From Krzysztof Krawiec

Site: EvolutionaryLearning

Evolutionary Learning Systems for Real and Artificial Environments

I coordinated the research project Evolutionary Learning Systems for Real and Artificial Environments (Ewolucyjne systemy uczące się w środowiskach rzeczywistych i wirtualnych), granted by the Polish Ministry for Science and Higher Education (grant #N N519 3505 33, 2007-2010).

Project investigators

Related areas

Major results

The project Evolutionary Learning Systems for Virtual and Real-world Environments combined two important topics of computational intelligence: bio-inspired computing (in particular, evolutionary computation), and machine learning. Other important research directions studied in this project included artificial life and pattern recognition.

The objective of the project was the development of, mostly bio-inspired, learning algorithms for intelligent agents that operate in various environments. Examples of such learning agents considered in the project include: control systems ('brains') and designs ('bodies') of virtual agents, machine learning classifiers, pattern recognition systems, game-playing agents, and real-world, physical robots. The project embraced development of theory and algorithms, as well as applications in selected areas.

The main scientific results of this project include: new algorithms for knowledge sharing among agents trained using evolutionary computation (cross-task knowledge sharing and reuse) and their hybridization with a new method of object recognition based on genetic programming (generative evolutionary pattern recognition); fuzzy rule-based controllers optimized using evolutinary computation; a variant of evolutionary algorithm that does not explicitly involve fitness function (fitnessless coevolution) and its application to a non-trivial one-person game; theoretical contributions to the concept of coordinate systems for so-called test-based problems and new coevolutionary algorithms that rely on that concept (COSA); hybridization of coevolutionary algorithms with local search algorithms implemented as temporal-difference learning (CTDL) and its application to learning of game strategies for the games of Othello and Go; investigations into semantics in genetic programming and their exploitation in new recombination operators (semantic crossover) and fitness function (co-solvability fitness function); the concept of functional modularity for genetic programming and its application to problem decomposition; machine learning induction algorithms for problems with imbalanced distribution of decision classes and dispersed minority class (SPIDER) and algorithms for generating artificial problems for this research domain; new results in combining rule-based classifiers induced using selected algorithms (MODLEM) into metaclassifiers (compound classifiers); novel algorithms for detection and description of sequential patterns (Context Mapping Improved); new measures for characterizing the individuals evolved in artificial life experiments; computer implementations of biological models and processes; mobile robot based on the PPRK platform, equipped with a camera and enabled with evolutionary visual learning aimed at visual navigation; software library for coevolutionary algorithms (CoEvolutionary Computation in Java, cECJ); applications of the proposed algorithms to optimization of construction and control systems of agents that operate in virtual environments (artificial life) and in the real world (the mobile robot), and in pattern recognition (detection of vehicles in satellite imagery, recognition of handwritten characters, recognition of hand-drawn shapes); also, a few review and summary papers.

In total, the project resulted in 36 scientific publications, including 33 peer-reviewed contributions: 10 papers in journals cited in ISI/JCR indexes, 6 papers in Springer LNCS/LNAI series, 4 chapters in books, 12 papers in proceedings of top-class international conferences (including GECCO, Genetic and Evolutionary Computation Conference, CEC, IEEE Congress on Evolutionary Computation, DaWaK, Data Warehousing and Knowledge Discovery, and IEEE-CIG, IEEE Symposium on Computational Intelligence and Games), and 1 paper in proceedings of Polish national conference. Also, two Master's theses and three research reports have been written within the project.

Major results (in Polish)

Projekt łączył głównie wątki badawcze reprezentujące dwie gałęzie inteligencji obliczeniowej: obliczenia ewolucyjne oraz uczenie maszynowe. Inne wątki wyraźnie obecne w pracach projektowych to sztuczne życie oraz rozpoznawanie obrazów. Celem badań było rozwijanie (najczęściej inspirowanych biologicznie) algorytmów których zadaniem jest uczenie (optymalizacja) agentów operujących w różnych środowiskach. Przykładami takich agentów rozważanych w projekcie są: systemy sterowania i konstrukcje symulowane w środowiskach wirtualnych, systemy klasyfikujące, systemy rozpoznające obrazy, strategie gier, oraz rzeczywiste roboty. Projekt obejmował zarówno prace o charakterze podstawowym (teoria, nowe algorytmy, reprezentacje i operatory genetyczne), prace eksperymentalne, oraz wybrane zastosowania.

