Polskie Towarzystwo Informatyczne
NUMER ARCHIWALNY:     NUMER 3(163) ROK XVIII MARZEC 1999
Artykuły

· Bieżący numer


· Strona główna

· Co ja tutaj robię

· Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Głównego PTI w dniu 20 lutego 1999 r.

· Informatyka w administracji samorządowej

· Koło PTI w Lublinie serdecznie zaprasza na II Konferencję

· ( pdf - 702 KB )  

Co ja tutaj robię

Liczne gratulacje, które odebrałem w związku z moim zeszłorocznym wyborem na funkcję wiceprezesa CEPIS ds. profesjonalnych - za które raz jeszcze hurtem dziękuję - były często okraszone, zwłaszcza przez bliskich przyjaciół, pytaniem, czy aby CEPIS nie jest w istocie jeszcze jedną europejską organizacją kanapową? Być może nie jestem najwłaściwszą osobą do udzielania odpowiedzi na to pytanie, ale - monitowany uporczywie, acz z dużym wdziękiem przez miłą Panią Naczelną Redaktor naszego Biuletynu - postanowiłem przypomnieć strukturę CEPIS i opisać ważniejsze działania tej organizacji.

Zacznijmy od liczb: członkami CEPIS jest 29 towarzystw informatycznych z 24 krajów Europy. Łączna liczba członków tych stowarzyszeń przekracza 150,000 osób. Oczywiście to nie CEPIS liczy sto pięćdziesiąt tysięcy członków, ale poprzez swoich-przedstawicieli we władzach Rady mają oni możliwość nadania swojej lokalnej działalności szerszego wymiaru. Obowiązuje przy tym reguła, którą w PTI konsekwentnie realizujemy od lat: "niemych nie słychać". CEPIS może brać pod uwagę wszelkie inicjatywy i, w miarę posiadanych środków oraz możliwości (o tych za chwilę), podejmować próby ich realizacji.

Najwyższą władzą CEPIS jest Rada (Council), której przewodniczy Prezydent CEPIS. Jest nim w tej chwili Roger Johnson w Wielkiej Brytanii, jego następcą będzie Irlandczyk Peter Morough. W skład Rady wchodzą przedstawiciele wszystkich krajów członkowskich, na ogół w randze prezesa lub wiceprezesa lokalnego stowarzyszenia, delegowani przez swoje towarzystwa. Rada spotyka się dwa razy do roku. Prezydent przewodzi również Komitetowi Wykonawczemu (Executive Committee), w skład którego wchodzą z wyboru Rady: trzej Wiceprezydenci, Skarbnik Honorowy i Sekretarz Honorowy. Sekretarz Generalny, który również uczestniczy w posiedzeniach nie ma w nich prawa głosu. Komitet Wykonawczy spotyka się cztery razy do roku i odpowiada za bieżące działanie CEPIS.

Wraz ze spotkaniami Rady odbywają się również spotkania Forum Stowarzyszeń (Member Societies Forum), którego delegatami są na ogół sekretarze generalni, dyrektorzy wykonawczy lub inni przedstawiciele stowarzyszeń zarządzający nimi na co dzień. Jak sama nazwa wskazuje jest to forum wymiany informacji o charakterze operacyjnym, dotyczących: konferencji, wydawnictw i innych akcji, które mogą być w ten sposób lepiej koordynowane na szczeblu międzynarodowym.

Codzienna praca CEPIS wykonywana jest w grupach roboczych (Task Forces) i sieciach tematycznych (Special Interest Networks). Więcej informacji na temat ich działania można znaleźć w witrynie: http://www.cepis.org/. To właśnie w ramach CEPIS-owskiej grupy roboczej powstał dokument określający matrycę stopni zawodowych w informatyce.

Przez pierwszych dziesięć lat istnienia CEPIS jego działalność była finansowana głównie ze składek towarzystw członkowskich. Polskę w tym roku czeka wydatek 3000 ECU, państwa o większym potencjale gospodarczym płacą więcej, Niemcy i Wielka Brytania, na przykład, po 9000 ECU. Obowiązuje klucz, według którego płacone są składki w ONZ. W sumie budżet roczny CEPIS nie przekraczał 100 000 ECU. Koszty udziału swoich przedstawicieli na zebraniach Rady pokrywają towarzystwa członkowskie. Członkowie Komitetu Wykonawczego pracują społecznie, Sekretarz Generalny - na fragment etatu.

