Wstęp

Przy rozwiązywaniu zadań może być przydatna następująca usługa:

W3C RDF Validation Service
(za pomocą tej usługi możesz dokonać walidacji w formacie RDF/XML i zwizualizować graf RDF)Wykorzystaj następujące prefiksy:
tsiss: http://semantic.cs.put.poznan.pl/dokuwiki/
rdf: http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns# 
rdfs: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
dc: http://purl.org/dc/elements/1.1/
foaf: http://xmlns.com/foaf/0.1/
Zadania polegają na modelowaniu podanych zdań formacie RDF N3 lub RDF/XML (lub w obu - do wyboru).

Zadania

Zamki


Zasoby jakich należy użyć do modelowania:

Zamek 
Zamek_Krolewski_na_Wawelu
Krakow
Jan_III_Sobieski
Marysieńka
Zamek_w_Korniku
Neogotyk
Portret_Teofili_z_Dzialynskich
Antoine_Pesne
Teofila_z_Dzialynskich_Szoldrska_Potulicka
Biala_Dama
Legenda_o_Bialej_Damie
Wikipedia
NiemoralnaOsoba


maLokalizacje (własność)
maStyl (własność)
miejsceSpoczynku (własność) 
dataUrodzenia (własność)
alternatywnaNazwa (własność) 
burgrabia (własność)
twierdzi (własność)

rdf:type (własność)
foaf:page (własność)
foaf:knows (własność)
dc:creator (własność)


Zadanie 1

Zamodeluj zdanie: Zamek Królewski na Wawelu jest zlokalizowany w Krakowie.

Zadanie 2

Zamodeluj zdanie: Zamek Królewski na Wawelu jest obiektem typu zamek.
N3
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>.
@prefix tsiss: <http://semantic.cs.put.poznan.pl/dokuwiki/#>.

tsiss:Zamek_Krolewski_na_Wawelu a tsiss:Zamek.

RDF/XML
<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:tsiss="http://semantic.cs.put.poznan.pl/dokuwiki/#">

   <rdf:Description rdf:about="http://semantic.cs.put.poznan.pl/dokuwiki/#Zamek_Krolewski_na_Wawelu">
     <rdf:type rdf:resource="http://semantic.cs.put.poznan.pl/dokuwiki/#Zamek"/>
</rdf:Description>

</rdf:RDF>

Zadanie 3

FOAF ("Friend of a Friend") dostarcza słownictwa służącego do opisywania informacji o osobach oraz relacjach tych osób z innymi osobami, które też mogą być opisane za pomocą słownictwa FOAF. Dokumenty FOAF mogą odwoływać się do innych dokumentów tego typu, dzięki temu otrzymujemy wsparcie do opisywania sieci społecznościowych.

Wykorzystaj własności FOAF (foaf:page, foaf:knows) w ramach modelowania poniższych zdań:

Zamek Królewski na Wawelu jest miejscem spoczynku Jana III Sobieskiego.
Jan III Sobieski urodził się dnia 17 sierpnia 1629. (xsd:date)
Jan III Sobieski posiada stronę internetową http://en.wikipedia.org/wiki/John_III_Sobieski.
Jan III Sobieski jest znajomym Marysieńki.
N3
@prefix tsiss: <http://semantic.cs.put.poznan.pl/dokuwiki/#>.
@prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>.
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

tsiss:Zamek_Królewski_na_Wawelu tsiss:miejsceSpoczynku tsiss:Jan_III_Sobieski.
tsiss:Jan_III_Sobieski tsiss:dataUrodzenia "1629-08-17"^^xsd:date . 
tsiss:Jan_III_Sobieski foaf:page "http://en.wikipedia.org/wiki/John_III_Sobieski" .
tsiss:Jan_III_Sobieski foaf:knows tsiss:Marysienka .


RDF/XML
<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:tsiss="http://semantic.cs.put.poznan.pl/dokuwiki/#">
	<rdf:Description rdf:about="http://semantic.cs.put.poznan.pl/dokuwiki/#Zamek_Królewski_na_Wawelu">
		<tsiss:miejsceSpoczynku>
			<rdf:Description rdf:about="http://semantic.cs.put.poznan.pl/dokuwiki/#Jan_III_Sobieski">
				<tsiss:dataUrodzenia rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">1629-08-17 </tsiss:dataUrodzenia>
				<foaf:page>http://en.wikipedia.org/wiki/John_III_Sobieski</foaf:page>
				<foaf:knows rdf:resource="http://semantic.cs.put.poznan.pl/dokuwiki/#Marysienka" />
			</rdf:Description>
		</tsiss:miejsceSpoczynku>
	</rdf:Description>
</rdf:RDF>

