formula with one joint diploma of two universities – it has been the first endeavor of such kind both at Poznan University of Technology and University of Luxembourg.

A ceremonial inauguration of the year connected with awarding the diplomas was officially started by His Magnificence chancellor of University of Luxembourg Prof. Rolf Tarrach. He summarized the recent years of the activity of the university and underlined its fast development and international character (the representatives of different countries are present both among the students and scientific and didactic staff). The Prime Minster of Luxembourg, Jean-Claude Juncker, in turn, recalled the circumstances of establishing University of Luxembourg. He paid attention to the fact that, despite the economic crisis which started in 2010, the government of Luxembourg has increased the funding of University of Luxembourg. It is the only European Union state that has applied such an approach. The ceremony of giving diplomas was also preceded by the speech by the Minister of Higher Education and Scientific Research, Martine Hansen, who paid attention to the fact that gaining PhD degree is a stage of foremost importance to scientists as it helps not only to continue the career at the university, but also provides for new opportunities which often facilitate the economy of the country.


Jean-Claude Juncker

Co-tutelle dissertations and their defences

8 of March, 2013, there were two unprecedented PhD defences in Institute of Computing Science of Poznan University of Technology. Piotr Gawron and Jedrzej Musial were awarded international diplomas of Doctors of Technical Sciences of two universities: Poznan University of Technology and University of Luxembourg.

Both PhD students worked on their theses both at Poznan University of Technology (PUT) and University of Luxembourg (UL) under the so-called co-tutelle (joint supervision). The dissertation of Piotr Gawron titled Research on DNA Sequence Assembly Using Graph Approach (Polish: Badania nad asemblacją DNA przy wykorzystaniu teorii grafów) was written under the supervision of Prof. Jacek Blazewicz (PUT) and Prof. Rudi Balling (UL). Its goal was to establish graph algorithms which can be applied for the problem of DNA assembly and the designing of methods for RNA assembly involving alternative splicing. The research was done in PUT Institute of Computing Science (computing experiments) and Luxembourg Centre for Systems Biomedicine (cooperation with the team of experimenters).
Jedrzej Musial dealt with applying the algorithms of combinatorial optimization to the problem of minimization of online shopping costs. As a result of this research, conducted in PUT Institute of Computing Science (under the supervision of Prof. Jacek Blazewicz) and in UL Computer Science and Communications Research Unit (under the supervision of Prof. Pascal Bouvry), a PhD thesis titled Applications of Combinatorial Optimization for Online Shopping (Polish: Zastosowania optymalizacji kombinatorycznej w zakupach internetowych) has been written. It is worth noting that the doctoral student was awarded an independent scientific grant Mobility Research (under Prof. Pascal Bouvry’s supervision) promoting the most interesting research projects.


From left: Dr. Piotr Gawron, Dr. Jedrzej Musial

The doctoral theses defences were preceded by a standard examination procedure on Poznan University of Technology. Also, both PhD students also had to pass the exams on University of Luxembourg (CET - rapport du comitte d'encadrement de these, that is, an oral exam at the end of each year of PhD studies conducted by a several people faculty exam committee). The dissertation defence required the presence of the extended committee (consisting of 13 people). To fulfill the legal regulations of both states that were the parties of the agreement involving each defence, both defences were chaired by two people: Prof. Jerzy Nawrocki from Poznan University of Technology and Prof. Franck Leprevost representing University of Luxembourg. The committee assessed the dissertation according to Luxembourg grading scale (insufficient, sufficient, fair, good, very good, outstanding), granting Piotr Gawron the grade very good, and giving Jedrzej Musial the grade outstanding. Also, the doctoral dissertation written by Jedrzej Musial was nominated for granting a distinction (the distinction was granted by PUT Faculty Council in June 2014).

Currently...

Dr. Jedrzej Musial continues his scientific work in Institute of Computing Science of Poznan University of Technology, cooperating closely with Computer Science and Communications Research Unit of University of Luxembourg. In 2013 with his colleagues he was awarded (as a Work Package Leader) an international, mutual Polish-Luxembourgian research grant under PolLux program for IShOP project. The subject of the project is a natural continuation of the research conducted by Dr. Jedrzej Musial after his work on the thesis. Principal investigator of the IShOP project is Prof. Jacek Blazewicz.


Dr. Piotr Gawron works in the Luxembourg Centre for Systems Biomedicine.


Dr. Jedrzej Musial - http://www.cs.put.poznan.pl/jmusial/

Dr. Piotr Gawron - http://wwwen.uni.lu/lcsb/people/piotr_gawron2

Polsko - luksemburskie dyplomy doktorskie co-tutelle


Uroczyste wręczenie dyplomów

Dnia 26 września 2013 na Uniwersytecie Luksemburskim odbyła się ceremonia wręczenia dyplomów doktorskich, połączona z uroczystym rozpoczęciem nowego roku akademickiego 2013/14. Nie byłoby w tym nic szczególnego, gdyby nie fakt, że wśród 67 młodych doktorów znaleźli się naukowcy z Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej.


Od lewej: dr Jędrzej Musiał, prof. Rolf Tarrach, prof. Paul Heuschling, Martine Hansen, prof. Jacek Błażewicz, prof. Pascal Bouvry

Dr inż. Piotr Gawron, oraz dr inż. Jędrzej Musiał doktoryzowali się na dwóch uczelniach jednocześnie w formule co-tutelle uzyskując jeden dyplom, wspólny dla obu uczelni. Było to pierwszym tego rodzaju przedsięwzięciem zarówno na Politechnice Poznańskiej, jak i na Uniwersytecie Luksemburskim.

