Statistical Data Analysis


Statystyka i Analiza Danych dla studentów niestacjonarnych

Laboratorium 1

Zagadnienia Na laboratoriach studenci zaznajamiają się z podstawowymi pojęciami statystyki, zaczynają rozumieć wyzwania i szanse rodzące się ze zjawiska zwanego "erą dużych danych". Dodatkowo prezentowane są liczne zastosowania analizy danych w naukach IT (i nie tylko). Po zajęciach student powinien być w stanie rozpoznać różne rodzaje atrybutów statystycznych, rozróżnić dane pochodzące z eksperymentu i obserwacji oraz rozumieć podstawowe możliwości i ograniczenia wyciągania z takich danych wniosków. Student pozna podstawowe zasady konstruowania próbki, a także podstawy statystyka opisowej. W szczególności podawane są definicje i praktyczne przykłady zastosowania średniej arytmetycznej, mediany, mody, wariancji, odchylenie standardowego, IQR, kurtoza, skośność, rozstęp... Wykonywane ćwiczenia kładą nacisk na umiejętność analizy i interpretacji powyższych miar. Na laboratoriach przypominane są też podstawowe własności prawdopodobieństwa poznane przez studentów na Metodach Probabilistycznych, szczególny nacisk kładziony jest na Centralne Twierdzenie Graniczne. Na laboratorium prezentowana jest także karta ECTS przedmiotu oraz przedstawiane są zasady zaliczenia przedmiotu.

Materiały:

Zadanie domowe (nieobowiązkowe)

Zasady zaliczenia laboratorium

  1. Ocena końcowa z laboratorium wystawiana jest na podstawie wyniku procentowego ze sprawdzianu realizowanego na ostatnich zajęciach.
  2. Warunkiem koniecznym do otrzymania zaliczenia z laboratorium jest zaliczenie sprawdzianu (>50% punktów). Stosuje się następującą skalę punktową: >50% 3, >60% 3.5, >70% 4, >80% 4.5, >90% 5.
  3. Sprawdzian składa się zarówno z zadań teoretycznych jak i praktycznych, otwartych i zamkniętych.
  4. W przypadku niezaliczenia przedmiotu student ma prawo do jednej (i tylko jednej) poprawki, która odbywa się na takich samych zasadach jak zaliczenie.
  5. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na zaliczeniu student traci możliwość poprawki, a swoje zaliczenie pisze w terminie poprawki. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na poprawce student traci możliwość zaliczenia przedmiotu.