Główne wyniki naukowe projektu to: nowe algorytmy współdzielenia wiedzy pomiędzy agentami uczącymi się w sposób ewolucyjny (cross-task knowledge sharing and reuse) oraz ich hybrydyzacja z nową generatywną metodą rozpoznawania obrazów bazującą na programowaniu genetycznym; rozmyte algorytmy sterowania uczone algorytmami ewolucyjnymi; koncepcja koewolucji pozbawionej jawnej funkcji przystosowania (fitnessless coevolution) oraz jej udane zastosowanie do uczenia się strategii w nietrywialnej grze jednoosobowej; nowe algorytmy koewolucyjne wykorzystujące koncepcję układu współrzędnych (COSA) oraz prace teoretyczne dotyczące podstaw tychże układów współrzędnych; podejście hybrydyzujące algorytmy koewolucyjne z przeszukiwaniem lokalnym realizowanym za pomocą uczenia ze wzmacnianiem (CTDL) oraz jego zastosowanie do uczenia się strategii gry Otello i Go; studia nad semantykami w programowaniu genetycznym oraz ich wykorzystanie w konstruowaniu nowych operatorów krzyżowania (semantic crossover) i funkcji przystosowania (co-solvability fitness function); koncepcja modularności funkcjonalnej dla programowania genetycznego jako metody dekompozycji złożonych problemów na prostsze podproblemy; algorytmy uczenia maszynowego specjalizowane dla problemów z niezrównoważonym rozkładem klas decyzyjnych i rozproszoną klasą mniejszościową (SPIDER) oraz generatory sztucznych problemów niezbędne do prowadzenia badań w tym obszarze; prace nad wykorzystaniem wybranych algorytmów generowania reguł decyzyjnych (MODLEM) w klasyfikatorach złożonych; algorytmy eksploracji wzorców sekwencyjnych (Context Mapping Improved); nowe miary opisujące rozwiązania otrzymane w wyniku symulowanej ewolucji w ramach eksperymentów sztucznego życia; implementacje modeli zjawisk i procesów biologicznych; wyposażony w kamerę robot mobilny oparty na platformie PPRK, oprogramowany w sposób umożliwiający ewolucyjne uczenie się poprzez interakcję z otoczeniem; biblioteka obliczeń koewolucyjnych cECJ; udane zastosowania opracowanych metod do zadań optymalizacji konstrukcji i systemów sterujących agentów operujących w środowiskach wirtualnych (sztuczne życie) i rzeczywistych (robot mobilny), oraz rozpoznawaniu obrazów (detekcja pojazdów w obrazowaniu lotniczym, rozpoznawanie ręcznie pisanych znaków i ręcznie rysowanych figur geometrycznych), a ponadto prace o charakterze przeglądowym, edukacyjnym i popularnonaukowym.

W ramach projektu powstało 35 publikacji, w tym 33 prace recenzowane: 10 artykułów w czasopismach, 6 artykułów w seriach wydawniczych LNCS/LNAI, 4 rozdziały w anglojęzycznych pracach zbiorowych, 12 publikacji w recenzowanych materiałach konferencyjnych konferencji międzynarodowych, 1 publikacja w recenzowanych materiałach konferencyjnych konferencji krajowej. Ponadto w trakcie badań powstały 2 prace magisterskie i 2 raporty techniczne.

Zdecydowana większość wyników osiągniętych w ramach realizacji projektu została zaprezentowana na renomowanych konferencjach międzynarodowych, w tym: GECCO (Genetic and Evolutionary Computation Conference), CEC (IEEE Congress on Evolutionary Computation), multikonferencji Evo*, konferencji DaWaK (Data Warehousing and Knowledge Discovery), ISA (International Conference on Information Security and Assurance) oraz IEEE-CIG (IEEE Symposium on Computational Intelligence and Games).

W wyniku prac prowadzonych w ramach projektu powstał program, który zwyciężył konkurs Balanced Diet zorganizowany przy konferencji GECCO (Atlanta, Georgia, 2008). Jedna z prac magisterskich realizowanych w ramach projektu zdobyła II nagrodę w XXVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Polskiego Towarzystwa Informatycznego na najlepsze prace magisterskie z informatyki. Efektem implementacyjnym projektu jest także otwarta biblioteka obliczeń koewolucyjnych cECJ (ang. Coevolutionary Computation in Java) oraz strona WWW projektu.

