Powrót do strony głównej

CURRICULUM VITAE

 

Imię i nazwisko
  Andrzej Marciniak
Data i miejsce urodzenia
  6 września 1953 roku w Poznaniu
Adres zamieszkania
  informacja poufna
Stan cywilny
  żonaty
Narodowość

 

polska
Wykształcenie

 

wyższe

1977 – mgr matematyki, specjalność: metody numeryczne

           (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, dyplom z wyróżnieniem)

1979 – mgr astronomii, specjalność: mechanika nieba

           (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, dyplom z wyróżnieniem)

1981 – dr nauk matematycznych

           (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)

1993 – dr hab. nauk fizycznych w zakresie astronomii

           (Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu)

2010 – profesor nauk technicznych

Przebieg pracy zawodowej

 

1977 – 1987 Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Matematyki

                   (asystent, adiunkt)

1982 – 1983 University of Florida in Gainesville, Department of Mathematics

                   (associate professor)

1985 – 1987 P. Z. Polmer w Kościanie

                   (kierownik Działu Oprogramowania)

1987 – 1993 Politechnika Poznańska, Instytut Matematyki

                   (adiunkt)

1987 – 1990 P. Z. Atomica w Poznaniu

                   (kierownik Działu Oprogramowania)

1990            University of Texas at Arlington, Department of Mathematics

                   (associate professor)

1993 – nadal Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki

                   (adiunkt, profesor nadzw.)

2000 – 2011 Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Wydział Matematyki i Informatyki

                   (profesor nadzw.)

2013 – nadal Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu, Katedra Informatyki

                   (profesor zw.)

Zainteresowania naukowe
 

metody numeryczne (rozwiązywanie równań różniczkowych, w tym za pomocą metod przedziałowych) i ich zastosowania w mechanice, w tym w mechanice nieba,

programowanie komputerów (język Delphi Pascal, a wcześniej Algol, Fortran i PL/I)

Promotorstwo rozpraw doktorskich
 

2003 – dr inż. Barbara Szyszka, Niejawne metody interwałowe typu Rungego-Kutty, Politechnika

           Poznańska, Wydział Informatyki i Zarządzania

2005 – dr inż. Karol Gajda, Metody interwałowe typu symplektycznych metod Rungego-Kutty,

           Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki i Zarządzania

2006 – dr inż. Małgorzata Jankowska, Interval Multistep Methods of Adams Type and Their

           Implementation in the C++ Language, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki

           i Zarządzania

Recenzje rozpraw doktorskich
 

1999 – dr inż. Tomasz Martyn, Wizualizacja atraktorów afinicznych IFS metodą śledzenia promieni,

           Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

2000 – dr Jakub Saternus, Object-Oriented Dictionary Making, Uniwersytet im. A. Mickliewicza,

           Wydział Neofilologii

2001 – dr Marcin Feder, Computer Assisted Translation. A Proposal for Tool Evaluation Methodology,

           Uniwersytet im. A. Mickliewicza, Wydział Neofilologii

2004 – dr inż. Bartosz Walter, Analiza przekształceń refaktoryzacyjnych, Politechnika Poznańska,

           Wydział Informatyki i Zarządzania

2009 – dr inż. Andrzej Kużelewski, Opracowanie i implementacja algorytmu modelowania

           i symulacji nieprecyzyjnie zdefiniowanych zagadnień brzegowych, Politechnika Białostocka,

           Wydział Informatyki

2015 – dr Robert Szczelina, Rigorous Integration of Delay Differential Equations, Uniwersytet Jagielloński,

           Wydział Matematyki i Informatyki

Recenzje rozpraw habilitacyjnych
 

2011 – dr hab. inż. Jerzy Respondek, Metody analizy numerycznej w badaniach własności układów

           dynamicznych, Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

           (recenzja wydawnicza)

2011 – dr hab. Daniel Wilczak, O komputerowo wspieranych dowodach dla równań różniczkowych

           zwyczajnych, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

2012 – dr hab. inż. Tomasz Martyn, Algorytmy geometryczne w wizualizacji fraktali układów

           odwzorowań iterowanych, Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik

           Informacyjnych

2013 – dr hab. inż. Mariusz Borawski, Rachunek wektorowy z arytmetyką przyrostów w przetwarzaniu

           obrazów, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Informatyki

2016 – dr hab. inż. Jerzy Respondek, Synteza efektywnych algorytmów dla wybranych problemów

           obliczeniowych, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki

Opinie dotyczące zatrudnienia na stanowisku profesora
  2011 – dr hab. Przemysław Spiczyński, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział

           Matematyki, Fizyki i Informatyki

Przynależność do organizacji
 

1997 – 2008   Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI):

   1997 – 1999   Prezes Oddziału Wielkopolskiego PTI

   1999 – 2005   Wiceprezes PTI

   2005              Prezes Oddziału Wielkopolskiego PTI

   2005 – 2008   Prezes PTI

2016 – nadal   Polskie Towarzystwo Informatyczne

   2017 – nadal   Prezes Oddziału Wielkopolskiego PTI 

Wyróżnienia
 

trzykrotnie nagroda Ministra (Edukacji Narodowej, Nauki i Szkolnictwa Wyższego):

1982 – III-go stopnia za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych

1985 – III-go stopnia z tytułu osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych

1990 – II-go stopnia z tytułu osiągnięć naukowych

wielokrotnie nagrody Rektora Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu i Rektora Politechniki Poznańskiej

2001 – Srebrny Krzyż Zasługi

2004 – Medal Komisji Edukacji Narodowej

2018 – Medal 70-lecia Polskiej Informatyki

Inne dane
 

recenzent Zentrallblat MATH (dawniej: Zentrallblat für Mathematik) – od 1983

Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego serii książkowej Biblioteka Użytkownika Mikrokomputerów wydawanej przez Wydawnictwo NAKOM z Poznania – od 1990 do 2004

Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego pisma Pro Dialog – od 1994

członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej – kadencja od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2007

ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej – od 2008

członek Komitetu Informatyki Polskiej Akademii Nauk –  kadencja od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2011

członek Komitetu Redakcyjnego pisma Studia i Materiały Informatyki Stosowanej – od 2009

członek Komitetu Redakcyjnego pisma Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Informatyka – od 2010

recenzent Computational Methods in Science and Technology – od 2005, Computers and Mathematics with Applications – od 2012, Applied Mathematics and Computation – od 2013, Mathematics and Mechanics of Complex Systems – od 2013

Powrót do strony głównej