Uroczyste rozpoczęcie roku połączone z wręczeniem dyplomów zainicjował JM Rektor Uniwersytetu Luksemburskiego, prof. Rolf Tarrach. Podsumował on ostatnie lata pracy uczelni oraz podkreślił jej dynamiczny rozwój i międzynarodowy charakter (przedstawiciele różnych nacji obecni są zarówno wśród studentów, jak i kadry naukowo-dydaktycznej). Następnie Premier Luksemburga, Jean-Claude Juncker przypomniał okoliczności powstania Uniwersytetu Luksemburskiego. Zwrócił uwagę, iż mimo kryzysu ekonomicznego, który rozpoczął się w 2010 roku rząd Luksemburga zwiększył finansowanie Uniwersytetu Luksemburskiego. Takie działanie zastosował jako jedyny kraj w Unii Europejskiej. Wręczenie dyplomów doktorskich poprzedziło również przemówienie Minister Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych, pani Martine Hansen, która zwróciła uwagę, że otrzymanie stopnia doktora nauk jest niezmiernie ważnym etapem w życiu naukowca, gdyż pozwala nie tylko na kontynuowanie kariery na uczelni, ale otwiera nowe możliwości, które często stają się motorem dla rozwoju gospodarki kraju.


Jean-Claude Juncker

Rozprawy co-tutelle i obrony doktoratów

W dniu 8 marca 2013 r. na Wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej odbyły się dwie bezprecedensowe obrony rozpraw doktorskich. Ówcześni mgr inż. Piotr Gawron oraz mgr inż. Jędrzej Musiał uzyskali międzynarodowe dyplomy doktora nauk technicznych dwóch uczelni: Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu Luksemburskiego.

Obydwaj doktoranci prowadzili prace badawcze zarówno na Politechnice Poznańskiej (PP) jak i na Uniwersytecie Luksemburskim (UL), w ramach tzw. co-tutelle (współpromotorstwa). Dysertacja Piotra Gawrona pt. Research on DNA Sequence Assembly Using Graph Approach (pol. Badania nad asemblacją DNA przy wykorzystaniu teorii grafów) powstała pod opieką prof. Jacka Błażewicza (PP) oraz prof. Rudiego Ballinga (UL). Jej celem było stworzenie algorytmów grafowych, które można zastosować do rozwiązania problemu asemblacji DNA oraz zaprojektowanie metod do asemblacji RNA z uwzględnieniem alternatywnego splicingu. Badania prowadzone były w Instytucie Informatyki PP (eksperymenty obliczeniowe) oraz w Centrum Biomedycyny Systemowej Uniwersytetu Luksemburskiego (współpraca z zespołem doświadczalników).
Jędrzej Musiał zajmował się zastosowaniem algorytmów optymalizacji kombinatorycznej do problemu minimalizacji kosztu zakupów internetowych. W wyniku tych badań, prowadzonych w Instytucie Informatyki PP (pod opieką prof. Jacka Błażewicza), oraz w Instytucie Informatyki i Komunikacji UL (pod kuratelą prof. Pascala Bouvry), powstała rozprawa pt. Applications of Combinatorial Optimization for Online Shopping (pol. Zastosowania optymalizacji kombinatorycznej w zakupach internetowych). Warto dodać, że doktorantowi udało się uzyskać w Luksemburgu samodzielny grant naukowy Mobility Researcher (pod kierunkiem prof. Pascala Bouvry), promujący najciekawsze tematy badawcze.


Od lewej: dr Piotr Gawron, dr Jędrzej Musiał

Obrony doktoratów poprzedzone były standardową procedurą egzaminacyjną na Politechnice Poznańskiej. Dodatkowo obydwaj doktoranci musieli również zdać egzaminy na Uniwersytecie Luksemburskim (CET - rapport du comitte d'encadrement de these, tj. egzamin ustny na zakończenie każdego roku studium doktoranckiego przed kilkuosobową komisją wydziałową). Sama obrona doktoratu wymagała obecności komisji w rozszerzonym składzie (13-tu członków). Aby spełnić wymogi prawne obu państw będących stronami umowy każdej z obron przewodniczyły dwie osoby: prof. Jerzy Nawrocki z Politechniki Poznańskiej oraz prof. Franck Leprevost reprezentujący Uniwersytet Luksemburski.
Komisja oceniła dysertacje według luksemburskiej skali ocen (insufficient, sufficient, fair, good, very good, outstanding) przyznając Piotrowi Gawronowi ocenę very good, a Jędrzejowi Musiałowi ocenę outstanding. Ponadto, rozprawa doktoraska Jędrzeja Musiała została nominowana do wyróżnienia (wyróżnienie zostało przyznane przez Radę Wydziału PP w czerwcu 2014 r.).

Aktualnie...

Obecnie dr inż. Jędrzej Musiał kontynuuje pracę naukową w Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej, ściśle współpracując z Instytutem Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Luksemburskiego. W roku 2013 udało się uzyskać międzynarodowy grant badawczy dwustronny polsko–luksemburski w ramach programu PolLux na projekt IShOP. Tematyka projektu jest naturalną kontynuacją badań prowadzonych przez dra Jędrzeja Musiała podczas pracy nad doktoratem. Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. inż. Jacek Błażewicz.


Dr inż. Piotr Gawron pracuje w Centrum Biomedycyny Systemowej Uniwersytetu Luksemburskiego.


Dr inż. Jędrzej Musiał - http://www.cs.put.poznan.pl/jmusial/

Dr inż. Piotr Gawron - http://wwwen.uni.lu/lcsb/people/piotr_gawron2