Papers

The list of papers published within the project:

Maciej Komosiński and Adam Kupś (2010, accepted) Implementation and Simulation of the Scalar Timing Model. {B}io-{A}lgorithms and {M}ed-{S}ystems. (BibTeX)


Napierała, Krystyna, Stefanowski, Jerzy and Wilk, Szymon (2010) Learning from Imbalanced Data in Presence of Noisy and Borderline Examples. In Rough Sets and Current Trends in Computing, pages 158-167. . Springer Berlin / Heidelberg. (URL) (BibTeX)


Wojciech Ja\'skowski and Krzysztof Krawiec (2010) Coordinate System Archive for Coevolution. In IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC 2010)., pages 1778-1785. (BibTeX)


Marcin Szubert, Wojciech Ja{\'s}kowski and Krzysztof Krawiec (2010) Learning Board Evaluation Function for Othello by Hybridizing Coevolution with Temporal Difference Learning.. (BibTeX)


Jerzy Stefanowski: (2010) Eksperymentalna ocena wpływu fragmentacji definicji klas oraz wzajemadania się obszarów klas na skuteczność uczenia się klasyfikatorów z niezrównoważonych danych. Technical report RB-06/10. (BibTeX)


Krzysztof Krawiec, Bartosz Kukawka and Tomasz Maciejewski (2010) Evolving cascades of voting feature detectors for vehicle detection in satellite imagery.. (BibTeX)


Krzysztof Krawiec and Pawel Lichocki (2009) Approximating geometric crossover in semantic space. In GECCO '09: Proceedings of the 11th Annual conference on Genetic and evolutionary computation. Montreal, {8-12 } # jul. (Guenther Raidl and Franz Rothlauf and Giovanni Squillero and Rolf Drechsler and Thomas Stuetzle and Mauro Birattari and Clare Bates Congdon and Martin Middendorf and Christian Blum and Carlos Cotta and Peter Bosman and Joern Grahl and Joshua Knowles and David Corne and Hans-Georg Beyer and Ken Stanley and Julian F. Miller and Jano {van Hemert} and Tom Lenaerts and Marc Ebner and Jaume Bacardit and Michael O'Neill and Massimiliano {Di Penta} and Benjamin Doerr and Thomas Jansen and Riccardo Poli and Enrique Alba, Eds.) ACM, pages 987-994. (URL) (BibTeX)


Krzysztof Krawiec and Bartosz Wieloch (2009) Functional modularity for genetic programming. In GECCO 09: Proceedings of the 11th Annual conference on Genetic and evolutionary computation. Montreal, {8-12 } # jul. (Guenther Raidl and Franz Rothlauf and Giovanni Squillero and Rolf Drechsler and Thomas Stuetzle and Mauro Birattari and Clare Bates Congdon and Martin Middendorf and Christian Blum and Carlos Cotta and Peter Bosman and Joern Grahl and Joshua Knowles and David Corne and Hans-Georg Beyer and Ken Stanley and Julian F. Miller and Jano {van Hemert} and Tom Lenaerts and Marc Ebner and Jaume Bacardit and Michael O'Neill and Massimiliano {Di Penta} and Benjamin Doerr and Thomas Jansen and Riccardo Poli and Enrique Alba, Eds.) ACM, pages 995-1002. (URL) (BibTeX)


Pawe{\l} Lichocki, Krzysztof Krawiec and Wojciech Ja\'{s}kowski (2009) Evolving Teams of Cooperating Agents for Real-Time Strategy Game. In Applications of Evolutionary Computing. (Mario Giacobini and Anthony Brabazon and Stefano Cagnoni and Gianni A. Di Caro and Anik\'{o} Ek\'{a}rt and Anna Isabel Esparcia-Alc\'{a}zar and Muddassar Farooq and Andreas Fink and Penousal Machado, Eds.) Springer, pages 333-342. (BibTeX)


Krzysztof Krawiec and Bartosz Wieloch (2009) Analysis of Semantic Modularity for Genetic Programming. Foundations of Computing and Decision Sciences, 34(4):265-285. (BibTeX)


Jerzy Stefanowski and Radoslaw Ziembinski (2009) An Experimental Evaluation of Two Approaches to Mining Context Based Sequential Patterns. Control and Cybernetics, 38(1):27-45. (BibTeX)


Stefanowski, J. and Wilk, Sz. (2009) Extending rule-based classifiers to improve recognition of imbalanced classes. In Advances in Data Management, pages 131-154. . Springer. (BibTeX)


Wojciech Ja\'skowski and Krzysztof Krawiec (2009) Formal Analysis and Algorithms for Extracting Coordinate Systems of Games. In IEEE Symposium on Computational Intelligence and Games. Milano, Italy, pages 201-208. (BibTeX)