Zadanie 4

Dublin Core to popularny standard zapisu metadanych, służący do opisu zasobów internetowych, wykorzystywany np. w bibliotekach cyfrowych. Wykorzystaj element Dublin Core (dc:creator) podczas modelowania następujących zdań:

Zamek w Kórniku ma styl architektury neogotyk.
W zamku w Kórniku jest zlokalizowany portret Teofili z Działyńskich, którego twórcą jest Antoine Pesne.
Teofila z Działyńskich Szołdrska-Potulicka jest znana jako Biała Dama.
N3
 
@prefix tsiss: <http://semantic.cs.put.poznan.pl/dokuwiki/#>.
@prefix dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/>.


tsiss:Zamek_w_Korniku tsiss:maStyl tsiss:Neogotyk.
tsiss:Portret_Teofili_z_Dzialynskich tsiss:maLokalizacje tsiss:Zamek_w_Korniku . 
tsiss:Portret_Teofili_z_Dzialynskich dc:creator tsiss:Antoine_Pesne . 
tsiss:Teofila_z_Dzialynskich_Szoldrska_Potulicka tsiss:alternatywnaNazwa tsiss:Biala_Dama .


RDF/XML
<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:tsiss="http://semantic.cs.put.poznan.pl/dokuwiki/#">
	<rdf:Description rdf:about="http://semantic.cs.put.poznan.pl/dokuwiki/#Portret_Teofili_z_Dzialynskich">
		<tsiss:maLokalizacje>
			<rdf:Description rdf:about="http://semantic.cs.put.poznan.pl/dokuwiki/#Zamek_w_Korniku">
				<tsiss:maStyl rdf:resource="http://semantic.cs.put.poznan.pl/dokuwiki/#Neogotyk" />
			</rdf:Description>
		</tsiss:maLokalizacje>
		<dc:creator rdf:resource="http://semantic.cs.put.poznan.pl/dokuwiki/#Antoine_Pesne" />
	</rdf:Description>
	<rdf:Description rdf:about="http://semantic.cs.put.poznan.pl/dokuwiki/#Teofila_z_Dzialynskich_Szoldrska_Potulicka">
		<tsiss:alternatywnaNazwa rdf:resource="http://semantic.cs.put.poznan.pl/dokuwiki/#Biala_Dama" />
	</rdf:Description>
</rdf:RDF>

Zadanie 5

Do zamodelowania poniższego zdania wykorzystaj węzeł anonimowy:
Legenda o Białej Damie zostala stworzona przez burgrabiego Zamku w Kórniku.
N3
@prefix tsiss: <http://semantic.cs.put.poznan.pl/dokuwiki/#>.
@prefix dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/>.

tsiss:Legenda_o_Bialej_Damie dc:creator _:bnode1 .
_:bnode1 tsiss:burgrabia tsiss:Zamek_w_Korniku .

 

RDF/XML

<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:tsiss="http://semantic.cs.put.poznan.pl/dokuwiki/#">
	<rdf:Description rdf:about="http://semantic.cs.put.poznan.pl/dokuwiki/#Legenda_o_Bialej_Damie">
		<dc:creator>
			<rdf:Description>
				<tsiss:burgrabia rdf:resource="http://semantic.cs.put.poznan.pl/dokuwiki/#Zamek_w_Korniku" />
			</rdf:Description>
		</dc:creator>
	</rdf:Description>
</rdf:RDF>

Zadanie 6

Do zamodelowania poniższego zdania wykorzystaj reifikację:
Wikipedia twierdzi, że Teofila z Działyńskich Szołdrska-Potulicka jest osobą niemoralną.
N3
@prefix tsiss: <http://semantic.cs.put.poznan.pl/dokuwiki/#>.
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>.
@prefix wikipedia: <http://pl.wikipedia.org/wiki/> .

wikipedia:Wikipedia tsiss:twierdzi _:zdanie1 .
    _:zdanie1 a rdf:Statement ;
	rdf:subject tsiss:Teofila_z_Dzialynskich_Szoldrska_Potulicka;
	rdf:predicate a;
	rdf:object tsiss:NiemoralnaOsoba .

RDF/XML
<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF xmlns:tsiss="http://semantic.cs.put.poznan.pl/dokuwiki/#" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
	<rdf:Description rdf:about="http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia">
		<tsiss:twierdzi>
			<rdf:Statement>
				<rdf:subject rdf:resource="http://semantic.cs.put.poznan.pl/dokuwiki/#Teofila_z_Dzialynskich_Szoldrska_Potulicka" />
				<rdf:predicate rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type" />
				<rdf:object rdf:resource="http://semantic.cs.put.poznan.pl/dokuwiki/#NiemoralnaOsoba" />
			</rdf:Statement>
		</tsiss:twierdzi>
	</rdf:Description>
</rdf:RDF>