Polskie Towarzystwo Informatyczne
3-4 / 210-211 rok XXIII | marzec - kwiecień 2004
Artykuły

· Strona główna

· Od Redakcji

· PostScriptum do 3. Kongresu Informatyki Polskiej

· Marek Hołyński w Zarządzie TVP S.A.

· XX Ogólnopolski Konkurs PTI na najlepsze prace magisterskie z informatyki

· Posiedzenie Zarządu Głównego PTI 17 stycznia 2004 roku

· Branżowy Punkt Kontaktowy 6. PR Unii Europejskiej przy PTI

· Impresje Mrągowskie 2003 - wyjaśnienie

· Telewizja w Klubie Informatyka

· ECDL w Mykanowie

· PTI na Mazowieckim Forum Samorządowym w Ryni

· V Mistrzostwa Polski Informatyków w Narciarstwie Alpejskim

· Nowi członkowie PTI

· ( pdf - 867 KB )
Branżowy Punkt Kontaktowy 6. PR Unii Europejskiej przy PTI

Polskie Towarzystwo Informatyczne nieprzerwanie od roku 2001 prowadzi punkty kontaktowe informatycznych komponentów Programów Ramowych Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej.

W latach 2001-2002 PTI prowadziło ogólnopolski, branżowy punkt kontaktowy programu IST w 5. Programie Ramowym, na co w roku 2001 uzyskało dofinansowanie z Komitetu Badań Naukowych. W ramach umowy z KBN zrealizowane zostały m.in. cztery spotkania informacyjne i brokerskie, w których wzięło udział w sumie 249 osób. KBN pozytywnie ocenił działalność punktu.

W 2002 roku kontynuowaliśmy działalność punktu kontaktowego bez wsparcia z KBN, organizując dnia 1 lutego 2002 r w Warszawie, wspólnie z Krajowym Punktem Kontaktowym 5. PR przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, konferencję pt.: „Polska nauka i przemysł w drodze od 5. do 6. Programu Ramowego”, której gościem honorowym był profesor George Metakides, dyrektor Dyrekcji E – Essential Technologies and Infrastructures w Dyrekcji Generalnej Information Society Komisji Europejskiej. Profesor Metakides był laureatem nagrody specjalnej PTI przyznanej w uznaniu za jego udział we wprowadzaniu polskiej nauki do struktur europejskich. Doceniono wówczas jego aktywną i pomocną polskiej stronie współpracę w projektach CRIT i CRIT-2, realizowanych w ramach programu Esprit w 4. PR, których partnerem było PTI. W konferencji uczestniczył Minister Nauki – Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych – prof. dr hab. inż. Michał Kleiber. Również wspólnie z KPK, podczas XVIII Jesiennych Spotkań PTI w Mrągowie zostało zorganizowane spotkanie informacyjne dotyczące przygotowań do 6. Programu Ramowego.

W 2003 roku PTI prowadziło ogólnopolski, branżowy punkt kontaktowy drugiego priorytetu tematycznego – Techniki Społeczeństwa Informacyjnego w ramach 6. Programu Ramowego, na co uzyskaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Informatyzacji (dawny KBN). W ramach działalności punktu zorganizowano m.in. cztery spotkania informacyjne (trzy wspólnie z KPK 6. PR), w których wzięło udział łącznie 165 osób. Spotkania informacyjne odbywały się przy okazji dorocznych konferencji PTI: piątej edycji konferencji „Zastosowania Informatyki w Rachunkowości i Finansach” w Juracie, VI konferencji „Informatyk Zakładowy” w Kazimierzu Dolnym, XV Górskiej Szkoły PTI w Szczyrku i XIX Jesiennych Spotkań PTI w Mrągowie.