Maciej Komosinski and Szymon Ulatowski (2009) Framsticks: Creating and Understanding Complexity of Life. In Artificial Life Models in Software, pages 107-148. . Springer. (BibTeX)


Marcin Szubert, Wojciech Ja\'skowski and Krzysztof Krawiec (2009) Coevolutionary Temporal Difference Learning for Othello. In IEEE Symposium on Computational Intelligence and Games. Milano, Italy, pages 104-111. (BibTeX)


Marcin Szubert, Wojciech Ja{\'s}kowski and Krzysztof Krawiec (2009) Coevolutionary Temporal Difference Learning for Othello. In IEEE Symposium on Computational Intelligence and Games. Mediolan. (BibTeX)


Pawel Lichocki, Krzysztof Krawiec and Wojciech Ja\'skowski (2009) Evolving Teams of Cooperating Agents for Real-Time Strategy Game. In Applications of Evolutionary Computing, EvoWorkshops. (Mario Giacobini and Anthony Brabazon and Stefano Cagnoni and Gianni A. Di Caro and Anik{\'o} Ek{\'a}rt and Anna Esparcia-Alc{\'a}zar and Muddassar Farooq and Andreas Fink and Penousal Machado and Jon McCormack and Michael O'Neill and Ferrante Neri and Mike Preuss and Franz Rothlauf and Ernesto Tarantino and Shengxiang Yang, Eds.) Springer, pages 333-342. (URL) (BibTeX)


Marcin Szubert (2009) Coevolutionary Reinforcement Learning and its Application to Othello. Master's thesis. (BibTeX)


Wojciech Ja\'skowski, Krzysztof Krawiec and Bartosz Wieloch (2009) Evolutionary Image Analysis and Signal Processing.. (URL) (BibTeX)


Maciej Komosinski and Jan Polak (2009) Evolving free-form stick ski jumpers and their neural control systems. In Proceedings of the National Conference on Evolutionary Computation and Global Optimization. Poland. (BibTeX)


Wojciech Ja{\'s}kowski and Krzysztof Krawiec (2009) Formal Analysis and Algorithms for Extracting Coordinate Systems of Games. In IEEE Symposium on Computational Intelligence and Games. Mediolan. IEEE, pages 201-208. (BibTeX)


Stefanowski, J. and Wilk, Sz. (2008) Selective Pre-processing of Imbalanced Data for Improving Classification Performance. In Data Warehousing and Knowledge Discovery. 10th International Conference, DaWaK 2008 Turin, Italy, September 2-5, 2008 Proceedings. Berlin, Heidelberg. (Song, I.-Y. and Eder, J. and Nguyen, T.M., Eds.) Springer, pages 283-292. (BibTeX)


Wojciech Ja\'skowski, Krzysztof Krawiec and Bartosz Wieloch (2008) Evolving Strategy for a Probabilistic Game of Imperfect Information using Genetic Programming. Genetic Programming and Evolvable Machines. (BibTeX)


Wojciech Ja\'skowski, Krzysztof Krawiec and Bartosz Wieloch (2008) Multi-Task Code Reuse in Genetic Programming. In GECCO '08: Proceedings of the 10th annual conference on Genetic and evolutionary computation.. ACM. (BibTeX)


Wojciech Ja\'{s}kowski, Krzysztof Krawiec and Bartosz Wieloch (2008) Winning Ant Wars: Evolving a Human-Competitive Game Strategy Using Fitnessless Selection. In Genetic Programming. (Michael O'Neill and Leonardo Vanneschi and Steven Gustafson and Anna Isabel Esparcia Alc\'{a}zar and Ivanoe De Falco and Antonio Della Cioppa and Ernesto Tarantino, Eds.) Springer, pages 13-24. (BibTeX)


Maciej Komosiński (2008) Sztuczne Życie. Algorytmy inspirowane biologicznie. Nauka, 2008(4):7-21. (BibTeX)


Wojciech Jaśkowski and Maciej Komosiński (2008) The Numerical Measure of Symmetry for 3D Stick Creatures. Artificial Life Journal, 14(4):425-443. (URL) (BibTeX)


Wojciech Ja\'skowski, Krzysztof Krawiec and Bartosz Wieloch (2008) Multitask Visual Learning using Genetic Programming. Evolutionary Computation, 16(4):439-459. (BibTeX)