Nadchodzący rok niesie duże nadzieje CEPIS-owi. Będzie rokiem pierwszej wypłaty tantiem przez Fundację ECDL. Sprzedaż Europejskiego Komputerowego Prawa Jazdy przekroczyła w skali europejskiej ćwierć miliona egzemplarzy. Powyżej tej liczby Fundacja ECDL, której fundatorem jest CEPIS wraz z towarzystwami członkowskimi, będzie odprowadzać tantiemy na konto CEPIS. Pozwoli to prawie trzykrotnie zwiększyć budżet i podjąć szersze niż do tej pory działania.

Jednym z nich będzie przeniesienie Biura CEPIS do Wiednia oraz zatrudnienie pełnoetatowego Sekretarza Generalnego, który mamy nadzieję lepiej będzie koordynował działania Rady. Rząd austriacki, zainteresowany obecnością międzynarodowych organizacji (Wiedeń jest już między innymi siedzibą IFIP) zaoferował bardzo korzystne warunki wynajmu lokalu, a nawet dotację pieniężną na przeprowadzkę.

Na posiedzeniu Rady w Wiedniu we wrześniu ubiegłego roku podjęto decyzje na temat strategii działania CEPIS. Komitet Wykonawczy realizuje obecnie trzy kierunki strategiczne, określone na tym spotkaniu. Są nimi:

1. Promocja umiejętności i standardów zawodowych;

2. Tworzenie produktów dla członków indywidualnych;

3. Zwiększanie publicznej widoczności problemów związanych z informatyką.

Za pierwszy wątek odpowiada niżej podpisany. Planujemy w jego ramach wprowadzenie Certyfikatu Minimalnej Kompetencji Zawodowej (Certificate of Minimum Professional Informatics Competence). Próby wprowadzenia złożonego systemu specjalizacyjnego opracowanego przez CEPIS w skali europejskiej nie powiodły się, postanowiliśmy więc zacząć od dokumentu prostszego, który będzie mógł pełnić funkcję prawa jazdy dla początkujących zawodowców. Wiadomo skądinąd, że sensowność realizacji takiego programu nie cieszy się powszechnym poparciem. Niniejsza notatka nie jest miejscem do szerszej dyskusji na ten temat, CEPIS w każdym razie uznał takie działanie za sensowne i konsekwentnie będzie je realizował. Ten projekt będzie również korzystał z European Informatics Continuous Learning programme (EICL - Europejskiego Programu Ustawicznego Podnoszenia Kwalifikacji Zawodowych), opracowanego przez grupę roboczą CEPIS. CEPIS uważa również istnienie, a zwłaszcza przestrzeganie Kodeksu Etycznego (Code of Conduct), za podstawowy element profesjonalizmu.

Drugi obszar działania obejmuje produkty, którymi mogą być zainteresowani członkowie towarzystw skupionych w CEPIS. Jedną z ważniejszych ofert jest elektroniczne czasopismo, zawierające najciekawsze artykuły oraz informacje pochodzące z krajowych biuletynów i czasopism towarzystw skupionych w CEPIS. Odpowiada za nie Wollfried Stucky, Vice-President (Public Affairs).

Trzeci nurt, koncentruje się na dyskusji o prawach obywatela społeczeństwa informatycznego. Dostęp do Internetu wydaje się być czymś tak powszechnym, jak dostęp do publicznych sieci wodociągowych i elektrycznych. Społeczna akceptacja Internetu, wraz z handlem i innymi obszarami zależy od społecznego zaufania. Obywatel musi ufać dostępności, spójności i spolegliwości połączenia internetowego, tak jak ma to miejsce w innych mediach publicznych. CEPIS bierze udział w przygotowaniu dokumentów: Information Society Citizen's Char-

ter oraz Information Society Citizen's Bill of Rights. Za ten obszar działania odbowiada Sven Bentsen, Vice-President (Technology and its Applications).

W mojej ocenie, choć jak już zauważyłem, nie musi ona być specjalnie obiektywna CEPIS dobrze wypełnia funkcję "przedstawiania jednolitego głosu europejskich informatyków" zapisaną w jego misji. Będę wdzięczny Czytelnikom za uwagi i komentarze na ten temat.

Piotr Fuglewicz <piotr.fuglewicz@pti.org.pl>ArchiwumWyszukiwanie

szybkie
dokładne
wyszukiwanie zdjęć

wszystkie biuletyny
zakres
od:

do:
Kontakty

Instytut Informatyki

Polskie Towarzystwo Informatyczne

Nasz Skrzynka Pocztowa