Zgodnie z wnioskiem i umową z Ministerstwem Nauki i Informatyzacji planowano ponadto zorganizowanie konferencji pt.: „6. PR, a kierunki rozwoju informatyki”. Konferencję zaplanowano na przełom listopada i grudnia. W celu uniknięcia dublowania imprez i organizacji imprez konkurencyjnych, we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym 6. PR została zorganizowana w Warszawie w dniu 13 grudnia 2003 r. konferencja „Transport i informatyzacja – innowacje i technologie”. PTI było odpowiedzialne w całości za organizację sesji „Informatyzacja”, w której wzięło udział 80 osób. W ramach sesji rozważano wszystkie „za” i „przeciw” uczestnictwu w projektach IST 6. Programu Ramowego, pokazując sukcesy wybranych polskich firm informatycznych uczestniczących w 5. i 6. PR (ITTI sp. z o.o, Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o., Telekomunikacja Polska S.A.), jak również ich porażki. Dyskutowano, czy kierunki wspierane przez Komisję Europejską, są zgodne z kierunkami rozwoju światowej informatyki. Prezes Oddziału Mazowieckiego – Marek Hołyński opowiedział, jak projekty badawcze finansuje się w Stanach Zjednoczonych. Polscy recenzenci wniosków (Małgorzata Kalinowska-Iszkowska i Borys Czerniejewski) przedstawili swoje spostrzeżenia i uwagi o tym, jakie wnioski są składane w Komisji Europejskiej i jak wygląda praca recenzenta wniosków w Brukseli. Omówiono zasady pisania wniosków o dofinansowanie z 6. PR. W ten sposób w ramach sesji zrealizowano program planowanej konferencji „6. PR, a kierunki rozwoju informatyki”.

Utworzona została strona WWW punktu kontaktowego, rozbudowano i zmodyfikowano bazę danych wysyłkowych punktu. Działalnością punktu kieruje niżej podpisany Borys Czerniejewski, Członek Zarządu Oddziału Mazowieckiego z pomocą Kierownika Biura PTI, kol. Jacka Staworzyńskiego. Krajowy Punkt Kontaktowy ceni sobie współpracę z PTI.

W styczniu br. ponownie złożyliśmy w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji wniosek o dofinansowanie działalności punktu kontaktowego.

Borys Czerniejewski

Dzień Informacyjny programu eTEN

10 marca br. Ministerstwo Nauki i Informatyzacji oraz Krajowy Punkt Kontaktowy 6. Programu Ramowego zorganizowały Dzień Informacyjny programu eTEN. Program eTEN jest programem Unii Europejskiej, którego celem jest wspieranie i przyspieszanie rozwoju społeczeństwa informacyjnego i przeciwdziałanie rosnącym dysproporcjom w różnych regionach Unii Europejskiej tak, aby wyeliminować tworzenie podklas informacyjnych. eTEN wspiera finansowo wprowadzanie na rynek unijny usług lub aplikacji działających w sieciach telekomunikacyjnych. Celem działań realizowanych pod pojęciem eTEN (Trans Europe Network Policy) jest umożliwienie obywatelom UE pełne wykorzystanie możliwości jakie niesie ze sobą Europa bez granic. Przedmiotem dofinansowania mogą być usługi realizujące zadania publiczne z obszaru e-administracji, e-zdrowia, elektronicznej walki z alienacją społeczną (eInclusion), nauczania na odległość, małych i średnich przedsiębiorstw itp. W ramach tego programu można finansować do 50% kosztów badań rynkowych przed wprowadzeniem przedsięwzięcia na rynek oraz 10% pozostałych kosztów. Program jest adresowany do instytucji rządowych, samorządowych oraz firm prywatnych. O bliższe informacje prosimy zwracać się do Krajowego Punktu Kontaktowego www.6pr.pl oraz do Branżowego Punktu Kontaktowego przy PTI.

Jacek Staworzyński

oraz http://www.kbn.gov.pl/

ArchiwumWyszukiwanie

szybkie
dokładne
wyszukiwanie zdjęć

wszystkie biuletyny
zakres
od:

do:
Kontakty

Instytut Informatyki

Polskie Towarzystwo Informatyczne

Nasz Skrzynka Pocztowa