Wojciech Ja\'skowski, Krzysztof Krawiec and Bartosz Wieloch (2008) Evolving Strategy for a Probabilistic Game of Imperfect Information using Genetic Programming. Genetic Programming and Evolvable Machiness, 9(4):281-294. (BibTeX)


Wojciech Ja\'skowski, Krzysztof Krawiec and Bartosz Wieloch (2008) Winning Ant Wars: Evolving a Human-Competitive Game Strategy using Fitnessless Selection. In Genetic Programming 11th European Conference, EuroGP 2008, Proceedings. mar. (M. O'Neill et al., Eds.) Springer-Verlag, pages 13-24. (URL) (BibTeX)


Wojciech Ja\'skowski, Bartosz Wieloch and Krzysztof Krawiec (2008) Fitnessless Coevolution. In GECCO '08: Proceedings of the 10th annual conference on Genetic and evolutionary computation. Atlanta, GA, USA, jul. (Maarten Keijzer et al., Eds.) ACM, pages 355-362. (BibTeX)


Wojciech Ja\'skowski, Krzysztof Krawiec and Bartosz Wieloch (2008) Multi-task code reuse in genetic programming. In GECCO-2008 Late-Breaking Papers. Atlanta, GA, USA, {12-16 } # jul. (Marc Ebner and Mike Cattolico and Jano {van Hemert} and Steven Gustafson and Laurence D. Merkle and Frank W. Moore and Clare Bates Congdon and Christopher D. Clack and Frank W. Moore and William Rand and Sevan G. Ficici and Rick Riolo and Jaume Bacardit and Ester Bernado-Mansilla and Martin V. Butz and Stephen L. Smith and Stefano Cagnoni and Mark Hauschild and Martin Pelikan and Kumara Sastry, Eds.) ACM, pages 2159-2164. (URL) (BibTeX)


Wojciech Ja\'skowski, Krzysztof Krawiec and Bartosz Wieloch (2008) NeuroHunter - an entry for the balanced diet contest. Technical report RA-10/08, Poznan University of Technology. (URL) (BibTeX)


Maciej Hapke and Maciej Komosinski (2008) Evolutionary Design of Interpretable Fuzzy Controllers. Foundations of Computing and Decision Sciences, 33(4):351-367. (BibTeX)


Wojciech Ja\'skowski, Krzysztof Krawiec and Bartosz Wieloch (2008) Multitask Visual Learning using Genetic Programming. Evolutionary Computation, 16(4):439-459. (BibTeX)


Wojciech Ja\'skowski and Maciej Komosi\'nski (2008) The Numerical Measure of Symmetry for 3D Stick Creatures. Artificial Life, 14(4):425-443. (URL) (BibTeX)


Wojciech Ja\'skowski, Krzysztof Krawiec and Bartosz Wieloch (2008) Fitnessless Coevolution. In GECCO '08: Proceedings of the 10th annual conference on Genetic and evolutionary computation.. (BibTeX)


Wojciech Ja\'skowski and Wojciech Kotlowski (2008) On Selecting the Best Individual in Noisy Environments. In GECCO '08: Proceedings of the 10th annual conference on Genetic and evolutionary computation. Atlanta, GA, USA, jul. (Maarten Keijzer and Giuliano Antoniol and Clare Bates Congdon and Kalyanmoy Deb and Benjamin Doerr and Nikolaus Hansen and John H. Holmes and Gregory S. Hornby and Daniel Howard and James Kennedy and Sanjeev Kumar and Fernando G. Lobo and Julian Francis Miller and Jason Moore and Frank Neumann and Martin Pelikan and Jordan Pollack and Kumara Sastry and Kenneth Stanley and Adrian Stoica and El-Ghazali Talbi and Ingo Wegener, Eds.) ACM Press, pages 961-968. (BibTeX)


Wojciech Ja\'skowski and Wojciech Kotlowski (2008) On Selecting the Best Individual in Noisy Environments. In GECCO '08: Proceedings of the 10th annual conference on Genetic and evolutionary computation. Atlanta, GA, USA, jul. (Maarten Keijzer and Giuliano Antoniol and Clare Bates Congdon and Kalyanmoy Deb and Benjamin Doerr and Nikolaus Hansen and John H. Holmes and Gregory S. Hornby and Daniel Howard and James Kennedy and Sanjeev Kumar and Fernando G. Lobo and Julian Francis Miller and Jason Moore and Frank Neumann and Martin Pelikan and Jordan Pollack and Kumara Sastry and Kenneth Stanley and Adrian Stoica and El-Ghazali Talbi and Ingo Wegener, Eds.) ACM Press, pages 961-968. (BibTeX)


Paweł Lichocki (2008) Evolving Players for a Real-time Strategy Games using Gene Expression Programming. Master's thesis. (BibTeX)


Wojciech Ja\'skowski, Krzysztof Krawiec and Bartosz Wieloch (2007) Evolutionary Learning with Cross-Class Knowledge Reuse for Handwritten Character Recognition. In Proceedings of Planning to Learn Workshop (PlanLearn) 2007. sep, pages 21-30. (URL) (BibTeX)


Wojciech Ja\'skowski, Krzysztof Krawiec and Bartosz Wieloch (2007) Knowledge Reuse for an Ensemble of GP-Based Learners. In Evolutionary Computation and Global Optimization 2007. Bedlewo, Poland, jun. (Jaroslaw Arabas, Eds.) Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, pages 135-142. (URL) (BibTeX)


Wojciech Ja\'skowski, Krzysztof Krawiec and Bartosz Wieloch (2007) BrilliANT: The Winner Entry of the GECCO'2007 Ant Wars Contest. Technical report RA-05/07, Poznan University of Technology. (URL) (BibTeX)


Krzysztof Krawiec (2007) Generative Learning of Visual Concepts using Multiobjective Genetic Programming. Pattern Recognition Letters, 28:2385-2400. () (BibTeX)


Wojciech Ja\'skowski, Krzysztof Krawiec and Bartosz Wieloch (2007) Knowledge Reuse in Genetic Programming Applied to Visual Learning. In GECCO '07: Proceedings of the 9th annual conference on Genetic and evolutionary computation. London, jul. (Dirk Thierens et al., Eds.) ACM Press, pages 1790-1797, . ACM SIGEVO. (URL) (BibTeX)


Jerzy Stefanowski and Sławomir Nowaczyk (2007) An Experimental Study of Using Rule Induction Algorithm in Combiner Multiple Classifier. International Journal of Computational Intelligence Research, 3(4):335-342. (BibTeX)


Wojciech Ja\'skowski, Krzysztof Krawiec and Bartosz Wieloch (2007) Learning and Recognition of Hand-drawn Shapes using Generative Genetic Programming. In Applications of Evolutionary Computing, EvoWorkshops2007: {EvoCOMNET}, {EvoFIN}, {EvoIASP}, {EvoInteraction}, {EvoMUSART}, {EvoSTOC}, {EvoTransLog}. Valencia, Spain, apr. (Mario Giacobini et al., Eds.) Springer Verlag, pages 278-287. (URL) (BibTeX)


Krzysztof Krawiec, Daniel Howard and Mengjie Zhang (2007) Overview of Object Detection and Image Analysis by Means of Genetic Programming Techniques. In Proceedings of Frontiers in the Convergence of Bioscience and Information Technologies 2007 (FBIT2007), Jeju, Korea, October 11-13, 2007.. IEEE CS Press. () (BibTeX)


Wojciech Ja\'skowski, Krzysztof Krawiec and Bartosz Wieloch (2007) Genetic Programming for Cross-Task Knowledge Sharing. In GECCO '07: Proceedings of the 9th annual conference on Genetic and evolutionary computation. London, jul. (Dirk Thierens et al., Eds.) ACM Press, pages 1620-1627, . ACM SIGEVO. (URL) (BibTeX)


Wojciech Ja\'skowski, Jacek Blazewicz, Piotr Lukasiak, Maciej Milostan and Natalio Krasnogor (2007) 3D-Judge - A Metaserver Approach to Protein Structure Prediction. Foundations of Computing and Decision Sciences, 32(1):3-14. (URL) (BibTeX)


Wojciech Ja\'skowski (2006) Genetic Programming with Cross-task Knowledge Sharing for Learning of Visual Concepts. Master's thesis, Poznan University of Technology. (URL) (BibTeX)


Wojciech Ja\'skowski and Maciej Komosi\'nski (2006) Measuring symmetry of moving stick creatures. Technical report RA-020/06, Poznan University of Technology. (URL) (BibTeX)


Wojciech Ja\'skowski, Krzysztof J\k{e}drzejek, Jan Kniat, Bartosz Nyczkowski and Stanislaw Skowronek (2004) Lifetch --- Life Saving System. Technical report RA-008/04, Poznan University of Technology. (URL) (BibTeX)


Retrieved from http://www.cs.put.poznan.pl/kkrawiec/wiki/?n=Site.EvolutionaryLearning
Page last modified on May 28, 2012, at 02:59 PM